HP LaserJet P2055 Printer series Көмектесіңдер

background image
background image
background image

HP LaserJet P2050 сериялы принтері

Пайдаланушы Нұсқаулығы

background image

Авторлық Құқық жəне Лицензия

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Авторлық құқық жөніндегі заңдарға
сəйкес жағдайлардан басқа кезде, алдын
ала жазбаша түрде алынған рұқсатсыз,
көшіруге, бейімдендіруге немесе
аударуға рұқсат етілмейді.

Мұнда берілген ақпарат ескертусіз
өзгертілуі мүмкін.

НР өнімдері мен қызметтеріне берілетін
кепілдіктер осындай өнімдер мен
қызметтерге берілетін тікелей кепілдік
жөніндегі мəлімдемелерде ғана
көрсетілген. Бұл құжаттағы
мəлімдемелер қосымша кепілдік ретінде
қабылданбауы тиіс. НР бұл құжаттағы
техникалық немесе редакторлық қателер
немесе кемшіліктер үшін жауап
бермейді.

Бөлік нөмірі: CE457-90919

Edition 3, 11/2009

Тауар белгісі Тізімі

Adobe

®

, Acrobat

®

жəне PostScript

®

-

Adobe Systems Корпорациясының тауар
белгілері.

Intel® Core™ - АҚШ пен басқа елдері/
аймақтарындағы Intel корпорациясының
сауда белгісі.

Microsoft®, Windows® жəне Windows®XP
Microsoft корпорациясының АҚШ-та
тіркелген тауар белгісі.

Windows Vista™ - Microsoft
корпорациясының Америка Құрама
Штаттарындағы жəне/немесе өзге ел/
аймақтардағы тауар белгісі немесе
тіркелген тауар белгісі.

UNIX

®

- Ашық Топтың тіркелген тауар

белгісі.

ENERGY STAR (Қуат үнемдеу) жəне
ENERGY STAR (Қуат үнемдеу) белгісі
тіркелген АҚШ белгілері болып
табылады.

background image

Maзмұны

1 Өнімнің негізгі сипаттамалары ................................................................................................................... 1

Өнімдерді салыстыру ......................................................................................................................... 2

HP LaserJet P2050 сериялы модельдері .......................................................................... 2

Өнім мүмкіндіктері .............................................................................................................................. 3
Өнімнің жалпы көрінісі ........................................................................................................................ 5

Алдыңғы көрінісі ................................................................................................................. 5
Артынан көрінісі ................................................................................................................. 6
Интерфейс порттары ......................................................................................................... 6
Моделі жəне сериялық нөмірі көрсетілген жапсырма орны ........................................... 6

2 Басқару панелі ............................................................................................................................................... 9

Басқару панелінің жобасы ............................................................................................................... 10
Басқару панелінің мəзірлерін пайдаланыңыз ................................................................................ 11

Мəзірлерді пайдалану ..................................................................................................... 11

Есептер мəзірі ................................................................................................................................... 12
Жүйені орнату мəзірі ........................................................................................................................ 13
Қызмет мəзірі .................................................................................................................................... 15
Желі конфигурациясы мəзірі ........................................................................................................... 16

3 Windows арналған бағдарламалық құралдар ........................................................................................ 19

Windows үшін қолдаулы операциялық жүйелер ............................................................................ 20
Windows жүйесіне қолданылатын принтер драйверлері ............................................................... 21
HP Əмбебап Принтер Драйвері (UPD) ............................................................................................ 22

UPD орнату режимдері .................................................................................................... 22

Баспа параметрлерінің басымдықтары .......................................................................................... 23
Windows жүйесіне арналған принтер драйверлерінің баптауларын өзгерту ............................... 24
Windows жүйесіне арналаған бағдарламалық құралды орнату түрлері ...................................... 25
Windows бағдарламалық жасақтамасын жою ................................................................................ 26
Windows жүйесінің қолдаулы утилиталары .................................................................................... 27

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 27

Windows жүйесіне қолданылатын желі утилиталары .................................................................... 28

