HP LaserJet P2055 Printer series - Қолдау көрсетілетін желілік протоколдар

background image

Қолдау көрсетілетін желілік протоколдар

Өнім TCP/IP желілік протоколын қолдайды. Бұл ең көп пайдаланылатын жəне қабылданған
желілік протокол болып табылады. Көптеген желілік қызметтер осы протоколды пайдаланады.
Сонымен қатар бұл өнім IPv4 жəне IPv6 протоколдарын қолдайды. Келесі кестелерде өнімде
қолдау көрсетілетін желілік қызметтер/протоколдар тізімі берілген.

Кесте 5-1

Басып шығару

Қызмет аты

Сипаттама

порт9100 (Тікелей режим)

HP Jetdirect баспа серверіндегі стандартты TCP/IP баспа
порты, HP Стандартты порты сияқты бағдарламалық
құралмен қолданылады

Жолдық принтер демоны (LPD)

LPD – ол TCP/IP жүйелерінде жолдық принтерге кезекке
қою қызметтерімен қамтамасыз етеді. HP Jetdirect баспа
серверіндегі LPD қызметтерін пайдаланыңыз.

WS баспасы

HP Jetdirect баспа сервернідегі Microsoft Web Services for
Devices (WSD) баспа қызметтерін пайдаланыңыз.

Кесте 5-2

Желілік өнімді табу

Қызмет аты

Сипаттама

SLP (Қызмет іздеу протоколы)

Желілік құрылғыларды табуда жəне конфигурациялауда
пайдаланылатын Құрылғы табу протоколы. Негізінен
Microsoft бағдарламалары үшін пайдаланылады.

mDNS (топтық берілімдік домендерге ат беру қызметі -
сонымен қатар Rendezvous немесе Bonjour аттарымен
белгілі)

Желілік құрылғыларды табуда жəне конфигурациялауда
пайдаланылатын Құрылғы табу протоколы. Негізінен
Apple Macintosh бағдарламалары үарқылы
пайдаланылады.

WS анықтау

Баспа серверіндегі Microsoft WS анықтау
протоколдарына рұқсат береді.

LLMNR (TCP/IP v6)

Байланыстың жергілікті кеңінен хабар тарату атының
ажыратымдылық (LLMNR) сұрауларының IPv6 арқылы
жауап берілетінін көрсетеді.

TCP/IP арқылы NetBIOS

Жергілікті аумақ желісіндегі бөлек компьютерлердегі
бағдарламалар арасында байланыс орнатады. Себебі
бағдарламалау интерфейсі TCP/IP (NBT) арқылы іске
қосылады, желідегі əрбір компьютерде NetBIOS аты мен
хост атына тиісті IP мекенжайы (екі ат бірдей
болмағанның өзінде) болады.

DNS клиенті

HP Jetdirect баспа серверіндегі DNS доменінің аты ішінде
орналасады (мысалы, support.hp.com).

KKWW

Желі конфигурациясы

43

background image

Кесте 5-3

Хабар алмасу жəне басқару

Қызмет аты

Сипаттама

HTTP (гипермəтіндік файлдарды жіберу протоколы)

Веб-браузерлерге енгізілген веб-сервермен байланысқа
шығуға мүмкіндік береді.

EWS (енгізілген веб-сервер)

Пайдаланушыға өнімді веб-браузер арқылы басқаруға
мүмкіндік береді.

SNMP (желілік басқарудың қарапайым протоколы)

Өнімді басқару үшін желілік бағдарламаларда
пайдаланылады. SNMP V3 жəне стандартты MIB-II
(Ақпарат негізін басқару) нысандары бар болады.

Web Jetadmin (WJA)

HP Jetdirect серверімен жəне принтер мүмкіндіктерімен
бақылаудағы қатынасты қамтамасыз ететін басқару
бағдарламасы.

EPC

HP Easy Printer Care Software 2.0 (EPC 2.0) нұсқасы кіші
жəне шағын бизнеске арналған HP Web Jetadmin
функцияларын 15 HP LaserJet өнімдерімен қамтамасыз
етеді. EPC 2.0 лазерлі принтерді оңайша жұмыс күйінде
ұстауға, принтерге жұмсаған инвестицияларыңызды
қорғауға жəне қарапайым түрде жабдықтар қорын
біріктіруге қөмектеседі.

Кесте 5-4

IP адресін беру

Қызмет аты

Сипаттама

DHCP (хостты динамикалық конфигурациялау
протоколы)

Автоматты түрде IP адресін беру үшін. DHCP сервері
өнімге IP адресін береді. Əдетте өнім үшін DHCP
серверінен IP адресін алғанда пайдаланушының
араласуын қажет етпейді.

BOOTP (жүктеу протоколы)

Автоматты түрде IP адресін беру үшін. BOOTP сервері
өнімге IP адресін береді. Өнімге серверден IP адресін
алу үшін администратор өнімнің аппараттық
құралдарының MAC адресін BOOTP серверіне енгізуі
тиіс.

Авто IP

Автоматты түрде IP адресін беру үшін. DHCP немесе
BOOTP сервері болмаса, бұл қызмет өнімге бірегей IP
адресін жасауға мүмкіндік береді.

Қолмен енгізілетін IP

Принтердің басқару панелі немесе енгізілген веб сервері
арқылы баспа серверіндегі IP мекенжайын қолмен
конфигурациялаңыз.

Желілік телеқатынас

Стандартты IP адресі арқылы конфигурациялау
параметрлерін Желілік телеқатынас қосылымын
жүйеңізден HP Jetdirect баспа серверіне құру үшін
орнатыңыз. Конфигурацияланғаннан кейін баспа сервері
өшкенде жəне қосылғанда конфигурацияны сақтайды.

44

Бап 5 Қосылу сипаттары

KKWW

background image

Қызмет аты

Сипаттама

RARP

Сіз UNIX жəне Linux жүйелеріндегі RARP пайдалану үшін
баспа серверін конфигурациялай аласыз. Баспа
серверінің RARP сұрауына жауап беру үшін RARP
протоколын пайдаланып, баспа серверін IP
мекенжайымен қамтамасыз етіңіз. RARP əдісі тек IP
мекенжайын конфигурациялауға мүмкіндік береді.

ARP/PING

Сіз HP Jetdirect баспа серверін IP мекенжайымен бар
жүйедегі arp командасы арқылы конфигурациялай
аласыз. Конфигурация жасалатын жұмыс станциясы HP
Jetdirect баспа серверімен бір желілік сегментте
орналасуға тиісті.