HP LaserJet P2055 Printer series - Күй

background image

Күй

Status (Мəртебе) папкасында келесідей негізгі беттерге сілтемелер бар:

Device Status (Құрылғы мəртебесі). Бұл бетте өнімнің кептелу немесе босап қалған науа
сияқты күйлері көрсетіледі. Сіз мəселенің шешімін тапқаныңыздан кейін өнім мəртебесін
жаңарту үшін Refresh status (Мəртебені Жаңарту) батырмасын басыңыз.

Supplies Status (Жабдықтар Мəртебесі). Жабдықтар жөніндегі баспа картриджінің қалған
қызмет мерзімінің мөлшерлі пайыздық көрсеткішін, ағымдағы баспа картриджінің
көмегімен басылып шығарылған беттер саны сияқты егжей-тегжейлі ақпаратын көріңіз.
Оған қоса бұл бетте жабдықтарға тапсырыс беру жəне қайта пайдалану жөніндегі ақпарат
сілтемелері бар.

Device Configuration (Құрылғы конфигурациясы). Өнімнің ағымды конфигурациясы
жөніндегі, соның ішінде орнатылған жад көлемі мен қандай қосымша науаның
орнатылғандығы жөніндегі егжей-тегжейлі сипаттамасын көріңіз.

Network Summary (Желілік аңдатпа). Желінің ағымды конфигурациясы жөніндегі, соның
ішінде IP адресі мен желі мəртебесі жөніндегі егжей-тегжейлі сипаттамасын көріңіз.

Print Info Pages (Ақпараттық беттерді басып шығару). Конфигурациялау беті мен
жабдықтар күйінің беті сияқты өзгедей ақпарат беттерін басып шығару.

Event log (Оқиғаларды тіркеу журналы). Өнім қателіктерінің жазбаларын көре аласыз. Ең
көп кездесетін қателіктер бірінше болып берілген.

KKWW

HP ToolboxFX бағдарламалық жасақты пайдалану

79