עזרה HP LaserJet P2055 Printer series

background image
background image
background image

תספדמ

HP LaserJet P2050 Series

ךירדמ

שמתשמל

background image

תויוכז

םירצוי

ןוישירו

©

2009

Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P

.

לופכש

,

המאתה

וא

םוגרת

אלל

האשרה

שארמ

בתכבו

םירוסא

,

אלא

יפכ

ריתמש

תאז

קוחה

ןיינעל

תויוכז

םירצוי

.

עדימה

לולכה

ךמסמב

הז

ףופכ

םייונישל

אלל

העדוה

שארמ

.

יבתכ

תוירחאה

םידיחיה

רובע

םירצומה

םיתורישהו

לש

HP

םיניוצמ

תורהצהב

תוירחאה

תושרופמה

תוולנה

לכל

רצומ

תורישו

.

ןיא

שרפל

רבד

ךמסמב

הז

תוירחאכ

תפסונ

.

HP

אל

אשית

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

וא

תויועט

הכירע

וא

תוטמשה

ךמסמב

הז

.

קמ

"

ט

:

CE457-90914

Edition 3, 11/2009

תויוכז

ינמיס

רחסמ

Adobe

®

,

Acrobat

®

ו

-

PostScript

®

םה

םינמיס

םיירחסמ

לש

Adobe Systems Incorporated

.

Intel® Core™

אוה

ןמיס

רחסמ

לש

Intel

Corporation

הראב

"

ב

תונידמבו

/

םירוזא

םירחא

.

Microsoft®

,

Windows®

ו

-

Windows®XP

םה

ינמיס

רחסמ

םימושר

הראב

"

ב

לש

Microsoft

Corporation

.

Windows Vista™

אוה

ןמיס

רחסמ

וא

ןמיס

רחסמ

םושר

לש

דיגאת

Microsoft

הראב

"

ב

ו

/

וא

תונידמב

/

םירוזא

םירחא

.

UNIX

®

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

לש

The Open

Group

.

ENERGY STAR

למסו

ENERGY STAR

םה

םינמיס

םימושר

הראב

"

ב

.

background image

ןכות

םיניינעה

1

עדימ

יסיסב

לע

רצומה

..........................................................................................................................................

1

תאוושה

םירצומ

........................................................................................................................................

2

ימגד

HP LaserJet P2050 Series

...........................................................................................

2

ינייפאמ

רצומה

..........................................................................................................................................

3

תורכיה

םע

רצומה

.....................................................................................................................................

5

טבמ

יתיזח

..............................................................................................................................

5

טבמ

ירוחא

..............................................................................................................................

6

תואיצי

קשממ

..........................................................................................................................

6

םוקימ

תקבדמ

רפסמ

םגדה

רפסמהו

ירודיסה

................................................................................

6

2

חול

הרקבה

..........................................................................................................................................................

9

תסירפ

חול

הרקבה

.................................................................................................................................

10

שומיש

יטירפתב

חול

הרקבה

.....................................................................................................................

11

שומיש

םיטירפתב

...................................................................................................................

11

טירפת

Reports

)

תוחוד

(

.........................................................................................................................

12

טירפתה

System Setup

)

תורדגה

תכרעמ

(

................................................................................................

13

טירפתה

Service

)

תוריש

(

.......................................................................................................................

15

טירפתה

Network Config.

)

תרוצת

תשר

(

.................................................................................................

16

3

תונכות

רובע

Windows

.....................................................................................................................................

19

תוכרעמ

הלעפהה

תוכמתנה

לש

Windows

.................................................................................................

20

ילהנמ

תספדמ

םיכמתנ

רובע

Windows

.....................................................................................................

21

להנמ

הספדה

ילסרבינוא

לש

HP (UPD)

....................................................................................................

22

UPD

-

יבצמ

הנקתה

..............................................................................................................

22

תופידע

לש

תורדגה

הספדה

......................................................................................................................

23

יוניש

תורדגה

להנמ

תספדמ

ב

-

Windows

...................................................................................................

24

יגוס

תנקתה

הנכות

ב

-

Windows

...............................................................................................................

25

תרסה

הנכותה

ב

-

Windows

.....................................................................................................................

26

תוינכות

תוריש

תוכמתנ

רובע

Windows

.....................................................................................................

27

HP ToolboxFX

...................................................................................................................

27

תוינכות

תוריש

תשרב

תכרעמל

Windows

..................................................................................................

28

HP Web Jetadmin

..............................................................................................................

