HP LaserJet P2055 Printer series - Rejstřík

background image

Rejstřík

A

adresa IP

automatická konfigurace 44
Macintosh, řešení

problémů 130

podporované protokoly 42
ruční konfigurace 44

akustické specifikace 151
alternativní režim hlavičkového

papíru 70

automatický přesah,

nastavení 16

B

barevný text

tisk v černé 70

baterie obsažené 157
Bezpečnostní list MSDS (Material

Safety Data Sheet) 157

Č

čísla dílů

paměť 137
tiskové kazety 137
zásobníky 137

čištění

podávací váleček (zásobník

1) 94

podávací váleček (zásobník

2) 97

prostor tiskové kazety 92
tiskárna 92

D

detekce zařízení přes síť 41
DIMM

ověření instalace 90

dráha papíru

uvíznutí papíru 110

duplexní jednotka pro tisk

uvíznutí papíru 112

duplexní tisk

orientace papíru během

vkládání 55

Windows 68

dvoustranný tisk 36

E

elektrická energie

spotřeba 151

elektrické specifikace 151
e-mailová upozornění,

nastavení 73

Evropská unie, likvidace

odpadů 157

EWS. Viz implementovaný webový

server

F

fixační jednotka

chyby 106

fólie

výstupní přihrádka 59

formátovací modul

zabezpečení 81

formáty, média

výchozí, nastavení 13

funkce 2, 3
funkce zabezpečení 79, 81
fyzické specifikace 150

H

hlášení

kontrolky ovládacího

panelu 10

hlášení o chybě ventilátoru 106
hlášení o chybě zařízení 107
hlášení o tiskové chybě 107

hlášení s žádostí o instalaci

spotřebního materiálu 107

hlášení s žádostí o výměnu

spotřebního materiálu 108

hlavičkový papír, vkládání 70
hlavní

vypínač, umístění 5

hlavní vypínač, umístění 5
hmotnost produktu 150
horká linka HP pro padělky 82
horní výstupní přihrádka

kapacita 53
tisk do 59
umístění 5
uvíznutí papíru 119

HP, univerzální tiskový

ovladač 22

HP SupportPack 148
HP ToolboxFX

informace 27
karta E-mailová

upozornění 74

karta Nápověda 74
karta Nastavení sítě 77
karta Nastavení zařízení 75
Karta Stav 73
karta Systémová

nastavení 77

HP Toolbox FX

karta Upozornění 74

HP Web Jetadmin 28, 79
hrubý papír

výstupní přihrádka, výběr 59

CH

chyba obecné ochrany - výjimka

OE 129

chybová hlášení

kontrolky ovládacího

panelu 10

CSWW

Rejstřík 163

background image

chybová zpráva o chybě

tisku 105

chybové hlášení přepravní

pojistky 108

chybové hlášení vyžadující

servis 107

chyby neplatných operací 129
chyby Spool32 129

I

Implementovaný server WWW

(EWS)

karta Použití sítě 79
objednání spotřebního

materiálu 79

Implementovaný Server WWW

(EWS)

karta Nastavení 79

implementovaný webový

server 28, 33

Implementovaný webový server

(EWS)

podpora zařízení 79
použití 28
zabezpečení 80

internetový server,

implementovaný 28

J

jazyk ovládacího panelu 13
Jetadmin, HP Web 28
Jetadmin, nástroj HP Web 79
Jetdirect, tiskový server

čísla dílů 137

K

kabel USB, číslo dílu 137
kabely

USB, připojení 40
USB, řešení potíží 126

Kanadské předpisy DOC 159
karta E-mailová upozornění,

HP ToolboxFX 74

Karta Implementovaný webový

server (EWS)

Stav 78

karta Nápověda,

HP ToolboxFX 74

karta Nastavení (implementovaný

server WWW) 79

karta Nastavení sítě,

HP ToolboxFX 77

karta Nastavení zařízení,

HP ToolboxFX 75

karta Použití sítě (implementovaný

server WWW) 79

karta Řešení potíží

nastavení HP ToolboxFX 77

karta Services (Služby)

