HP LaserJet P2055 Printer series - Índex

background image

Índex

Símbols/caràcters numèrics

<ubicació> dels embussos

missatges d'error 105

A

accessoris

comanda 136
disponible 3
números de referència 137

accessos directes 67
adreça IP

configuració automàtica 44
configuració manual 44
Macintosh, resolució de

problemes 131

protocols admesos 42

ajustar documents

Macintosh 34
Windows 68

alertes

configuració 73
visualització amb HP

ToolboxFX 74

alimentació

solució de problemes 102

ambdues cares, impressió en

Windows 68

arrissat, paper

valors 15

arxius PostScript Printer

Description (PPD)

resolució de problemes 131

assistència

en línia 70, 77, 105
Linux 134
tornar a empaquetar el

producte 148

assistència al client d'HP 105

atenció al client

tornar a empaquetar el

producte 148

aturada d'una sol·licitud

d'impressió 66

aturada momentània d'una

sol·licitud d'impressió 66

atureu una sol·licitud

d'impressió 66

avís de substitució de

subministraments 109

avisos per correu electrònic,

configuració 73

B

bateries incloses 159
bloqueig del producte 81
botons, tauler de control 10

C

cable USB, número de

referència 137

cables

USB, connecteu 40
USB, solució de

problemes 127

camí del paper recte 59
cancel·lació d'una sol·licitud

d'impressió 66

cancel·lar

impressió 66

canviar la mida dels documents

Macintosh 34
Windows 68

càrrega de material

paper de mida A6 56
safata 1 55
safata 2 56
safata 3 opcional 56

càrrega de paper de mida A6 56

carregar material

missatges d'error 108

cartolina

safata de sortida, selecció 59

cartutxos

autenticació 82
característiques 3
emmagatzematge 82
estat, visualització amb HP

ToolboxFX 73

garantia 142
intervals de substitució 82
missatge de comanda 109
missatge de substitució 109
missatges d'estat 10
neteja de l'àrea 92
no d'HP 82
números de referència 137
originals d'HP 82
pàgina d'estat dels

subministraments 12

reciclatge 157
substitució 82

cartutxos d'impressió

autenticació 82
característiques 3
embussos de paper a

l'àrea 111

emmagatzematge 82
estat del Macintosh 37
estat, visualització amb HP

ToolboxFX 73

garantia 142
missatge de substitució 109
no d'HP 82
números de referència 137
originals d'HP 82
pàgina d'estat dels

subministraments 12

CAWW

Índex 165

background image

reciclatge 157
redistribució del tòner 84
substitució 82

cartutxos de tòner. Consulteu

cartutxos d'impressió

client, assistència

Linux 134

client, assistència al

en línia 105

comanda

consumibles i accessoris 136

comptador de pàgines 12
Config. de la xarxa menú 16
configuració

HP ToolboxFX 75
informe de xarxa 12

configuració de la font Courier 14
consumibles

comanda 136

contra la falsificació de

subministraments 82

contractes de manteniment 148
contractes de servei 148
contractes de serveis in situ 148
controlador d'impressió universal

d'HP 22

controladors

compatibles 21
dreceres (Windows) 67
inclosos 3
Macintosh, resolució de

problemes 131

pàgina d'ús 12
paràmetres 23, 24, 32, 33
paràmetres del Macintosh 34
tipus de paper 52
universal 22
valors predefinits

(Macintosh) 34

Windows, obertura 67

controladors Linux 134
controladors PCL

universal 22

còpies, nombre de

Windows 70

D

Declaració de conformitat 160
Declaració de seguretat del làser

per a Finlàndia 161

Declaració de VCCI per a

Japó 161

Declaració EMC per a Corea 161
declaracions de seguretat 161
declaracions de seguretat del

làser 161

deposició de rebuigs 159
desinstal·lació de programari al

Windows 26

desinstal·leu programari del

Macintosh 32

detecció de dispositius a través de

la xarxa 41

dimensions, producte 152
DIMM

accés 5
números de referència 137
verificar la instal·lació 90

diverses pàgines per full

Windows 68

doble cara, impressió

Windows 68

dreceres 67

E

eliminació d'embussos

àrea del cartutx

d'impressió 111

ruta de paper directa 120
ruta del paper 111
ruta del paper d'impressió

dúplex 113

safata 1 116
safata 2 117
safata 3 119
safata de sortida superior 120
ubicacions 111