28

תרש

טנרטניא

הנבומ

..............................................................................................................

28

הנכות

תוכרעמל

הלעפה

תורחא

.................................................................................................................

29

iii

HEWW

background image

4

שומיש

רצומב

םע

Macintosh

.............................................................................................................................

31

הנכות

רובע

Macintosh

..........................................................................................................................

32

תוכרעמ

הלעפה

תוכמתנ

לש

Macintosh

...................................................................................

32

ילהנמ

תספדמ

םיכמתנ

ב

-

Macintosh

.......................................................................................

32

תרסה

הנכות

תוכרעממ

הלעפה

לש

Macintosh

..........................................................................

32

תומידק

תורדגהל

הספדה

ב

-

Macintosh

....................................................................................

32

יוניש

תורדגה

להנמ

תספדמ

ב

-

Macintosh

.................................................................................

33

תוינכות

תוריש

תוכמתנ

רובע

Macintosh

...................................................................................

33

תרש

טנרטניא

הנבומ

..............................................................................................

33

שומיש

םינייפאמב

להנמב

תספדמה

לש

Macintosh

.....................................................................................

34

Print

...................................................................................................................................

34

הריצי

לש

תוכרע

תורדגומ

שארמ

הספדהל

ב

-

Macintosh

שומישהו

ןהב

..........................

34

יוניש

לדוג

לש

םיכמסמ

וא

הספדה

לע

יבג

לדוג

ריינ

םאתומ

תישיא

..................................

34

תספדה

דומע

הכירכ

...............................................................................................

34

שומיש

ינמיסב

םימ

.................................................................................................

35

תספדה

רפסמ

םידומע

לע

ןויליג

ריינ

דחא

ב

-

Macintosh

..............................................

35

הספדה

לע

ינש

ידצ

ףדה

.........................................................................................

36

שומיש

טירפתב

Services

)

םיתוריש

(

........................................................................

37

5

תוירושיק

...........................................................................................................................................................

39

תרוצת

USB

..........................................................................................................................................

40

רוביח

לבכ

ה

-

USB

.................................................................................................................

40

תרדגה

תרוצת

תשר

................................................................................................................................

41

ילוקוטורפ

תשר

םיכמתנ

...........................................................................................................

41

תנקתה

רצומה

תשרב

.............................................................................................................

42

תרדגה

רצומ

תשרה

................................................................................................................

43

הגצה

וא

יוניש

לש

תורדגה

תשרה

.............................................................................

43

הרדגה

וא

יוניש

לש

תמסיס

תשרה

............................................................................

43

תבותכ

IP

.............................................................................................................

43

הרדגה

תיטמוטוא

..................................................................................

43

הרדגה

תינדי

........................................................................................

44

תורדגה

IPv4

ו

-

IPv6

.............................................................................

44

תרדגה

תוריהמ

תורשקתהה

....................................................................................

44

6

ריינ

ירמוחו

הספדה

.............................................................................................................................................

45

תרכה

יגוס

ריינה

ירמוחו

הספדהה

שומישהו

םהב

..........................................................................................

46

םילדג

םיכמתנ

לש

ריינ

ירמוחו

הספדה

........................................................................................................

47

ריינ

םילדגב

םימאתומ

תישיא

....................................................................................................................

49

יגוס

ריינה

ירמוחו

הספדהה

םיכמתנה

.........................................................................................................

50

תלוביק

םישגמה

םילסהו

...........................................................................................................................

51

תויחנה

יבגל

יגוס

ריינ

ירמוחו

הספדה

םידחוימ

..............................................................................................

52

תניעט

םישגמה

.......................................................................................................................................

53

ןוויכ

ריינה

ךרוצל

תניעט

םישגמה

...............................................................................................

53

HEWW

iv

background image

שגמ

1

..................................................................................................................................

53

שגמ

2

שגמו

3

ילנויצפואה

.......................................................................................................

54

תניעט

ריינ

לדוגב

A6

..............................................................................................

54

הנזה

תינדי

............................................................................................................................

55

תעיבק

הרוצת

לש

םישגמ

.........................................................................................................................

56

שומיש

תויורשפאב

טלפ

ריינה

...................................................................................................................

57

הספדה

לסל

טלפה

ןוילעה

)

ליגרה

(

.............................................................................................

57

הספדה

ביתנל

רבעמ

ריינה

רישיה

)

טלפ

ירוחא

(

...........................................................................

57

7

שומיש

ינייפאמב

רצומה

......................................................................................................................................