Macintosh 37

Karta Stav, HP ToolboxFX 73
karta Systémová nastavení, HP

ToolboxFX 77

karta Upozornění, HP Toolbox 74
kartony

výstupní přihrádka, výběr 59

karty Ethernet, čísla dílů 137
kazety

čísla dílů 137
čištění prostoru 92
funkce 3
hlášení s žádostí o

výměnu 108

interval výměny 82
neoriginální 82
originální HP 82
ověřování 82
recyklace 155
skladování 82
stavová hlášení 10
stránka stavu spotřebního

materiálu 12

výměna 82
záruka 142
zpráva o objednávce 108

kazety, tiskové

stav v systému Macintosh 37

kontrolky ovládacího panelu 10
kopie, počet

Windows 70

kvalita

nastavení archivace 15
nastavení HP ToolboxFX 76

kvalita obrazu

nastavení archivace 15
nastavení HP ToolboxFX 76

kvalita tisku

nastavení archivace 15
nastavení HP ToolboxFX 76
nezafixovaný toner 123

opakované svislé vady 124
papír 121
prostředí 121
přehyb 125
rozmazaný toner 123
rozptýlený toner na

obrysu 125

řešení potíží 121
skvrny od toneru 122
světlý nebo bledý tisk 122
svislé čáry 123
šedé pozadí 123
uvíznutí, po 121
vynechávky 122
zdeformované znaky 124
zkosení stránky 124
zkroucení 125
zlepšení 121
zvlnění 125
zvrásnění 125

kvalita výstupu

nastavení archivace 15
nastavení HP ToolboxFX 76

kvalita výtisků. Viz kvalita tisku

L

licence, software 143
likvidace, konec životnosti 157
likvidace na konci životnosti 157

M

Macintosh

karta USB, řešení potíží 131
nastavení ovladače 33, 34
odebrání softwaru 32
ovladače, řešení

problémů 130

podpora 146
podporované operační

systémy 32

potíže, řešení potíží 130
změna velikosti

dokumentů 34

malý papír, tisk na 59
média

nastavení nástroje

HP ToolboxFX 75

nastavení zvlnění 15
podporované formáty 49
ruční tisk 57

164 Rejstřík

CSWW

background image

stránek na list 35
vlastní formát, nastavení

Macintosh 34

výchozí nastavení 13, 75

médium

první stránka 34

měřítko dokumentů

Macintosh 34

modely, porovnání funkcí 2
moduly DIMM

čísla dílů 137
přístup 5

Moduly SIMM, nekompatibilita 87

N

nabídka Konfigurace sítě 16
nabídka Nastavení systému 13
nabídka Servis 15
nabídka Sestavy 12
nabídky, ovládací panel

přístup 11

nabídky ovládacího panelu

Konfigurace sítě 16
mapa, tisk 12
Nastavení systému 13
Servis 15
Sestavy 12

napájení

řešení problémů 102

nastavení

HP ToolboxFX 75
nabídka Nastavení

systému 13

obnovení výchozích

nastavení 15

orientace, Windows 68
ovladače 24, 33
priorita 23, 32
předvolby ovladače

(Macintosh) 34

sestava sítě 12
síťový tisk 43

nastavení archivace 15
nastavení EconoMode 62
nastavení orientace

na šířku, Windows 68
na výšku, Windows 68

nastavení ovladače Macintosh

vlastní formát papíru 34

nastavení ovladače systému

Macintosh

vodoznaky 35

nastavení ovladače v systému

Macintosh

karta Services (Služby) 37

nastavení PCL, HP

ToolboxFX 76

Nastavení písma Courier 14
nastavení PostScript, HP

ToolboxFX 76

nastavení vlastního formátu papíru

Macintosh 34

neoriginální spotřební

materiál 82

O

obálky

výstupní přihrádka, výběr 59

objednání

čísla dílů pro 137

objednávání

spotřební materiál a

příslušenství 136

obnovení výchozích

nastavení 15

oboustranný tisk

orientace papíru během

vkládání 55

Windows 68

odebrání softwaru Macintosh 32
odebrání softwaru v systému

Windows 26

odinstalace softwaru

Macintosh 32

odstranění uvíznutých médií

dráha papíru 110
horní výstupní přihrádka 119
místa 110
oblast tiskové kazety 110
přímá dráha papíru 119
zásobník 1 115
zásobník 2 116
zásobník 3 118