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 28
Енгізілген Веб сервер ...................................................................................................... 28

Өзге операциялық жүйелерге арналған бағдарламалық құрал .................................................... 29

KKWW

iii

background image

4 Өнімді Macintosh компьютерімен пайдалану ........................................................................................ 31

Macintosh арналған бағдарламалық құралдар ............................................................................... 32

Macintosh арналған қолдаулы операциялық жүйелер .................................................. 32
Macintosh жүйесіне арналған қолдаулы принтер драйверлері .................................... 32
Бағдарламалық құралды Macintosh операциялық жүйесінен жою .............................. 32
Macintosh жүйесіне арналған баспа баптауларының басымдылығы .......................... 32
Macintosh жүйесіне арналған принтер драйверлерінің баптауларын өзгерту ............ 33
Macintosh жүйесінің қолдаулы утилиталары .................................................................. 33

Енгізілген Веб сервер ...................................................................................... 33

Macintosh принтер драйверінің мүмкіндіктерін пайдаланыңыз ..................................................... 35

Баспа ................................................................................................................................. 35

Macintosh жүйесінде баспаның алдын ала орнатпаларын құру жəне
пайдалану ........................................................................................................ 35
Құжаттарды немесе баспаларды əдеттегі парақ мөлшеріне өзгерту ......... 35
Мұқабаны басып шығару ................................................................................ 36
Субелгілерін пайдалану .................................................................................. 36
Macintosh жүйесінде бір парақ қағазға бірнеше бет басып шығару ............ 36
Беттің екі жағына да басып шығару ............................................................... 37
Қызметтер мəзірін пайдалану ........................................................................ 39

5 Қосылу сипаттары ...................................................................................................................................... 41

USB конфигурациясы ....................................................................................................................... 42

USB кабелін қосу .............................................................................................................. 42

Желі конфигурациясы ...................................................................................................................... 43

Қолдау көрсетілетін желілік протоколдар ...................................................................... 43
Өнімді желіде орнатыңыз ................................................................................................ 45
Желілік өнімді конфигурациялаңыз ................................................................................ 46

Желі параметрлерін көру немесе өзгерту ..................................................... 46
Желілік кілтсөзді орнату немесе өзгерту ....................................................... 46
IP адресі ........................................................................................................... 46

Автоматты түрде конфигурациялау .............................................. 46
Қолмен конфигурациялау .............................................................. 47
IPv4 жəне IPv6 параметрлері ......................................................... 47

Байланыс жылдамдығының параметрі .......................................................... 47

6 Қағаз жəне баспа медиасы ........................................................................................................................ 49

Басып шығаруға арналған қағаз бен арқауларды пайдалану туралы .......................................... 50
Қолдаулы қағаз жəне баспа құралдарының өлшемдері ................................................................ 51
Стандартты емес қағаз пішімдері .................................................................................................... 53
Қолдаулы қағаз жəне баспа құралдарының түрлері ...................................................................... 54
Науа жəне қалта сыйымдылығы ...................................................................................................... 55
Арнайы қағазды немесе басып шығаруға арналған арқауларды пайдалану бойынша
ұсынымдар ........................................................................................................................................ 56

iv

KKWW

background image

Науаларды толтыру ......................................................................................................................... 58

Науаларды толтыру барысындағы қағаз бағыты .......................................................... 58
1-науа ................................................................................................................................ 58
2-науа жəне таңдаулы 3-науа ......................................................................................... 59

А6 өлшемді қағазын салу ................................................................................ 59

Қолмен беру ..................................................................................................................... 60

Науаларды конфигурациялау .......................................................................................................... 61
Қағазды шығару опцияларын пайдаланыңыз ................................................................................ 62

Жоғарғы (стандартты) шығыс қалтасына басып шығару .............................................. 62
Тікелей өтетін қағаз жолына (артқы шығару) басып шығару ........................................ 62

7 Өнім мүмкіндіктерін пайдаланыңыз ........................................................................................................ 65