59

בצמ

הספדה

EconoMode

)

בצמ

ןוכסיח

(

...................................................................................................

60

בצמ

טקש

..............................................................................................................................................

61

8

תומישמ

הספדה

.................................................................................................................................................

63

לוטיב

תדובע

הספדה

...............................................................................................................................

64

תקספה

תדובע

הספדהה

תיחכונה

חולמ

הרקבה

..........................................................................

64

תקספה

תדובע

הספדהה

תיחכונה

הנכותהמ

...............................................................................

64

שומיש

םינייפאמב

להנמב

תספדמה

לש

Windows

.......................................................................................

65

תחיתפ

להנמ

תספדמה

...........................................................................................................

65

שומיש

ירוציקב

ךרד

הספדהל

...................................................................................................

65

תרדגה

תויורשפא

ריינ

תוכיאו

...................................................................................................

65

תרדגה

םיטקפא

לש

םיכמסמ

....................................................................................................

65

תעיבק

תויורשפאה

לש

רומיג

םיכמסמ

........................................................................................

66

תלבק

עדימ

עגונב

הכימתל

סוטטסלו

רצומה

................................................................................

67

תרדגה

תויורשפא

הספדה

תומדקתמ

.........................................................................................

67

9

לוהינ

רצומה

ותקוזחתו

........................................................................................................................................

69

תספדה

יפד

עדימה

.................................................................................................................................

70

שומיש

הנכותב

HP ToolboxFX

...............................................................................................................

71

תגצה

הנכותה

HP ToolboxFX

...............................................................................................

71

Status

)

בצמ

(

.......................................................................................................................

71

Event log

)

ןמוי

םיעוריא

(

.......................................................................................

71

Alerts

)

תוערתה

(

...................................................................................................................

72

Set up Status Alerts

)

תרדגה

תוארתה

סוטטס

(

.......................................................

72

Set up E-mail Alerts

)

תרדגה

תוארתה

ראודב

ינורטקלא

(

..........................................

72

Help

)

הרזע

(

.........................................................................................................................

72

Device Settings

)

תורדגה

ןקתה

(

............................................................................................

72

Device Information

)

עדימ

תודוא

ןקתהה

(

...............................................................

73

Paper Handling

)

לופיט

ריינב

(

...............................................................................

73

הספדה

................................................................................................................

73

PCL5c

...............................................................................................................

73

PostScript

..........................................................................................................

74

Print Quality

)

תוכיא

הספדה

(

................................................................................

74

v

HEWW

background image

Paper Types

)

יגוס

ריינ

(

.......................................................................................

74

System Setup

)

תורדגה

תכרעמ

(

...........................................................................

74

Troubleshooting

)

ןורתפ

תויעב

(

............................................................................

74

Network Settings

)

תורדגה

תשר

(

..........................................................................................

75

תשיכר

םירמוח

םילכתמ

...........................................................................................................

75

םירושיק

םיפסונ

.....................................................................................................................

75

לוהינ

רצומ

תשר

.....................................................................................................................................

76

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

.........................................................................................................

76

תחיתפ

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

..............................................................................

76

הייסיטרכה

Status

)

בצמ

(

.......................................................................................

76

הייסיטרכה

Settings

)

תורדגה

(

................................................................................

76

הייסיטרכה

Networking

)

הדובע

תשרב

(

...................................................................

77

םירושיק

...............................................................................................................

77

שומיש

הנכותב

HP Web Jetadmin

.........................................................................................

77

שומיש

ינייפאמב

החטבאה

.......................................................................................................

77

תחטבא

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

.............................................................................

77

תליענ

רצומה

..........................................................................................................................................

78

לוהינ

םירמוח

םילכתמ

..............................................................................................................................

79

ךשמ

םייחה

לש

םירמוח

םילכתמ

...............................................................................................

79

לוהינ

תוינסחמ

הספדהה

..........................................................................................................

79

ןוסחא

תוינסחמ

הספדה

..........................................................................................

79

שמתשה

תוינסחמב

הספדה

תוירוקמ

תרצותמ

HP

.......................................................

79

תוינידמ

HP

יבגל

תוינסחמ

הספדה

ןניאש

תרצותמ

HP

................................................

79

תומיא

תוינסחמ

הספדה

..........................................................................................

79

וקה

םחה

רתאו

טנרטניאה

לש

HP

חווידל

לע

תואנוה

...................................................

79

תפלחה

םירמוח

םילכתמ

םהיקלחו

.............................................................................................................

81

תויחנה

תפלחהל

םירמוח

םילכתמ

.............................................................................................