Viz též uvíznutí médií

odstraňování potíží

prázdné stránky 126
uvíznutí

papíru 102, 110, 115, 116
, 119

odstraňování uvíznutých médií

duplexní jednotka pro tisk 112

ohleduplnost k životnímu

prostředí 155

omezení materiálu 157
online podpora 105
opětovné zabalení produktu 147
orientace

papíru, během vkládání 55

ovládací panel

čisticí stránka, tisk 77
displej 10
jazyk 13
kontrolky 10
mapa nabídek, tisk 12
nabídka Konfigurace sítě 16
nabídka Nastavení

systému 13

nabídka Servis 15
nabídka Sestavy 12
nabídky 11
nastavení 23, 32
tlačítka 10
umístění 5

ovladače

Macintosh, řešení

problémů 130

nastavení 23, 24, 32, 33
nastavení v systému

Macintosh 34

obsažené 3
podporované 21
předvolby (Macintosh) 34
stránka využití 12
typy papíru 52
univerzální 22
Windows, spuštění 67
Windows podporované 21
zkratky (Windows) 67

ovladače PCL

univerzální 22

ovladače pro systém Linux 133

P

padělaný spotřební materiál 82
padělky, horká linka 82
paměť

čísla dílů 137
DIMM, zabezpečení 81
chybová hlášení 107

CSWW

Rejstřík 165

background image

ověření instalace 90
trvalé prostředky 90

panel na pravé straně,

umístění 5

papír

custom sizes 51
formát, výběr 67
formátu A6, nastavení

zásobníku 56

nastavení nástroje

HP ToolboxFX 77

nastavení zvlnění 15
obálky, použití jiného

papíru 67

podporované formáty 49
podporované typy 52
první a poslední stránka,

použití jiného papíru 67

první stránka 34
řešení problémů 121
stránek na list 35
typ, výběr 67
vlastní formát, nastavení

Macintosh 34

vlastní formát, výběr 67
výchozí nastavení 13, 75

Péče o zákazníky

společnosti HP 105

písma

Courier nastavení 14
obsažená 3
seznamy, tisk 12
soubory EPS, řešení

potíží 131

trvalé prostředky 90

počet stran 12
podávací váleček

zásobník 1 94
zásobník 2 97

podpora

Linux 133
online 69, 77, 105
opětovné zabalení

produktu 147

podporovaná média 49
podporované operační

systémy 20, 32

pohlednice

výstupní přihrádka, výběr 59

pokročilé možnosti tisku

Windows 70

porovnání

produktů 2

port USB

nastavení rychlosti 15
podporovaný 3
připojení 40
řešení potíží – Macintosh 131

porty

podporované 3
řešení potíží – Macintosh 131
USB 40

pořadí stránek, změna 70
pozastavení požadavku na

tisk 66

PPD

řešení problémů 130

pravý spotřební materiál 82
prázdné stránky

odstraňování potíží 126

priorita, nastavení 23, 32
produkt

registrace 77

produkt, registrace 77
prohlášení EMC pro Koreu 159
prohlášení o bezpečnosti 159
prohlášení o bezpečnosti

laseru 159

prohlášení o laseru ve

finštině 159

Prohlášení o shodě 158
prohlášení VCCI pro

Japonsko 159

prostředí pro produkt

technické údaje 152

prostředí pro zařízení

řešení problémů 121

protokol událostí 73
protokoly, síťové 41
provozní prostředí

technické údaje 152

první stránka

použití jiného papíru 34

předvolby (Macintosh) 34
přeprava produktu 147
přihrádky, výstup

kapacita 53

přihrádky, výstupní

umístění 5
výběr 59

přímá dráha papíru

uvíznutí papíru 119

příslušenství

čísla dílů 137
dostupné 3
objednávání 136

R

recyklace

ekologický program společnosti

HP a program vracení
spotřebního materiálu 156

režim klidu

povolení 13, 63

rozlišení

funkce 3

rozlišení FastRes 3
rozlišení ProRes 3
rozměry produktu 150
rozšířená záruka 148
rychlá nastavení 67
rychlost procesoru 3
rychlost připojení, nastavení 45

