Помощ HP LaserJet P2055 Printer series

background image
background image
background image

HP LaserJet серия P2050 Принтер

Ръководство за потребителя

background image

Авторски права и лиценз

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Възпроизвеждане, адаптация или
превод без предварително писмено
разрешение е забранено, освен каквото
е разрешено според авторските права.

Информацията, която се съдържа вътре
е обект на промяна без забележка.

Единствените гаранции на продуктите
HP и услуги са посочени в дадените
декларации за гаранция, придружаващи
такива продукти и услуги. Нищо в тях не
трябва да бъде тълкувано като съставна
част на допълнителна гаранция. HP не
носят отговорност за технически или
редакторски грешки или съдържащи се
вътре пропуски.

Част номер: CE457-90904

Edition 3, 11/2009

Търговски марки

Adobe

®

, Acrobat

®

и PostScript

®

са

търговски марки на Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ е търговска марка на Intel
Corporation в САЩ и други страни/
региони.

Microsoft®, Windows® и Windows®XP са
регистрирани в САЩ търговски марки на
Microsoft Corporation.

Windows Vista™ е или регистрирана
търговска марка, или е търговска марка
на Microsoft Corporation в САЩ и/или
други страни/региони.

UNIX

®

е регистрирана търговска марка

на The Open Group.

ENERGY STAR и марката ENERGY
STAR са регистрирани в САЩ марки.

background image

Съдържание

1 Основни сведения за принтера .................................................................................................................. 1

Сравнение на продукти ...................................................................................................................... 2

Модели HP LaserJet серия P2050 ..................................................................................... 2

Характеристики на принтера ............................................................................................................. 3
Кратко описание на принтера ............................................................................................................ 5

Изглед отпред .................................................................................................................... 5
Изглед отзад ....................................................................................................................... 6
Интерфейсни портове ....................................................................................................... 6
Местоположение на етикета с модела и серийния номер ............................................. 6

2 Контролен панел ........................................................................................................................................... 9

Оформление на контролния панел ................................................................................................. 10
Използване на менютата на контролния панел ............................................................................. 11

Използване на менютата ................................................................................................. 11

Reports (Отчети) меню ..................................................................................................................... 12
Меню System setup (Системна настройка) ..................................................................................... 13
Service (Сервиз) меню ...................................................................................................................... 15
Network config (Конфигурация на мрежата) меню ......................................................................... 16

3 Софтуер за Windows .................................................................................................................................. 19

Поддържани операционни системи за Windows ............................................................................ 20
Поддържани драйвери на принтера за Windows ........................................................................... 21
Универсален драйвер за печат на HP (УДП) ................................................................................. 22

Режими на инсталиране на УДП ..................................................................................... 22

Приоритет на настройките за печат ................................................................................................ 23
Смяна на настройките на драйвера на принтера за Windows ...................................................... 24
Типове инсталации на софтуер за Windows .................................................................................. 25
Премахване на софтуер за Windows .............................................................................................. 26
Поддържани помощни програми за Windows ................................................................................. 27

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 27

Поддържани мрежови помощни програми за Windows ................................................................. 28

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 28
Вграден Уеб сървър ........................................................................................................ 28

Софтуер за други операционни системи ........................................................................................ 29

BGWW

iii

background image

4 Използване на принтера с Macintosh ...................................................................................................... 31

Софтуер за Macintosh ...................................................................................................................... 32

Поддържани операционни системи за Macintosh .......................................................... 32
Поддържани драйвери на принтери за Macintosh ......................................................... 32
Премахване на софтуер от операционни системи за Macintosh ................................. 32
Приоритет за настройки на печат за Macintosh ............................................................. 32
Смяна на настройките на драйвера на принтера за Macintosh ................................... 33
Поддържани помощни програми за Macintosh .............................................................. 33

Вграден Уеб сървър ........................................................................................ 33

Използване на функциите на драйвера за принтер за Macintosh ................................................ 34

Печатане ........................................................................................................................... 34