81

רוזיפ

שדחמ

לש

רנוט

..............................................................................................................

81

ןפוא

תפלחה

תינסחמ

הספדהה

.................................................................................................

82

תנקתה

ןורכיז

.........................................................................................................................................

84

תנקתה

ןורכיז

רצומב

...............................................................................................................

84

תקידב

הנקתהה

לש

יסיטרכ

DIMM

...........................................................................................

87

ןוכסח

םיבאשמב

)

םיבאשמ

םיעובק

(

...........................................................................................

87

תלעפה

ןורכיז

תכרעמב

Windows

............................................................................................

88

יוקינ

רצומה

............................................................................................................................................

89

יוקינ

רוזא

תינסחמ

הספדהה

.....................................................................................................

89

יוקינ

לולסמ

ריינה

...................................................................................................................

90

יוקינ

לילג

המרהה

לש

שגמ

1

...................................................................................................

91

יוקינ

לילג

המרהה

לש

שגמ

1

...................................................................................................

94

10

ןורתפ

תויעב

....................................................................................................................................................

97

ןורתפ

תויעב

תויללכ

................................................................................................................................

98

תמישר

תולועפ

עוציבל

ןורתפל

תויעב

.........................................................................................

98

HEWW

vi

background image

םימרוג

םיעיפשמה

לע

יעוציב

רצומה

..........................................................................................

99

רוזחש

תורדגה

ןרציה

.............................................................................................................................

100

שוריפ

תועדוהה

לש

חול

הרקבה

..............................................................................................................

101

תועדוה

חול

הרקבה

..............................................................................................................

101

תומיסח

ריינ

.........................................................................................................................................

105

תוביס

תוחיכש

תומיסחל

ריינ

..................................................................................................

105

םימוקימ

לש

תומיסח

ריינ

.......................................................................................................

105

רורחש

תומיסח

ריינ

..............................................................................................................

106

םירוזא

םיימינפ

....................................................................................................

106

רוזא

תינסחמ

הספדהה

ביתנו

ריינה

........................................................

106

ביתנ

ריינ

הספדהל

וד

-

תידדצ

)

םימגדב

ילעב

תדיחי

הספדה

וד

-

תידדצ

דבלב

(

..

108

ישגמ

הנזה

.........................................................................................................

111

שגמ

1

...............................................................................................

111

שגמ

2

...............................................................................................

112

שגמ

3

...............................................................................................

114

ילס

טלפ

.............................................................................................................

115

ןורתפ

תויעב

לש

תוכיא

הספדה

...............................................................................................................

117

תויעב

לש

תוכיא

הספדה

תורושקה

ריינל

...................................................................................

117

תויעב

תוכיאב

הספדהה

תורושקה

הביבסל

................................................................................

117

תויעב

תוכיאב

הספדה

תורושקה

תומיסחל

ריינ

..........................................................................

117

תואמגוד

םימגפל

הנומתב

......................................................................................................

117

הספדה

הריהב

וא

היוהד

.......................................................................................

118

ימתכ

רנוט

..........................................................................................................

118

םירוזא

םינבל

הספדהב

.........................................................................................

118

םיווק

םייכנא

........................................................................................................

118

עקר

רופא

...........................................................................................................

119

תחירמ

רנוט

........................................................................................................

119

רנוט

ישפוח

.........................................................................................................

119

םימגפ

םייכנא

םירזוח

...........................................................................................

119

םיוות

םיתוועמ

.....................................................................................................

120

תטסה

דומע

........................................................................................................

120

לוסלס

וא

תרוצ

לג

................................................................................................

120

םיטומיק

.............................................................................................................

120

רנוט

רזופמ

ביבס

וק

ראתמה

..................................................................................

121

ןורתפ

תויעב

םיעוציב

.............................................................................................................................

122

ןורתפ

תויעב

תוירושיק

...........................................................................................................................

123

ןורתפ

תויעב

רוביח

-

רישי

........................................................................................................

123

ןורתפ

תויעב

תשר

................................................................................................................

123

ןורתפ

תויעב

תוצופנ

םע

Windows

.........................................................................................................

125

ןורתפ

תויעב

תוצופנ

ב

-

Macintosh

..........................................................................................................

126

ןורתפ

תויעב

Linux

...............................................................................................................................

128

vii

HEWW

background image

חפסנ

א

םירמוח

םילכתמ

םירזיבאו

........................................................................................................................

129

תנמזה

םיקלח

,

םירזיבא

םירמוחו

םילכתמ

.................................................................................................

