HP LaserJet P2055 Printer series - Windows жүйесіне жадты қосу

background image

Windows жүйесіне жадты қосу

1.

Windows XP and Windows Server 2003 (using the default Start menu view) (Windows XP
жəне Windows Server 2003 (стандартты Бастау мəзірін пайдалана отырып): Start (Бастау)
мəзіріндегі Settings (Параметрлер) тармағын нұқып, одан кейін Printers and Faxes
(Принтерлер мен факстар) тармағын таңдаңыз.

–немесе–

Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003 (using the Classic Start menu
view)
(Windows 2000, Windows XP жəне Windows Server 2003 (классикалық Бастау мəзірін
пайдалан отырып): Start (Бастау) мəзіріндегі Settings (Параметрлер) тармағын нұқып,
одан кейін Printers (Принтерлер) тармағын таңдаңыз.

–немесе–

Windows Vista: Start (Бастау) мəзіріндегі Control Panel (Басқару Панелі) тармағын нұқып,
одан кейін Hardware and Sound (Аппараттық Құралдар жəне Дыбыс) санатынан Printer
(Принтер) тармағын таңдаңыз.

2.

Драйвер белгішесіне келтіріп, оң жақ батырманы басыңыз жəне одан кейін Properties
(Таңдаулылар)
мəзірін таңдаңыз.

3.

Device Settings (Құрал Параметрлері) жиекбелгісін таңдаңыз.

4.

Installable Options (Орнатылатын Опциялар) аумағын ашыңыз.

5.

Printer Memory (Принтер Жады) тармағының қасынан орнатылған жадтың жалпы көлемін
таңдаңыз.

6.

OK батырмасын басыңыз.

98

Бап 9 Өнімді басқару жəне оған техникалық қызмет көрсету

KKWW