Consulteu també embussos

elimineu programari del

Macintosh 32

embalatge del producte 148
embussos

causes comuns 110
control del nombre d' 12
qualitat d'impressió després

de 122

ubicacions 111

Consulteu també eliminació

d'embussos

embussos de material. Consulteu

embussos

embussos de paper. Consulteu

embussos

emmagatzmatge

cartutxos d'impressió 82

en línia, assistència 105
encarregueu

números de referència per

a 137

encreuament automàtic,

configuració 16

energia

consum 153

entorn del producte

especificacions 154
solució de problemes 122

entorn operatiu

especificacions 154

Errors d'operació no vàlida 130
errors d'Spool32 130
especificacions

característiques 3
elèctriques i acústiques 153
entorn operatiu 154
físiques 152

especificacions acústiques 153
especificacions de

temperatura 154

especificacions elèctriques 153
especificacions físiques 152
estalvieu recursos 91
estat

alertes, HP ToolboxFX 73
pestanya de serveis del

Macintosh 37

subministraments, informe

d'impressió 12

subministraments, missatges

del tauler de control 10

visualització amb HP

ToolboxFX 73

estat del dispositiu

pestanya Services (Serveis) del

Macintosh 37

estat dels subministraments,

pestanya Serveis

Windows 70

166 Índex

CAWW

background image

estat dels subministraments,

pestanya Services (Serveis)

Macintosh 37

etiquetes

safata de sortida, selecció 59

EWS. Consulteu servidor web

incrustat

Excepció OE a l'error de protecció

general 130

F

FastRes 3
filigranes

Windows 68

fitxa Estat (servidor web

incrustat) 78

fitxa Networking (Xarxa) (servidor

web incrustat) 79

fitxa Settings (Paràmetres)

(Servidor web incrustat) 79

fitxers EPS, resolució de

problemes 132

fonts

fitxers EPS, resolució de

problemes 132

incloses 3
recursos permanents 91

formatadora

seguretat 81

full de dades de seguretat del

material (MSDS) 159

funcions de seguretat 79, 81
fusor

errors 106

G

garantia

ampliada 149
cartutxos d'impressió 142
customer self repair 146
llicència 143
producte 140

garantia ampliada 149
gestió de la xarxa 43

H

horitzontal, orientació

configuració, Windows 68

HP postscript emulation Universal

Print Driver (Controlador
d'impressora universal

d'emulació de postscript
d'HP) 21

HP SupportPack 149
HP ToolboxFX

fitxa Estat 73
pestanya Ajuda 74
pestanya Avisos per correu

electrònic 74

pestanya configuració de

xarxa 77

pestanya configuració del

dispositiu 75

pestanya configuració del

sistema 77

pestanya d'alertes 74
quant a 27

HP Web Jetadmin 28, 79
humitat

especificacions 154
solució de problemes 122

I

idioma, tauler de control 13
impressió

alimentació manual 57
solució de problemes 127

impressió a dues cares

orientació de càrrega del

paper 55

impressió amb alimentació

manual 57

impressió de n pàgines per full

Windows 68

impressió dúplex

orientació de càrrega del

paper 55

Windows 68

impressió universal,

controlador 22

impressió, cartutxos

estat del Macintosh 37
intervals de substitució 82
missatge de comanda 109
missatges d'estat 10
neteja de l'àrea 92