Үнемдеу Режимі ................................................................................................................................ 66
Тыныш күй ......................................................................................................................................... 67

8 Баспа тапсырмалары ................................................................................................................................. 69

Баспа тапсырмасын тоқтату ............................................................................................................ 70

Ағымдағы баспа тапсырмасын басқару панелінен тоқтату .......................................... 70
Ағымдағы баспа тапсырмасын бағдарламалық құралдан тоқтату .............................. 70

Windows принтер драйверінің мүмкіндіктерін пайдаланыңыз ....................................................... 71

Принтер драйверін ашу ................................................................................................... 71
Басып шығару сілтемелерін пайдаланыңыз .................................................................. 71
Қағаз жəне сапа опцияларын орнату .............................................................................. 71
Құжат əсерін орнату ......................................................................................................... 72
Құжатты аяқтау параметрлерін орнату .......................................................................... 72
Қолдау жəне өнім мəртебесінің ақпаратын алу ............................................................. 74
Кеңейтілген басып шығару опцияларын орнатыңыз ..................................................... 74

9 Өнімді басқару жəне оған техникалық қызмет көрсету ....................................................................... 77

ақпарат беттерді басып шығару ...................................................................................................... 78
HP ToolboxFX бағдарламалық жасақты пайдалану ....................................................................... 79

HP ToolboxFX Қараңыз .................................................................................................... 79
Күй ..................................................................................................................................... 79

Оқиғалар журналы ........................................................................................... 80

Дабылдар .......................................................................................................................... 80

Орнатпа Мəртебесінің Сигналдық хабарлары .............................................. 80
Электрондық пошта сигналдарын орнату ..................................................... 80

Анықтамалық .................................................................................................................... 81
Құрылғы Параметрлері. ................................................................................................... 81

Құрылғы туралы ақпарат ................................................................................ 81
Қағазды Қолдану ............................................................................................. 82
Басып шығару .................................................................................................. 82
PCL 5c .............................................................................................................. 82

KKWW

v

background image

PostScript. ......................................................................................................... 82
Баспа сапасы ................................................................................................... 82
Қағаз Түрлері ................................................................................................... 83
Жүйені орнату .................................................................................................. 83
Troubleshooting. ............................................................................................... 83

Желі параметрлері ........................................................................................................... 84
Жадбықтар дүкені ............................................................................................................ 84
Басқа байланыстар) ......................................................................................................... 84

Желлік өнімді басқару ...................................................................................................................... 85

Енгізілген веб-сервер ....................................................................................................... 85

Енгізілген Веб серверін ашыңыз .................................................................... 85
Күй жиекбелгісі ................................................................................................ 86
Параметрлер беті ............................................................................................ 86
Желі құру беті .................................................................................................. 86
Сілтемелер ....................................................................................................... 86

HP Web Jetadmin бағдарламалық құралын пайдалану ................................................ 86
Қауіпсіздік мүмкіндіктерін пайдалану ............................................................................. 87

Енгізілген веб-серверді қауіпсіздендіру ......................................................... 87

Өнімді кілттеу .................................................................................................................................... 88
Қамсыздандыру материалдарын басқару ...................................................................................... 89

Қамсыздандыру материалдардың қызмет уақыты ....................................................... 89
Баспа картриджін басқару ............................................................................................... 89

Басып шығару картриджін сақтау ................................................................... 89
Шынайы HP баспа картридждерін қолданыңыз ............................................ 89
HP -емес баспа картридждеріне қатысты HP саясаты ................................. 89
Баспа картриджді аутентификациялау .......................................................... 89
алдау оқиғасы жөнінде хабарлау үшін НР жедел байланыс желісі жəне
Web-сайты ........................................................................................................ 90

Қамсыздандыру материалдары мен қосалқы бөлшектерді ауыстыру ......................................... 91

Қамсыздандыру материалдарды ауыстыру жөніндегі жалпы нұсқаулар .................... 91
Тонерді қайта үлестіру ..................................................................................................... 91
Баспа картриджін ауыстыру ............................................................................................ 92

