HP LaserJet P2055 Printer series - Prioritet postavki za ispis

background image

Prioritet postavki za ispis

Mijenja na postavke ispisa koje su prioritetne ovisno o tome gdje su napravljene promjene:

NAPOMENA:

Nazivi naredbi i dijaloških okvira mogu varirati ovisno o vašem programu.

Dijaloški okvir Page Setup (Postavke stranice): Pritisnite Page Setup (Postavke stranice) ili
sličnu naredbu u izborniku File (Datoteka) u programu u kojem radite kako biste otvorili ovaj
dijaloški okvir. Ovdje promijenjene postavke mijenjaju postavke promijenjene bilo gdje drugdje.

Dijaloški okvir Print (Ispis): Pritisnite Print (Ispis), Print Setup (Postavke stranice) ili sličnu
naredbu u izborniku File (Datoteka) u programu u kojem radite kako biste otvorili ovaj dijaloški
okvir. Postavke promijenjene u dijaloškom okviru Print (Ispis) imaju nižu razinu prioriteta i neće
poništiti promjene napravljene u dijaloškom okviru Page Setup (Postavke stranice).

Dijaloški okvir Printer Properties (Svojstva pisača) (upravljački program pisača): Pritisnite
Properties (Svojstva) u dijaloškom okviru Print (Ispis) kako biste otvorili upravljački program
pisača. Postavke promijenjene u dijaloškom okviru Printer Properties (Svojstva pisača) ne
poništavaju postavke u bilo kojem dijelu softvera za ispis.

Zadane postavke upravljačkog programa pisača: Zadane postavke upravljačkog programa
pisača određuju postavke korištene u svim zadacima ispisa, osim ako su postavke promijenjene
u dijaloškim okvirima Page Setup (Postavke stranice), Print (Ispis) ili Printer Properties
(Svojstva pisača).

Postavke upravljačke ploče pisača: Postavke promijenjene na upravljačkoj ploči pisača imaju
nižu razinu prioriteta od promjena napravljenih bilo gdje drugdje.

HRWW

Prioritet postavki za ispis

23