HP LaserJet P2055 Printer series - Качество на печат

background image

Качество на печат

Използвайте опциите на HP ToolboxFX качество на печат, за да подобрите вида на заданията
за печат. Това са същите опции, като тези на контролния панел на продукта. За повече
информация вижте

Използване на менютата на контролния панел на страница 11

.

Четирите опции за контролиране на качеството на печат са разделителна способност, REt
(Resolution Enhancement technology), плътност на печата и икономичен режим.

Resolution (Разделителна способност). Изберете разделителна способност 600 за
средни задания за печат и Fast Res 1200 за висококачествени задания за печат. Изберете
ProRes 1200 за най-високо качество на заданията за печат (увеличава се времето за
печат).

REt. Можете да включите REt, който HP предоставя за подобрено качество на печата.

Print density (Плътност на печата). За по-голяма плътност на печата изберете по-голямо
число. За по-малка плътност на печата изберете по-малко число.

EconoMode (Икономичен режим). Включете EconoMode (Икономичен режим), когато
печатате средни задания за печат. EconoMode (Икономичен режим) е функция, която
позволява на продукта да използва по-малко тонер на страница. Изборът на тази опция
може да удължи живота на тонера и да намали разхода на страница. Това ще намали
обаче и качеството на печат. Отпечатаното изображение е по-светло, но е подходящо при
отпечатване на чернови или коректури. HP не препоръчва постоянно използване на
EconoMode (Икономичен режим). Ако използвате непрекъснато EconoMode (Икономичен
режим), е възможно тонерът да издържи по-дълго от механичните части на печатащата
касета. Ако при тези обстоятелства качеството на печат започне да намалява, трябва да
поставите нова печатаща касета, дори и да има останал тонер в касетата.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Трябва да щракнете върху Apply (Приложи), за да влязат в сила промените

ви.