Жадты орнату ................................................................................................................................... 94

Өнім жадын орнату .......................................................................................................... 94
DIMM модулінің орнатылуын тексеріңіз ......................................................................... 97
Қорларды сақтау (тұрақты қорлар) ................................................................................. 98
Windows жүйесіне жадты қосу ........................................................................................ 98

Өнімді тазалау .................................................................................................................................. 99

Баспа картриджінің аумағын тазалау ............................................................................. 99
Қағаз жолын тазалау ..................................................................................................... 101
1-науаның желімді білігін тазалаңыз ............................................................................ 101
2-науаның желімді білігін тазалау ................................................................................. 104

vi

KKWW

background image

10 Мəселелерді шешу .................................................................................................................................. 107

Жалпы ақаулықтарды түзету ......................................................................................................... 108

ақаулықтарды түзетуге арналған тексеру тізімі ........................................................... 108
Өнімнің тиімділігіне əсер ететін жағдайлар ................................................................. 109

Зауыттық параметрлерді қайтару ................................................................................................. 110
Басқару панеліндегі хабарларды аудару ..................................................................................... 111

Басқару панеліндегі хабарлар ...................................................................................... 111

Кептелулер ...................................................................................................................................... 116

Кептелудің əдеттегі себептері ....................................................................................... 116
Кептелу орындары ......................................................................................................... 117
Кептелуді тазалау .......................................................................................................... 117

Ішкі аумақтар ................................................................................................. 118

Баспа картриджінің аумағы жəне қағаз жолы ............................. 118
Дуплексті қағаз жолы (тек дуплексті үлгілерде) ......................... 120

Кіріс науалары ............................................................................................... 122

1-науа ............................................................................................. 122
2-науа ............................................................................................. 123
3-науа ............................................................................................. 125

Шығару қалталары ........................................................................................ 127

Басып шығару сапасының мəселелерін шешу ............................................................................. 128

Қағазға байланысты баспа сапасының ақаулықтары ................................................. 128
Ортаға байланысты баспа сапасы ақаулықтары ........................................................ 128
Кептелуге байланысты баспа сапасының ақаулықтары ............................................. 128
Сурет ақаулықтарының мысалдары ............................................................................. 128

Басылған бейне ашық немесе өңсіз шығады .............................................. 129
Тонер нүктелері ............................................................................................. 129
Беттің кейбір жерлеріне бейне басылмаған ................................................ 129
Тік сызықтар ................................................................................................... 130
Беттің фоны сұр болып шығады .................................................................. 130
Тонер айғыздалып шығады .......................................................................... 130
Бос тонер ....................................................................................................... 131
Қайталанатын тік ақаулар ............................................................................. 131
Таңбалар дұрыс қалыптаспаған ................................................................... 131
Бет қисық шығады ......................................................................................... 132
Парақ бұралып немесе толқынданып шығады ........................................... 132
Умаждалу немесе бүгілу ............................................................................... 132
Таңбаның айналасына тонер шашырап шығады ........................................ 133

Өнімділік ақаулықтарын түзету ...................................................................................................... 134
Қосылу ақаулықтарын түзету ......................................................................................................... 135

Тікелей жалғау ақаулықтарын түзету ........................................................................... 135
Желілік ақаулықтарды түзету ........................................................................................ 135

Жалпы Windows ақаулықтарын түзету ........................................................................................ 137
Macintosh ақаулықтарын түзету ..................................................................................................... 138
Linux жүйесіндегі мəселелерді шешу ............................................................................................ 141

KKWW

vii

background image

Қосымша A Қамсыздандыру материалдары жəне керек-жарақтар .................................................... 143

Қосалқы бөлшектерге, керек-жарақтарға жəне жабдықтарға тапсырыс беру ........................... 144

Тікелей HP компаниясына тапсырыс беру ................................................................... 144
Қызмет немесе қолдау қызметтері арқылы тапсырыс беріңіз .................................... 144
Тікелей HP ToolboxFX бағдарламалық құралы арқылы тапсырыс беру ................... 144

