HP LaserJet P2055 Printer series - Menú System setup (Instal·lació del sistema)

background image

Menú System setup (Instal·lació del sistema)

Utilitzeu aquest menú per definir les opcions bàsiques del producte. El menú System setup
(Instal·lació del sistema)
té diversos submenús. Aquests menús subordinats es descriuen a la taula
següent.

Element de menú

Element de menú
subordinat

Element de menú
subordinat

Descripció

Language (Idioma)

Seleccioneu l'idioma dels missatges de la
pantalla del tauler de control i dels informes
del producte.

Mode silenciós

Activat

Apagat

Activació o desactivació del mode silenciós.
Quan s'activa el mode silenciós, el producte
s'imprimeix a una velocitat més baixa.

L'opció predeterminada és Apagat.

Paper setup (Configuració
del paper)

Def. paper size (mida del
paper)

Apareix un llistat de les
mides de paper disponibles.

Seleccioneu la mida d'impressió dels
informes interns o de qualsevol altra tasca
d'impressió que no especifiqui una mida.

Def. paper type (tipus de
paper)

Apareix un llistat dels tipus
de paper disponibles.

Seleccioneu el tipus de material per a la
impressió d'informes interns o de qualsevol
altra tasca d'impressió que no especifiqui
cap tipus.

Safata n

NOTA:

n = 1, 2 o 3

Paper type (Tipus de
paper)

Paper size (Mida del
paper)

Seleccioneu la mida i el tipus predeterminat
de la safata a la llista de mides i tipus
disponibles.

Paper out action (Acció de
sortida del paper)

Wait forever (Espera
sempre)

Override (Anul·la)

Cancel (Cancel·la)

Indiqueu com ha de reaccionar el producte
quan una tasca d'impressió sol·licita una
mida o un tipus no disponible o quan la
safata especificada és buida.

Seleccioneu Wait forever (Espera sempre)
perquè el producte s'esperi fins que
carregueu el material correcte i premeu

D'acord

. Aquesta és l'opció predeterminada.

Seleccioneu Override (Anul·la) per imprimir
en un paper de mida o tipus diferent
després d'un retard especificat.

Seleccioneu Cancel (Cancel·la) per
cancel·lar automàticament la tasca
d'impressió després d'un retard determinat.

Si seleccioneu Override (Anul·la) o Cancel
(Cancel·la), el tauler de control us
demanarà que especifiqueu el nombre de
segons del retard. Premeu la fletxa amunt

per augmentar el temps fins a

3.600 segons. Premeu la fletxa avall per
reduir el temps.

Qualitat d'impressió

Cartridge low (Cartutx
baix)

(1-20)

El llindar en tant per cent determina quan
ha d'aparèixer el missatge de tòner baix.

CAWW

Menú System setup (Instal·lació del sistema)

13

background image

Element de menú

Element de menú
subordinat

Element de menú
subordinat

Descripció

Print density (Densitat
d'impressió)

(1–5)

Seleccioneu la quantitat de tòner que cal
aplicar per intensificar el gruix de les línies i
marges.

L'opció predeterminada és 3.

Courier font (Tipus de font
Courier)

Normal

Dark (Fosca)

Seleccioneu una versió del tipus de lletra
Courier.

El tipus per defecte és Normal.

Display contrast (Contrast
de la pantalla)

Medium (Mitjà)

Darker (Més fosc)

Darkest (El més fosc
possible)

Lightest (El més clar
possible)

Lighter (Més clar)

Ajusteu el contrast de la pantalla LCD.

14

Capítol 2 Tauler de control

CAWW