imprimiu

connecteu a xarxa 43

indicadors lluminosos, tauler de

control 10

interruptor

ubicació 5

interruptor encès/apagat,

ubicació 5

J

Jetadmin, HP Web 28, 79

L

línia directa de fraus d'HP 82
Llocs web

comanda de consumibles 136

LL

llicència de programari 143
llista de fonts PS 12
llocs web

assistència al client 105
assistència al client

Macintosh 147

assistència per al Linux 134
controlador d'impressió

universal 22

denúncies de frau 82
full de dades de seguretat del

material (MSDS) 159

HP Web Jetadmin,

descarregueu 79

M

Macintosh

assistència 147
canvi de la mida dels

documents 34

controladors, resolució de

problemes 131

elimineu programari 32
paràmetres del

controlador 33, 34

problemes, resolució de

problemes 131

sistemes operatius

compatibles 32

targeta USB, resolució de

problemes 132

material

mida personalitzada,

paràmetres del
Macintosh 34

pàgines per full 35
paràmetres predeterminats 13

CAWW

Índex 167

background image

primera pàgina 34
valors d'arrissat 15

memòria

DIMM, seguretat 81
missatges d'error 108
números de referència 137
recursos permanents 91
verificar la instal·lació 90

menú de configuració del

sistema 13

menú Informes 12
menú Servei 15
menús, tauler de control

accés 11
config. de la xarxa 16
de configuració del

sistema 13

informes 12
mapa, imprimiu 12
servei 15

mides de paper personalitzat 51
mides, material

per defecte, paràmetre 13

millora de la qualitat

d'impressió 123

missatge d'error d'impressió 105
missatge d'error d'impressió

incorrecta 108

missatge d'error de

dispositiu 107

missatge d'error de la tanca de

transport 109

missatge d'error de servei 107
missatge d'error de

ventilador 107

missatge d'instal·lació de

subministraments 108

missatge de comanda de

subministraments 109

missatges

llums, tauler de control 10

missatges d'error

llums, tauler de control 10

mode de capçalera alternativa 70
mode EconoMode,

configuració 62

mode silenciós

activació 13, 63

models, comparació de

característiques 2

múltiples pàgines per full 35

N

neteja

àrea del cartutx

d'impressió 92

impressora 92
roleu de recollida

(safata 1) 94

roleu de recollida

(safata 2) 97

normativa del DOC per a

Canadà 161

números de referència

cartutxos d'impressió 137
memòria 137
safates 137

O

opcions

restaura valors

predeterminats 15

opcions avançades d'impressió

Windows 70

opcions d'accessibilitat 4
opcions PCL, HP ToolboxFX 76
opcions PostScript, HP

ToolboxFX 76

ordre de pàgines, canvi 70
orientació

configuració, Windows 68
paper, durant la càrrega 55

P

pàgina d'ús 12
pàgina de configuració 12
pàgina de mostra 12
pàgina de servei 12
pàgines

en blanc 127
impressió lenta 127
no s'imprimeix 127
per full, Windows 68

pàgines d'informació

impressió 28

pàgines de la portada 34, 67
pàgines en blanc

solució de problemes 127

pàgines per full 35

paper

mida A6, ajustament de la

safata 56

mida personalitzada,

paràmetres del
Macintosh 34

mida personalitzada,

selecció 67

mida, selecció 67
mides admeses 49
mides personalitzades 51
orientació de càrrega 55
pàgines per full 35
paràmetres de l'HP

ToolboxFX 77

paràmetres

predeterminats 13, 75

portades, amb un paper

diferent 67

primera i última pàgina, amb un

paper diferent 67

primera pàgina 34
resolució de problemes 122
tipus admesos 52
tipus, selecció 67
valors d'arrissat 15

paper de capçalera, càrrega 70
paper especial

indicacions 54

paper pesat

safata de sortida, selecció 59

paper petit, impressió en 59
paper rugós

safata de sortida, selecció 59

paràmetres

controladors 24, 33
impressió de xarxa 43
menú de configuració del

sistema 13

prioritat 23, 32
valors predefinits del

controlador (Macintosh) 34

paràmetres de mida de paper

personalitzada

Macintosh 34

paràmetres de velocitat

d'enllaç 45

paràmetres del controlador del

Macintosh

filigranes 35

168 Índex

CAWW

background image

mida de paper

personalitzada 34

pestanya Services

(Serveis) 37

PCL font list (Llista de tipus de

lletra PCL) 12

pes, producte 152
pestanya Ajuda, HP Toolbox

FX 74

pestanya Avisos per correu

electrònic, HP ToolboxFX 74

pestanya Configuració de xarxa,

HP ToolboxFX 77

pestanya Configuració del

dispositiu, HP ToolboxFX 75

pestanya Configuració del sistema,

HP ToolboxFX 77

pestanya d'alertes,

HP ToolboxFX 74

pestanya d'estat,

HP ToolboxFX 73

pestanya Services (Serveis)