130

הנמזה

תורישי

מ

-

HP

............................................................................................................

130

הנמזה

תועצמאב

יקפס

תוריש

וא

הכימת

..................................................................................

130

הנמזה

הרישי

ךרד

תנכות

HP ToolboxFX

..............................................................................

130

ירפסמ

םיקלח

.......................................................................................................................................

131

םירזיבא

לופיטל

ריינב

............................................................................................................

131

תוינסחמ

הספדה

..................................................................................................................

131

ןורכיז

.................................................................................................................................

131

םילבכ

םיקשממו

...................................................................................................................

131

חפסנ

ב

תוריש

הכימתו

........................................................................................................................................

133

תרהצה

תוירחא

תלבגומ

לש

Hewlett-Packard

........................................................................................

134

תרהצה

תוירחא

תלבגומ

יבגל

תוינסחמ

הספדהה

........................................................................................

135

םכסה

ןוישיר

שמתשמל

הצק

...................................................................................................................

136

תוריש

תוירחא

ןוקיתל

ימצע

לע

-

ידי

חוקלה

.................................................................................................

138

תכימת

תוחוקל

.....................................................................................................................................

139

ימכסה

הקוזחתה

לש

HP

.......................................................................................................................

140

ימכסה

תוריש

רתאב

.............................................................................................................

140

תוריש

רתאב

םויב

תרחמה

....................................................................................

140

תוריש

יעובש

רתאב

)

יפקיהל

דויצ

םילודג

(

................................................................

140

הזירא

שדחמ

לש

רצומה

........................................................................................................

140

תוירחא

תבחרומ

..................................................................................................................

141

חפסנ

ג

םיטרפמ

..................................................................................................................................................

143

טרפמ

יזיפ

...........................................................................................................................................

144

תכירצ

היגרנא

,

טרפמ

למשח

תוטילפו

תויטסוקא

.........................................................................................

145

תביבס

הלעפה

.....................................................................................................................................

146

חפסנ

ד

עדימ

ירוטלוגר

........................................................................................................................................

147

תונקת

FCC

........................................................................................................................................

148

תינכותה

םודיקל

םירצומ

םייתודידי

הביבסל

................................................................................................

149

הרימש

לע

תוכיא

הביבסה

......................................................................................................

149

רוציי

ןוזוא

............................................................................................................................

149

תכירצ

למשח

.......................................................................................................................

149

תכירצ

רנוט

.........................................................................................................................

149

שומיש

ריינב

........................................................................................................................

149

יקלח

קיטסלפ

......................................................................................................................

149

םירמוח

םילכתמ

תוספדמל

HP LaserJet

................................................................................

149

תוארוה

הרזחה

רוזחימו

.........................................................................................................

150

תוצרא

תירבה

וטראופו

-

וקיר

...................................................................................

150

תורזחה

תובורמ

)

רתוי

תינסחממ

תחא

(

...................................................

150

תורזחה

תודדוב

..................................................................................

150

HEWW

viii

background image

חולשמ

..............................................................................................

150

תורזחה

ןניאש

הראמ

"

ב

.........................................................................................

150

ריינ

....................................................................................................................................

150

תולבגה

לע

םירמוח

...............................................................................................................

151

קוליס

לש

דויצ

שמושמ

לע

-

ידי

םישמתשמ

יקשמב

תיב

םייטרפ

דוחיאב

יפוריאה

................................

151

יפד

םינותנ

לע

תוחיטב

םירמוח

)

MSDS

(

..................................................................................

151

עדימ

ףסונ

...........................................................................................................................

151

תרהצה

תומיאת

....................................................................................................................................

152

תרהצה

תומיאת

...................................................................................................................

152

תורהצה

תוחיטב

...................................................................................................................................

153

תוחיטב

רזייל

.......................................................................................................................

153

תונקת

DOC

תוידנק

.............................................................................................................

153

תרהצה

VCCI

)

ןפי

(

..............................................................................................................

153

הרהצה

יבגל

לבכ

למשח

)

ןפי

(

.................................................................................................

153

תרהצה

EMC

)

האירוק

(

........................................................................................................

153

הרהצה

אשונב

רזייל

דנלניפ

.................................................................................................

153

תלבט

םירמוח

)

ןיס

(

..............................................................................................................

154

סקדניא

...............................................................................................................................................................

155

ix

HEWW

background image

HEWW

x

background image

1

עדימ

יסיסב

לע

רצומה

תאוושה

םירצומ