Създаване и използване на готови типове за печат в Macintosh ................ 34
Преоразмеряване на документите за печат на размер хартия по избор ... 34
Печатане на титулна страница ...................................................................... 35
Използване на водни знаци ............................................................................ 35
Печатане на много страници на един лист хартия в Macintosh .................. 35
Отпечатване върху двете страни на страницата ......................................... 36
Използване на меню Services (Услуги) .......................................................... 38

5 Свързване .................................................................................................................................................... 39

Конфигуриране на USB .................................................................................................................... 40

Свързване на USB кабела .............................................................................................. 40

Мрежова конфигурация ................................................................................................................... 41

Поддържани мрежови протоколи ................................................................................... 41
Инсталиране на продукта в мрежа ................................................................................. 43
Конфигуриране на мрежов принтер ............................................................................... 44

Преглед или промяна на мрежови настройки ............................................... 44
Задаване или смяна на мрежовата парола .................................................. 44
IP адрес ............................................................................................................ 44

Автоматично конфигуриране ......................................................... 44
Ръчно конфигуриране ..................................................................... 45
Настройки за IPv4 и IPv6 ................................................................ 45

Настройка на скоростта на връзката ............................................................. 46

6 Хартия и печатни носители ....................................................................................................................... 47

Разбиране на начина за използване на хартията и печатните носители .................................... 48
Поддържани размери на хартии и печатни носители ................................................................... 49
Потребителски размери на хартията .............................................................................................. 51
Поддържани типове на хартии и печатни носители ...................................................................... 52
Капацитет на тавите и касетите ...................................................................................................... 53
Водачи за специална хартия или специални печатни носители .................................................. 54
Зареждане на тавите ....................................................................................................................... 56

Ориентация на хартията при зареждане на тавите ...................................................... 56

iv

BGWW

background image

Тава 1 ................................................................................................................................ 56
Тава 2 и допълнителна тава 3 ........................................................................................ 57

Зареждане на хартия с размер A6 ................................................................. 57

Ръчно подаване ............................................................................................................... 58

Конфигуриране на тавите ................................................................................................................ 59
Използване на възможностите за извеждане на хартията ........................................................... 60

Печат в горната (стандартната) изходна касета ........................................................... 60
Отпечатване към директния път на хартията (заден изход) ........................................ 60

7 Използване на възможностите на принтера ......................................................................................... 63

EconoMode (Икономичен режим): ................................................................................................... 64
Тих режим ......................................................................................................................................... 65

8 Задачи за печат ........................................................................................................................................... 67

Отменяне на задание за печат ........................................................................................................ 68

Спиране на текущото задание за печат от контролния панел ..................................... 68
Спиране на текущото задание за печат от програма ................................................... 68

Използване на функциите на драйвера за принтер за Windows .................................................. 69

Отваряне на драйвера на принтера ............................................................................... 69
Използване на преки пътища за печат .......................................................................... 69
Задаване на опции за хартията и качеството ............................................................... 69
Задаване на ефекти в документа ................................................................................... 70
Задаване на опции за допълнителна обработка на документа ................................... 70
Получаване на информация за поддръжка и за състоянието на устройството ......... 72
Задаване на разширени настройки за печат ................................................................. 72

9 Управление и техническо обслужване на принтера ............................................................................ 75

Отпечатване на страниците с информация ................................................................................... 76
Използване на софтуера HP ToolboxFX ......................................................................................... 77

Преглед на HP ToolboxFX ............................................................................................... 77
Status (Състояние) ........................................................................................................... 77

Регистър на събитията ................................................................................... 78

Предупреждения .............................................................................................................. 78

Настройка на предупрежденията за състояние ............................................ 78
Настройка на имейл предупреждения ........................................................... 78

Помощ ............................................................................................................................... 79
Настройки на устройството ............................................................................................. 79

Информация за устройството ........................................................................ 79
Боравене с хартията ....................................................................................... 80
Печат ................................................................................................................ 80
PCL5c ............................................................................................................... 80
PostScript .......................................................................................................... 80
Качество на печат ........................................................................................... 81

BGWW

v

background image

Видове хартия ................................................................................................. 81
Настройване на системата ............................................................................. 81
Отстраняване на неизправности .................................................................... 81

