HP LaserJet P2055 Printer series - Лицензионно споразумение с краен потребител

background image

Лицензионно споразумение с краен потребител

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ:
Това Лицензионно споразумение с краен потребител ("ЛСКП") представлява договор между (а)
вас (като физическо лице или юридическо лице, което представлявате) и (б) Hewlett-Packard
Company ("HP"), на което се подчинява използването от вас на софтуерния продукт
("Софтуера"). Това ЛСКП не важи, ако има отделно лицензионно споразумение между вас и
HP или техните доставчици за Софтуера, включително лицензионно споразумение в онлайн
документация. Терминът "Софтуер" може да включва (i) свързани носители, (ii) ръководство на
потребителя и други печатни материали и (iii) "онлайн" или електронна документация (общо
"Документация на потребителя").

ПРАВАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА СЕ ПРЕДЛАГАТ САМО ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ
ПРИЕМАТЕ ВСИЧКИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ТОВА ЛСКП. КАТО ИНСТАЛИРАТЕ,
КОПИРАТЕ, ИЗТЕГЛЯТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ ПО ДРУГ НАЧИН СОФТУЕРА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ
ДА СПАЗВАТЕ ТОВА ЛСКП. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТОВА ЛСКП, НЕ ИНСТАЛИРАЙТЕ, НЕ
ИЗТЕГЛЯЙТЕ И НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПО ДРУГ НАЧИН СОФТУЕРА. АКО СТЕ ЗАКУПИЛИ
СОФТУЕРА, НО НЕ ПРИЕМАТЕ ТОВА ЛСКП, МОЛЯ, ВЪРНЕТЕ СОФТУЕРА В МЯСТОТО НА
ПОКУПКА В РАМКИТЕ НА ЧЕТИРИНАЙСЕТ ДНИ СРЕЩУ ВРЪЩАНЕ НА СУМАТА НА
ПОКУПКАТА; АКО СОФТУЕРЪТ СЕ ИНСТАЛИРА ИЛИ СЕ ПРИВЕЖДА В ГОТОВНОСТ ЧРЕЗ
ДРУГ ПРОДУКТ НА HP, МОЖЕТЕ ДА ВЪРНЕТЕ ЦЕЛИЯ НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ.

1. СОФТУЕР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТРЕТИ ЛИЦА. Софтуерът може да включва, в допълнение
към фирмения софтуер на HP ("Софтуер на HP"), софтуер по лицензи от трети лица ("Софтуер
от трети лица" и "Лиценз от трети лица"). Вие получавате лиценз за всеки Софтуер от трети
лица съобразно правилата и условията на съответния Софтуер от трети лица. Като правило,
Лицензът от трети лица се намира във файл, например license.txt; ако не можете да намерите
даден Лиценз от трети лица, трябва да се обърнете към поддръжката на HP. Ако Лицензите от
трети лица включват лицензи, които предвиждат предлагане на първичен програмен текст
(какъвто е Общият публичен лиценз на GNU), а съответният първичен програмен текст не е
приложен към Софтуера, проверете в страниците за поддръжка на продукти в уеб сайта на HP
(hp.com), за да научите как да получите този първичен програмен текст.

2. ЛИЦЕНЗНИ ПРАВА. Вие получавате следните права при условие, че изпълнявате всички
условия на това ЛСКП:

а. Използване. HP ви дава лиценз за Използване на едно копие от Софтуера на HP.
"Използване" означава инсталиране, копиране, съхраняване, зареждане, показване на екрана
или друга употреба на Софтуера на HP. Нямате право да модифицирате Софтуера на HP или
да отменяте каквато и да било функция за лицензиране или управление на Софтуера на HP.
Ако този Софтуер е предоставен от HP за Използване с продукт за изображения или печат
(например ако Софтуерът е драйвер за принтер, фърмуер или програма добавка), Софтуерът
на HP може да се използва само с този продукт ("Продукт на HP"). Допълнителни ограничения
върху Използването може да са дадени в Документацията на потребителя. Нямате право да
разделяте съставните части на Софтуера на HP за Използване. Нямате право да
разпространявате Софтуера на HP.

б. Копиране. Вашето право на копиране означава, че може да правите архивни или резервни
копия на Софтуера на HP, при условие, че всяко копие съдържа всички оригинални
декларации за собственост на Софтуера на HP и се използва само като резервно копие.

