HP LaserJet P2055 Printer series - Instalace paměti produktu

background image

Instalace paměti produktu

Tento produkt obsahuje jeden slot DIMM.

UPOZORNĚNÍ:

Statická elektřina může paměti DIMM poškodit. Při manipulaci s paměťovými

moduly DIMM používejte antistatický náramek nebo se průběžně dotýkejte antistatického obalu
modulu a následně některé kovové součásti produktu.

Pokud jste tak ještě neučinili, před přidáním paměti zjistěte vytisknutím stránky konfigurace, kolik
paměti je již v produktu nainstalováno. Další informace naleznete v části

Tisk stránek s informacemi

na stránce 72

.

1.

Po vytisknutí stránky konfigurace produkt vypněte a odpojte napájecí šňůru.

2.

Odpojte všechny kabely rozhraní.

CSWW

Instalace paměti

87

background image

3.

Otevřete kryt zásuvky DIMM na levé straně zařízení.

4.

Vyjměte modul DIMM z antistatického obalu.

UPOZORNĚNÍ:

Před manipulací s moduly DIMM si vždy připněte antistatický náramek nebo

se průběžně dotýkejte antistatického obalu modulu. Snížíte tím možnost poškození modulu
statickou elektřinou.

5.

Modul DIMM uchopte za jeho okraje a přiložte ke slotu pro modul DIMM tak, aby výstupky
zapadaly do zářezů. (Zkontrolujte, zda jsou zámky na obou stranách slotu pro modul DIMM
otevřené.)

88

Kapitola 9 Správa a údržba produktu

CSWW

background image

6.

Přidržte modul DIMM pod úhlem 45 stupňů a horní kontakty modulu DIMM zatlačte na zásuvku.
Zkontrolujte, zda západky na každé straně modulu DIMM správně zaklaply.

UPOZORNĚNÍ:

Stisknutím modulu DIMM směrem dolů poškodíte kontaktní kolíky.

POZNÁMKA:

Chcete-li modul DIMM vyjmout, nejprve uvolněte zámky.

CSWW

Instalace paměti

89

background image

7.

Zavřete přístupová dvířka a silně na ně zatlačte, aby se zaklapnutím zajistila.

8.

Znovu zapojte kabely rozhraní a napájecí šňůru.

9.

Zařízení zapněte.