HP LaserJet P2055 Printer series - Құрылғы Параметрлері.

background image

Құрылғы Параметрлері.

Device Settings (Құрылғы Параметрлері) папкасында келесідей негізгі беттерге сілтемелер
бар:

Device Information (Өнім жөніндегі ақпарат). Өнім сипаттамасы жəне істес адамдар
жөніндегі ақпарат сияқты өнім туралы мəліметтерді көріңіз.

Paper Handling (Қағазды қолдану). Өнімнің стандартты қағаз өлшемі жəне стандартты
қағаз түрі сияқты қағаз салу параметрлерін конфигурациялау.

Printing (Басып шығару). Өнімнің нұсқалар саны мен қағаздың бағытталуы сияқты
стандартты параметрлерін өзгерту.

PCL 5. PCL параметрлерін өзгерту.

PostScript. PS параметрлерін өзгерту.

Paper Types (Қағаз Түрлері). Əр баспа құралы түріне арналған бланк, алдын ала тесілген
немесе жылтыр қағаз сияқты баспа режимдерін өзгерту.

System Setup (Жүйені орнату). Жүйенің кептелудің орнын басу жəне авто жалғастыру
сияқты баптауларын өзгерту. Тонердің аз деңгейі жөніндегі хабар жіберетін Cartridge low
threshold
(Картридждің төменгі шегі) параметрін өзгерту.

Troubleshooting (Ақауларды табу жəне жою). Өнімді сақтау үшін қажетті түрлі іс
рəсімдеріне қатынасыңыз.

Password (Кілтсөз). Құрылғы параметрлерін сақтандыру үшін кілтсөз орнату. Кілтсөз бір
рет орнатылған болса, құрылғы параметрлерін өзгертер алдында пайдаланушыдан
кілтсөзді енгізу сұратылады. Бұл кілтсөз енгізілген веб-серверінің кілтсөзіне ұқсас.