HP LaserJet P2055 Printer series - Меню System setup (Системна настройка)

background image

Меню System setup (Системна настройка)

Използвайте това меню, за да направите основните настройки на принтера. МенютоSystem
setup (Системна настройка)
има няколко подменюта. Всяко от тях е обяснено в следващата
таблица.

Елемент от меню

Елемент от подменю

Елемент от подменю

Описание

Language (Език)

Задава езика за показване на
съобщенията на дисплея на контролния
панел и отчетите на принтера.

Тих режим

On (Вкл.)

Off (Изкл.)

Активиране или деактивиране на тихия
режим. Когато тихият режим е включен,
принтерът печата с по-ниска скорост.

Настройката по подразбиране е Off
(Изкл.)
.

Paper setup (Настройка
за хартия)

Def. (Задаване на) paper
size (размер хартия)

Показва се списък на
наличните размери на
хартията.

Задава размера за отпечатване на
вътрешните отчети или към задание за
печат, при което не е посочен размер.

Def. (Задаване на) paper
type (тип хартия)

Показва се списък на
наличните типове хартия.

Задава типа хартия за разпечатване на
вътрешните отчети или към задание за
печат, при което не е посочен тип.

Tray n (Тава n)

ЗАБЕЛЕЖКА:

n = 1, 2

или 3

Paper type (Тип хартия)

Paper size (Размер
хартия)

Задава размера и типа по подразбиране
за тавата от списъка на наличните
размери и типове.

Paper out action
(Действие при
свършване на хартията)

Wait forever (Безкрайно
изчакване)

Override (Игнориране)

Cancel (Отмяна)

Задава как да реагира принтерът, когато
някое задание изисква размер или тип,
които не могат да бъдат обезпечени, или
когато указаната тава е празна.

Изберете Wait forever (Безкрайно
изчакване)
, за да накарате принтера да
чака, докато не заредите нужния носител
и не натиснете

OK

. Това е настройката

по подразбиране.

Изберете Override (Игнориране), за да
разпечатате на хартия с друг размер
след указано изчакване.

Изберете Cancel (Отмяна), за да
отмените автоматично заданието за
печат след указано изчакване.

Ако изберете Override (Игнориране) или
Cancel (Отмяна), контролният панел ще
ви подкани да въведете
продължителността на изчакването в
секунди. Натиснете стрелка нагоре , за
да увеличите времето до 3600 секунди.
Натиснете стрелка надолу , за да
намалите времето.

Print quality (Качество на
печат)

Cartridge low (Касетата е
на изчерпване)

(1-20)

Прагово ниво в проценти, определящо
кога принтерът да започне да съобщава,
че тонерът е на изчерпване.

BGWW

Меню System setup (Системна настройка)

13

background image

Елемент от меню

Елемент от подменю

Елемент от подменю

Описание

Print density (Плътност
на печата)

(1–5)

Изберете колко тонер да се използва за
удебеляване на линиите и ръбовете.

Настройката по подразбиране е 3.

Courier font (Шрифт
Courier)

Regular (Нормален)

Dark (Тъмен)

Изберете версия на шрифта Courier.

Версията по подразбиране е Regular
(Нормален).

Display contrast
(Контраст на дисплея)

Medium (Средно)

Darker (По-тъмно)

Darkest (Най-тъмно)

Lightest (Най-светло)

Lighter (По-светло)

Регулирайте контраста на LCD дисплея.

14

Глава 2 Контролен панел

BGWW