Macintosh 37

Pestanya Solució de problemes

Paràmetres

d'HP ToolboxFX 77

port USB

admès 3
connecteu 40
resolució de problemes

Macintosh 132

solució de problemes 127

ports

admesos 3
resolució de problemes

Macintosh 132

USB 40

ports USB

paràmetres de velocitat 15

postals

safata de sortida, selecció 59

PPDs

resolució de problemes 131

primera pàgina

ús de paper diferent 34

prioritat, paràmetres 23, 32
producte

comparació 2
registre 77

producte sense mercuri 159

producte, registre 77
programa de responsabilitat

mediambiental 157

programari

contracte de llicència de

programari 143

desinstal·lació al Windows 26
desinstal·leu del Macintosh 32
HP Web Jetadmin 28
paràmetres 23, 32
servidor web incrustat 28, 33
sistemes operatius

compatibles 20, 32

programari HP-UX 29
programari Linux 29
programari Solaris 29
programari UNIX 29
ProRes 3
protocols, xarxes 41

Q

qualitat

paràmetres de l'HP

ToolboxFX 76

valor d'arxiu 15

qualitat d'imatge

paràmetres de l'HP

ToolboxFX 76

qualitat d'impressió

arrugues 126
caràcters deformats 125
contorn dispers del tòner 126
defectes verticals

repetitius 125

embussos, després de 122
fons gris 124
impressió clara o

descolorida 123

inclinació de la pàgina 125
línies verticals 124
millora 123
ondulacions 126
ones 126
paper 122
paràmetres de l'HP

ToolboxFX 76

partícules de tòner soltes 124
plecs 126
punts de tòner 123
resolució de problemes 122

taques blanques 123
taques de tòner 124
valor d'arxiu 15

qualitat de la imatge

valor d'arxiu 15

qualitat de la impressió

entorn 122

qualitat de sortida

paràmetres de l'HP

ToolboxFX 76

valor d'arxiu 15

R

rebuigs, deposició 159
reciclatge

programa de devolució i

mediambiental de
consumibles d'impressió
HP 158

recursos permanents 91
recursos, estalvieu memòria 91
redistribució del tòner 84
registre d'incidències. 73
resolució

característiques 3
resolució de problemes de

qualitat 122

resolució de problemes

embussos de

paper 102, 111, 116, 117
, 120

fitxers EPS 132
Linux 134
paper 122
problemes a Macintosh 131
problemes de connectivitat

directa 128

problemes de xarxa 102
qualitat de sortida 122
recollida de paper

(safata 1) 94

recollida de paper

(safata 2) 97

restauració dels valors

predeterminats 15

restriccions del material 159
roleu de recollida

safata 1 94
safata 2 97

CAWW

Índex 169

background image

ruta de paper directa

embussos de paper 120

ruta del paper

embussos de paper 111

ruta del paper d'impressió dúplex

embussos de paper 113

S

Safata 1 36
safata 1

capacitat 53
càrrega 55
configuració 13
embussos de paper 116

safata 2

capacitat 53
càrrega 56
configuració 13
eliminació d'embussos 117

safata 3

capacitat 53
càrrega 56
embussos de paper 119
especificacions físiques 152

safata d'entrada

càrrega de suport 56

safata de sortida posterior

impressió a 59

safata de sortida superior

capacitat 53
embussos de paper 120
impressió a 59
ubicació 5

safata, sortida

ubicació 5

safates

capacitat 53
configurar 58
impressió a dues cares 36
missatges d'error de

càrrega 108

números de referència 137
opcions 13, 75
orientació del paper 55
posició 5

safates, sortida

capacitat 53

servei

tornar a empaquetar el

producte 148

servei in situ al dia següent 148
servei in situ setmanal 148
servei tècnic

Linux 134

servidor d'impressió HP Jetdirect

números de referència 137

servidor d'impressió Jetdirect

números de referència 137

servidor web incrustat 28, 33
servidor web incrustat (EWS)

encàrrec de consumibles 79
fitxa Estat 78
fitxa Networking (Xarxa) 79
fitxa Settings (Paràmetres) 79
seguretat 80
servei tècnic 79
ús 28