3. НАДСТРОЙКИ. За Използване на Софтуер на HP, предоставен от HP като надстройка,
актуализация или допълнение (наричани общо "Надстройка") трябва първо да имате лиценз за
оригиналния Софтуер на HP, определен от HP като изпълняващ условията за Надстройката.
До степента, до която Надстройката замества оригиналния Софтуер на HP, вие може вече да
не използвате този Софтуер на HP. Това ЛСКП се отнася за всяка Надстройка, освен ако HP

BGWW

Лицензионно споразумение с краен потребител 147

background image

не предоставя други условия с Надстройката. В случай на противоречие между това ЛСКП и
тези други условия, приоритет имат другите условия.

4. ПРЕХВЪРЛЯНЕ.

а. Прехвърляне на трети лица. Първоначалният краен потребител на този Софтуер на
HP може да направи еднократно прехвърляне на Софтуера на HP на друг краен потребител.
Всяко прехвърляне включва всички съставни части, носители Документация на потребителя,
това ЛСКП и, ако е приложимо, Сертификата за автентичност. Прехвърлянето не може да
бъде непряко прехвърляне, например консигнация. Преди прехвърлянето крайният
потребител, който получава прехвърления Софтуер, приема това ЛСКП. След прехвърлянето
на Софтуера на HP вашият лиценз се прекратява автоматично.

б. Ограничения. Нямате право да отдавате под наем, на лизинг или назаем Софтуера на HP,
нито имате право на Използване на Софтуера на HP за комерсиално разделяне по време или
употреба в бюро. Нямате право да подлицензирате, прехвърляте правата или прехвърляте по
друг начин Софтуера на HP, освен ако не е изрично предвидено в това ЛСКП.

5. ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ. Всички права върху интелектуална собственост за Софтуера и
Документацията на потребителя са притежание на HP или неговите доставчици и са защитени
от закона, включително от приложимото законодателство за авторски права, търговска тайна,
патенти и търговски марки. Не трябва да премахвате никаква идентификация на продукт,
декларация за авторски права или ограничение на собственост от Софтуера.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ВЪРХУ ОБРАТНОТО КОНСТРУИРАНЕ. Нямате право да извършвате
обратно конструиране, декомпилиране или деасемблиране на Софтуера на HP, освен и само
до степента, до която правото да се извършва това е разрешено по приложимото
законодателство.

7. ПОЗВОЛЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ. HP и неговите филиали може да събират и
използват техническа информация, предоставена от вас във връзка с (i) Използването от вас
на Софтуера или Продукта на HP или (ii) предоставянето на услуги по поддръжката, свързани
със Софтуера или Продукта на HP. Цялата тази информация се подчинява на правилата за
поверителност на HP. HP няма да използва такава информация във вид, в който съдържа
ваши лични данни, освен до степента, необходима за подобряване на вашето Използване или
за предоставяне на услуги за поддръжка.

8. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. Независимо от всички щети, които можете да
понесете, цялата отговорност на HP или неговите доставчици по това ЛСКП и вашата
изключителна компенсация по това ЛСКП се ограничава до по-голямото от сумата, заплатена
в действителност от вас за Продукта, и 5.00 щатски долара. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН,
РАЗРЕШЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, HP ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО
КОНКРЕТНИ, СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕТИ ОТ
ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА ДАННИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, НАРАНЯВАНЕ
НА ЛИЦА ИЛИ НАРУШЕНИЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА), СВЪРЗАНИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН С
ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА, ДОРИ И АКО
НА HP ИЛИ КОЙТО И ДА БИЛО ДОСТАВЧИК Е СЪОБЩЕНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА
ЩЕТИ И ДОРИ АКО ГОРНАТА КОМПЕНСАЦИЯ НЕ ИЗПЪЛНИ ОСНОВНОТО СИ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. В някои държави или юрисдикции не се позволява изключването или
ограничаването на случайни или закономерни щети, поради което горното ограничение или
изключване може да не се отнася до вас.

9. КЛИЕНТИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА САЩ. Ако сте правителствена организация от САЩ, то
в съответствие с FAR 12.211 и FAR 12.212, Комерсиален компютърен софтуер, Документация
за компютърен софтуер и Технически данни за търговски артикули се лицензират по
приложимото споразумение за търговско лицензиране на HP.

148 Приложение B Обслужване и поддръжка

BGWW

background image

10. СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ ЗА ЕКСПОРТ. Трябва да съблюдавате всички закони,
правила и нормативна уредба (i) приложима към експорта или импорта на Софтуера или (ii)
ограничаваща Използването на Софтуера, включително всички ограничения върху
разпространението на ядрено, химическо или биологично оръжие.

11. ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВАТА. HP и неговите доставчици си запазват всички права, които не
се дават изрично на вас в това ЛСКП.

(c) 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Изд. 11/06

BGWW

Лицензионно споразумение с краен потребител 149