Настройки на мрежата ..................................................................................................... 82
Магазин за консумативи .................................................................................................. 82
Други връзки ..................................................................................................................... 82

Управление на мрежов принтер ...................................................................................................... 83

Вграден уеб сървър ......................................................................................................... 83

Отваряне на вградения уеб сървър ............................................................... 83
раздел Status (Състояние) .............................................................................. 83
Раздел „Настройки“ ......................................................................................... 84
Раздел „Мрежа“ ............................................................................................... 84
Връзки .............................................................................................................. 84

Използване на софтуера HP Web Jetadmin ................................................................... 84
Използване на защитни функции ................................................................................... 84

Защита на вградения уеб сървър .................................................................. 85

Заключване на принтера ................................................................................................................. 86
Управление на консумативи ............................................................................................................ 87

Време до изчерпване на консумативите ........................................................................ 87
Управление на печатащата касета ................................................................................ 87

Съхраняване на печатащи касети ................................................................. 87
Използвайте оригинални печатащи касети на HP. ....................................... 87
Правила на HP за непроизведени от HP печатащи касети ......................... 87
Удостоверяване на печатаща касета ............................................................ 87
HP гореща линия за измами и Уеб сайт ........................................................ 88

Резервни консумативи и части ........................................................................................................ 89

Указания при подмяна на консумативи .......................................................................... 89
Преразпределяне на тонера ........................................................................................... 89
Смяна на печатащата касета .......................................................................................... 90

Инсталиране на памет ..................................................................................................................... 92

Инсталиране на памет на принтера ............................................................................... 92
Проверка на инсталирането на DIMM модула .............................................................. 95
Записване на ресурси (постоянни ресурси) .................................................................. 96
Разрешаване на паметта за Windows ............................................................................ 96

Почистване на принтера .................................................................................................................. 97

Почистване на областта на печатащата касета ............................................................ 97
Почистване на пътя на хартията .................................................................................... 98
Почистване на поемащата ролка на тава 1 ................................................................... 99
Почистване на поемащата ролка на тава 2 ................................................................. 102

10 Разрешаване на проблеми .................................................................................................................... 105

Разрешаване на общи проблеми .................................................................................................. 106

Списък за отстраняване на неизправности ................................................................. 106

vi

BGWW

background image

Фактори, които се отразяват на работата на принтера .............................................. 107

Възстановяване на настройките по подразбиране ..................................................................... 108
Разтълкуване на съобщенията на контролния панел ................................................................. 109

Съобщения на контролния панел ................................................................................. 109

Засядания ....................................................................................................................................... 114

Често срещани причини за засядания ......................................................................... 114
Местоположения на засядане ...................................................................................... 115
Почистване на заседнала хартия ................................................................................. 115

Вътрешни области ........................................................................................ 116

Отделение на печатащата касета и път на хартията ................ 116
Път на хартията за двустранен печат (само при дуплекс
моделите) ...................................................................................... 118

Входни тави ................................................................................................... 120

Тава 1 ............................................................................................. 120
Тава 2 ............................................................................................. 121
Тава 3 ............................................................................................. 123

Изходни касети .............................................................................................. 125

Разрешаване на проблеми с качеството на печат ...................................................................... 126

Проблеми с качеството на печат, свързани с хартията. ............................................ 126
Проблеми с качеството на печат, свързани със средата ........................................... 126
Проблеми с качеството на печат, причинени от засядания на хартия ..................... 126
Примери за дефекти в изображението ........................................................................ 127

Светъл печат или избледняване ................................................................. 127
Петна от тонера ............................................................................................. 127
Неотпечатани букви ...................................................................................... 127
Вертикални линии ......................................................................................... 128
Сив фон .......................................................................................................... 128
Зацапване на тонера ..................................................................................... 128
Неизпечен тонер ............................................................................................ 129
Вертикални повтарящи се дефекти ............................................................. 129
Безформени символи ................................................................................... 129
Изкривена страница ...................................................................................... 129
Нагъване или набръчкване .......................................................................... 130
Гънки или чупки ............................................................................................. 130
Пръски от тонера ........................................................................................... 130