SIMM, incompatibilitat 87
sistemes operatius

compatibles 20, 32

sobres

orientació de càrrega 55
safata de sortida, selecció 59

solució

arrugues 126
caràcters deformats 125
contorn dispers del tòner 126
defectes verticals

repetitius 125

fons gris 124
impressió clara o

descolorida 123

inclinació de la pàgina 125
línies verticals 124
ondulacions 126
ones 126
partícules de tòner soltes 124
plecs 126
problemes de connectivitat

directa 128

problemes de xarxa 102
punts de tòner 123
taques blanques 123
taques de tòner 124

solució de problemes

cables USB 127
entorn 122
impressió lenta de les

pàgines 127

llista de comprovació 102

no s'imprimeixen les

pàgines 127

pàgines en blanc 127

sortida posterior

safata, ubicació 5

sortida, safates

selecció 59

subministraments

autenticació 82
encarregueu 77
estat, missatges del tauler de

control 10

estat, visualització amb HP

ToolboxFX 73

falsificacions 82
intervals de substitució 82
missatge d'error de la tanca de

transport 109

missatge de comanda 109
missatge de substitució 109
no HP 82
números de referència 137
pàgina d'estat 12
reciclatge 157
substitució dels cartutxos

d'impressió 82

subministraments falsificats 82
subministraments que no són

d'HP 82

substituïu els cartutxos

d'impressió 82

suport

paràmetres de l'HP

ToolboxFX 75

paràmetres predeterminats 75

suports

impressió manual 57
mides admeses 49

suports admesos 49
suports d'impressió especials

indicacions 54

SupportPack, HP 149

T

targetes Ethernet, números de

referència 137

tasques d'impressió 65
tauler de control

botons 10
config. de la xarxa menú 16

170 Índex

CAWW

background image

idioma 13
llums 10
mapa de menús, imprimiu 12
menú de configuració del

sistema 13

menú Informes 12
menú Servei 15
menús 11
pàgina de neteja,

impressió 77

pantalla 10
paràmetres 23, 32
posició 5

tauler lateral dret, ubicació 5
TCP/IP

paràmetres 16
protocols admesos 41

tècnica, assistència

en línia 105
tornar a empaquetar el

producte 148

text en color

imprimeix com a negre 70

tipus de lletra

configuració del tipus de lletra

Courier 14

llistes, impressió 12

tipus, material

paràmetres de l'HP

ToolboxFX 77

tòner

baix 123
contorn dispers 126
partícules de tòner soltes 124
punts 123
redistribució 84
taques 124

tornar a empaquetar el

producte 148

transparències

safata de sortida 59

transport del producte 148

U

Unió Europea, deposició de

rebuigs 159

V

valor d'arxiu 15
valors predefinits (Macintosh) 34

valors predeterminats de fàbrica,

restaura 15

valors predeterminats,

restauració 15

velocitat del processador 3
vertical, orientació

configuració, Windows 68

W

web, servidor incrustat 28
Windows

controlador d'impressió

universal 22

controladors compatibles 21
paràmetres del controlador 24
programari per al 27
sistemes operatius

compatibles 20

X

xarxa

configuració de l'adreça IP 44
contrasenya, canvi 44
contrasenya, definició 44
detecció de producte 41
paràmetres de velocitat

d'enllaç 45

paràmetres, canvi 43
paràmetres, visualització 43
port, configuració 43
protocols admesos 41

xarxes

configuració 41
HP Web Jetadmin 79
informe de configuració 12
opcions 16
pàgina de configuració 12

CAWW

Índex 171

background image

172 Índex

CAWW

background image
background image

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CE457-90905*

*CE457-90905*

CE457-90905