Ř

řešení

nezafixovaný toner 123
opakované svislé vady 124
problémy se sítí 102
přehyb 125
přímé připojení 127
rozmazaný toner 123
rozptýlený toner na

obrysu 125

řešení potíží s kvalitou 121
skvrny od toneru 122
světlý nebo bledý tisk 122
svislé čáry 123
šedé pozadí 123
vynechávky 122
zdeformované znaky 124
zkosení stránky 124
zkroucení 125
zvlnění 125
zvrásnění 125

řešení potíží

kabely USB 126

166 Rejstřík

CSWW

background image

kvalita výstupu 121
Linux 133
Macintosh – potíže 130
podávání papíru

(zásobník 1) 94

podávání papíru

(zásobník 2) 97

pomalý tisk stránek 126
problémy se sítí 102
přímé připojení 127
soubory EPS 131
stránky se netisknou 126

řešení problémů

kontrolní seznam 102
papír 121
prostředí 121

S

servisní smlouvy 147
servisní stránka 12
servis u zákazníka do druhého

dne 147

Seznam písem PCL 12
Seznam písem PS 12
silný papír

výstupní přihrádka, výběr 59

síť

detekce zařízení 41
konfigurace adresy IP 44
nastavení rychlosti

připojení 45

podporované protokoly 41

sítě

konfigurace 41
konfigurační stránka 12
nastavení 16
nástroj HP Web Jetadmin 79
sestava nastavení 12

síťové

heslo, nastavení 44
heslo, změna 44
nastavení, změna 43
nastavení, zobrazení 43

síťový

port, nastavení 43

skladování

tiskové kazety 82

služba

opětovné zabalení

produktu 147

smlouva o údržbě 147
smlouvy o servisu u

zákazníka 147

software

HP Web Jetadmin 28
implementovaný webový

server 28, 33

licenční smlouva

k softwaru 143

nastavení 23, 32
odebrání v systému

Windows 26

odinstalace v systému

Macintosh 32

podporované operační

systémy 20, 32

software HP-UX 29
software Linux 29
software Solaris 29
software UNIX 29
soubory EPS, řešení potíží 131
soubory PPD

řešení problémů 130

speciální média

pokyny pro 54

speciální papír

pokyny pro 54

specifikace

elektrické a akustické 151
funkce 3
fyzické 150

spotřební materiál

čísla dílů 137
hlášení s žádostí o

výměnu 108

chybové hlášení přepravní

pojistky 108

interval výměny 82
neoriginální 82
objednání 77
objednávání 136
ověřování 82
padělek 82
recyklace 155
stav, zobrazení pomocí

aplikace HP ToolboxFX 73

stránka stavu 12
výměna tiskových kazet 82
zpráva o objednávce 108

správa sítě 43

stav

karta služeb v systému

Macintosh 37

spotřebního materiálu, zprávy

ovládacího panelu 10

spotřební materiál, tisk

sestavy 12

spotřební materiál, zprávy

ovládacího panelu 10

upozornění, HP

ToolboxFX 73

zobrazení pomocí aplikace HP

ToolboxFX 73

Stav karta (implementovaný

webový server) 78

stav spotřebního materiálu, karta

Services (Služby)

Macintosh 37

stav spotřebního materiálu, karta

Služby

Windows 69

stav zařízení

karta Services (Služby)

v systému Macintosh 37

stránka konfigurace 12
stránka využití 12
stránky

na list, Windows 68
netisknou se 126
pomalý tisk 126
prázdné 126

stránky na list 35
stránky obálky 34, 67
stránky s informacemi

tisk 28

SupportPack, HP 148

Š

štítky

výstupní přihrádka, výběr 59

T

TCP/IP

nastavení 16
podporované protokoly 41

technická podpora

Linux 133
online 105
opětovné zabalení

produktu 147

CSWW

Rejstřík 167

background image

technické údaje

provozní prostředí 152

teplotní specifikace 152
tisk

připojení k síti 43
ruční podávání 57
řešení potíží 126

tisk na obě strany

Windows 68

tiskové kazety

čísla dílů 137
čištění prostoru 92
funkce 3
hlášení s žádostí o

výměnu 108

interval výměny 82
neoriginální 82
originální kazety HP 82
ověřování 82
recyklace 155
skladování 82
stav, zobrazení pomocí