Бөлшектердің номерлері ................................................................................................................ 145

Парақтармен жұмыс істейтін құралдар ........................................................................ 145
Баспа картридждері ....................................................................................................... 145
Жад ................................................................................................................................. 145
Кабельдер мен интерфейстер ...................................................................................... 145

Қосымша B Қызмет жəне Қолдау .............................................................................................................. 147

Hewlett-Packard компаниясының шектеулі кепілдік туралы мəлімдемесі .................................. 148
Баспа картриджінің шектеулі кепілдігі жөніндегі мəлімдеме ....................................................... 150
Соңғы Пайдаланушының Лицензиялық Келісімі .......................................................................... 151
Пайдаланушының орындайтын жөндеудің кепілдік қызметі ....................................................... 154
Тұтынушыларды қолдау ................................................................................................................ 155
HP техникалық қызмет көрсету келісімдері .................................................................................. 156

Жүйе ішілік қызмет көрсету келісімдері ....................................................................... 156

Келесі күнгі жүйе ішілік қызмет көрсету ....................................................... 156
Апталық (көлемді) жүйе ішілік қызмет көрсету ............................................ 156

Өнімді қайта орамау ...................................................................................................... 156
Кеңейтілген кепілдік ....................................................................................................... 157

Қосымша C Ерекшеліктер ........................................................................................................................... 159

Физикалық ерекшеліктері ............................................................................................................... 160
Энергияны тұтыну, электрлік сипаттамалары жəне дыбыс бөлуі .............................................. 161
Жұмыс ортасы ................................................................................................................................ 162

Қосымша D Нормативтік ақпарат .............................................................................................................. 163

FCC ережелері ................................................................................................................................ 164
Қоршаған ортада өнімдерді басқару бағдарламасы ................................................................... 165

Қоршаған ортаны қорғау ................................................................................................ 165
Озон өндіру ..................................................................................................................... 165
Тұтынылатын қуат .......................................................................................................... 165
Тонерді пайдалану ......................................................................................................... 165
Қағаз пайдалану ............................................................................................................. 165
Пластмасса ..................................................................................................................... 165
HP LaserJet принтерінің жабдықтары ........................................................................... 165
Қайтару жəне қайта пайдалану туралы ақпарат ......................................................... 166

Америка Құрама Штаттары мен Пуэрто-Рико ............................................. 166

Көптік қайтарылымдар (бір картриджден көп) ............................ 166

viii

KKWW

background image

Бір ғана картриджді қайтару ......................................................... 166
Тасымалдау ................................................................................... 166

А.Қ.Ш. тыс қайтарылымдар .......................................................................... 167

Қағаз ................................................................................................................................ 167
Материалдарға қойылатын шектеулер ........................................................................ 167
Еуропа Одағы аумағындағы жеке үйлерде тұратын пайдаланушылардың
жабдық қалдықтарын тастауы ...................................................................................... 167
Материалдардың қауіпсіздігі туралы мəліметтер парағы (MSDS) ............................. 167
Қосымша ақпарат алу үшін ........................................................................................... 167

Сəйкестік декларациясы ................................................................................................................ 169

Сəйкестік декларациясы ................................................................................................ 169

Қауіпсіздік мəлімдемелері .............................................................................................................. 170

Лазерлік қауіпсіздік ........................................................................................................ 170
Канада Сауда Министрлігінің ережелері ...................................................................... 170
Кедергілер жөніндегі жапондық ерікті бақылау кеңесінің мəлімдемесі (Жапония) ... 170
Электр сымы жөніндегі мəлімдеме (Жапония) ............................................................ 170
EMC мəлімдемесі (Корея) ............................................................................................. 170
Финляндия үшін лазерлік қауіпсіздік жөніндегі мəлімдеме ......................................... 170
Заттар кестесі (Қытай) ................................................................................................... 172

Индекс ............................................................................................................................................................. 173

KKWW

ix

background image

x

KKWW

background image

1