HP LaserJet P2055 Printer series - Қолмен беру

background image

Қолмен беру

Аралас баспа құралын басып шығару кезінде қолмен беруді пайдалануыңызға болады.
Мысалы, сіз конвертті, сосын хатты, сосын конвертті жəне т.с.с. басып шығару үшін қолмен
беруді пайдалана аласыз. Конверттерді 1-науаға салыңыз, ал бланктерді 2-науаға салыңыз.

Қолмен беру арқылы басып шығару үшін принтердің Сипаттар немесе Принтерді орнату
тармағын ашып, Manual Feed (tray 1) (Қолмен беру (1-науа)) тармағын Source Tray (Негізгі
науа) жайылмалы тізімінен таңдаңыз. Қолмен беруді қосқаннан кейін басып шығару үшін

OK

батырмасын басыңыз.

60

Бап 6 Қағаз жəне баспа медиасы

KKWW