aplikace HP ToolboxFX 73

stavová hlášení 10
stav v systému Macintosh 37
stránka stavu spotřebního

materiálu 12

uvíznutý papír v oblasti 110
výměna 82
záruka 142
změna rozložení toneru 84
zpráva o objednávce 108

tiskové úlohy 65
tiskový server HP Jetdirect

čísla dílů 137

tisk s ručním podáváním 57
tisk více stránek na list

Windows 68

tlačítka ovládacího panelu 10
toner

docházející 122
nezafixovaný toner 123
rozmazaný 123
rozptýlení na obrysu 125
skvrny 122
změna rozložení 84

tonerové kazety. Viz tiskové kazety
trvalé prostředky 90
týdenní servis u zákazníka 147

typy médií

nastavení nástroje

HP ToolboxFX 77

U

ukázková stránka 12
uložení prostředku 90
uložení prostředků, paměť 90
Univerzální ovladač tiskárny

s emulací HP postscript 21

univerzální tiskový ovladač 22
upozornění

nastavení 73
zobrazení v nástroji

HP Toolbox FX 74

USB port

řešení potíží 126

usnadněné funkce 4
uvíznutí

kvalita tisku po 121
obvyklé příčiny 109
sledování počtu 12

uvíznutí <umístění>

chybová hlášení 105

uvíznutí médií

místa 110

Viz též odstranění uvíznutých

médií

uvíznutí papíru. Viz uvíznutí

V

více stránek na list

Windows 68

vkládání médií

chybová hlášení 108

vlastní formáty papíru 51
vlhkost

řešení problémů 121
technické údaje 152

vložení

obálek orientace 55
papíru orientace 55

vložení médií

papír formátu A6 56
volitelný zásobník 3 56
zásobník 1 55
zásobník 2 56

vložení papíru formátu A6 56
vodoznaky

Windows 68

vstupní zásobník

vložení médií 56

výchozí nastavení, obnovení 15
výchozí nastavení od výrobce,

obnovení 15

výměna tiskových kazet 82
výrobek neobsahující rtuť 157

W

webové servery

podpora systému Linux 133

webové stránky

Bezpečnostní list MSDS

(Material Safety Data
Sheet) 157

hlášení podvodu 82
nástroj HP Web Jetadmin,

stažení 79

zákaznická podpora 105
zákaznická podpora pro systém

Macintosh 146

Webové stránky

objednání spotřebního

materiálu 136

weby

univerzální tiskový ovladač 22

Windows

nastavení ovladače 24
podporované operační

systémy 20

software pro systém 27
univerzální tiskový ovladač 22

Z

zabalení produktu 147
zadní výstup

tisk do 59

zadní výstupní

dvířka, umístění 5

zákaznická podpora

Linux 133
online 105
opětovné zabalení

produktu 147

zamknutí zařízení 81
záruka

licence 143
oprava provedená

zákazníkem 145

rozšířená 148

168 Rejstřík

CSWW

background image

tiskové kazety 142
zařízení 140

zásobník 1

kapacita 53
nastavení 13
plnění 55
uvíznutí papíru 115

Zásobník 1 36
zásobník 2

kapacita 53
nastavení 13
plnění 56
uvíznutí papíru 116

zásobník 3

fyzické specifikace 150
kapacita 53
plnění 56
uvíznutí papíru 118

zásobníky

čísla dílů 137
hlášení o chybném

vložení 108

kapacita 53
konfigurace 58
nastavení 13, 75
oboustranný tisk 36
orientace papíru 55
umístění 5

zastavení požadavku na tisk 66
zkratky 67
zlepšení kvality tisku 121
změna měřítka dokumentů

Windows 68

změna rozložení toneru 84
změna velikosti dokumentů

Macintosh 34
Windows 68

zpráva o objednávce spotřebního

materiálu 108

zrušení

tisku 66

zrušení požadavku na tisk 66
zvlnění papíru

nastavení 15

CSWW

Rejstřík 169

background image

170 Rejstřík

CSWW

background image
background image

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CE457-90906*

*CE457-90906*

CE457-90906