Разрешаване на проблеми с производителността ...................................................................... 131
Разрешаване на проблеми с връзката ......................................................................................... 132

Разрешаване на проблеми с директната връзка ........................................................ 132
Разрешаване на проблеми с мрежата ......................................................................... 132

Разрешаване на стандартни проблеми в Windows .................................................................... 134
Разрешаване на често срещани проблеми при Macintosh ......................................................... 135
Разрешаване на проблеми в Linux ............................................................................................... 138

BGWW

vii

background image

Приложение A Консумативи и принадлежности .................................................................................... 139

Поръчка на части, принадлежности и консумативи ..................................................................... 140

Поръчайте директно от HP ........................................................................................... 140
Поръчайте чрез доставчици на поддръжка или услуги .............................................. 140
Поръчване директно чрез програмата HP ToolboxFX ................................................. 140

Номера на части ............................................................................................................................. 141

Принадлежности за боравене с хартия ....................................................................... 141
Печатащи касети ............................................................................................................ 141
Памет .............................................................................................................................. 141
Кабели и интерфейси .................................................................................................... 141

Приложение B Обслужване и поддръжка ............................................................................................... 143

Декларация за ограничена гаранция на Hewlett-Packard ............................................................ 144
Декларация за ограничена гаранция за жизнения цикъл на печатащата касета ..................... 146
Лицензионно споразумение с краен потребител ......................................................................... 147
Обслужване на гаранция при извършване на ремонт от клиента .............................................. 150
Поддръжка на клиенти ................................................................................................................... 151
договори за обслужване на HP ..................................................................................................... 152

Договори за обслужване на място ................................................................................ 152

Обслужване на място на следващия ден .................................................... 152
Седмично обслужване на място (при по-голям обем) ............................... 152

Опаковайте отново продукта ........................................................................................ 152
Удължена гаранция ....................................................................................................... 153

Приложение C Спецификации ................................................................................................................... 155

Физически спецификации .............................................................................................................. 156
Консумирана мощност, електрически спецификации и акустично излъчване .......................... 157
Експлоатационна среда ................................................................................................................. 158

Приложение D Нормативна информация ................................................................................................ 159

Регулации FCC ............................................................................................................................... 160
Програма за екологично стопанисване на продукта ................................................................... 161

Опазване на околната среда ........................................................................................ 161
Отделяне на озон ........................................................................................................... 161
Потребление на енергия ............................................................................................... 161
Консумация на тонер ..................................................................................................... 161
Използване на хартия .................................................................................................... 161
Пластмаси ...................................................................................................................... 161
консумативи за печат за HP LaserJet ........................................................................... 161
Указания за връщане и рециклиране ........................................................................... 162

Съединени щати и Пуерто Рико ................................................................... 162

Връщане на повече от една касета ............................................. 162
Връщане на единични бройки ..................................................... 162

viii

BGWW

background image

Изпращане ..................................................................................... 162

Връщане извън САЩ .................................................................................... 163

Хартия ............................................................................................................................. 163
Ограничения за използвани материали ....................................................................... 163
Изхвърляне на отпадъчни уреди от потребители на домакинства в Европейския
съюз ................................................................................................................................ 163
Данни за безопасността на материалите (ДБМ) ......................................................... 163
За още информация ...................................................................................................... 163

Декларация за съответствие ......................................................................................................... 164

Декларация за съответствие ........................................................................................ 164

Декларации за безопасност ........................................................................................................... 165

Безопасност на лазера .................................................................................................. 165
Условия на канадската Декларация за съответствие ................................................. 165
VCCI декларация (Япония) ............................................................................................ 165
Декларация за захранващия кабел (Япония) .............................................................. 165
Декларация за електромагнитна съвместимост (Корея) ............................................ 165
Декларация за лазера за Финландия ........................................................................... 165
Таблица с вещества (Китай) ......................................................................................... 167

Азбучен указател .......................................................................................................................................... 169

BGWW

ix

background image

x

BGWW

background image

1