HP LaserJet P2055 Printer series - Енгізілген Веб сервер

background image

Енгізілген Веб сервер

Құрал өзі жəне желілік қызметі туралы ақпараты бар енгізілген Веб серверімен жабдықталған.
Бұл ақпарат Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari, немесе Firefox сияқты
Веб браузерлерінде шығарылады.

Енгізілген Веб сервері құралда орнатылған. Ол желілік серверге жүктелмеген.

Енгізілген Веб сервер желіге қосылған кез келген компьютер мен стандартты Веб браузер
пайдалана алатын интерфейсті құралға қамтамасыз етеді. Ешқандай арнайы бағдарламалық
құрал орнатылмаған немесе конфигурацияланбаған, бірақ Сіздің компьютеріңізде қолдаулы
Веб браузер болуы тиіс. Енгізілген Веб серверге ену үшін, браузердің адрестік жолында
құралдың IP адресін теріңіз. (IP адресін табу үшін, конфигурациялау бетін басып шығарыңыз.

KKWW

Macintosh арналған бағдарламалық құралдар

33

background image

Конфигурациялау бетін басып шығару жөніндегі толығырақ ақпаратты

ақпарат беттерді басып

шығару 78-бетте

ішінен қараңыз.)

Енгізілген Веб сервердің мүмкіншіліктері мен қызметтерін толық түсіну үшін

Енгізілген веб-

сервер 85-бетте

қараңыз.

34

Бап 4 Өнімді Macintosh компьютерімен пайдалану

KKWW

background image

Macintosh принтер драйверінің мүмкіндіктерін

пайдаланыңыз

Баспа

Macintosh жүйесінде баспаның алдын ала орнатпаларын құру жəне пайдалану

Қайта пайдалану мақсатымен принтер драйверлерінің ағымды баптауларын сақтау үшін
баспаның алдын ала орнатпаларын пайдалану.

баспаның алдын ала орнатпаларын құру

1.

File (Файл) мəзірінен Print (Басып шығару) батырмасын таңдаңыз.

2.

Драйверді таңдаңыз.

3.

Басып шығару параметрлерін таңдаңыз.

4.

Presets (Алдын ала орнатулар) тармағында Save As... (Түрінде сақтау...) батырмасын
басып, алдын ала орнатпа атауын теріңіз.

5.

OK басыңыз.

Баспаның алдын ала орнатпаларын пайдалану

1.

File (Файл) мəзірінен Print (Басып шығару) батырмасын таңдаңыз.

2.

Драйверді таңдаңыз.

3.

Presets (Алдын ала орнатулар) тармағында пайдаланғыңыз келетін алдын ала
орнатпаларды таңдаңыз.

ЕСКЕРІМ:

Принтер-драйвер стандартты параметрлерін пайдалану үшін Standard

(Стандартты) таңдаңыз.

Құжаттарды немесе баспаларды əдеттегі парақ мөлшеріне өзгерту

Сіз құжатты өзге өлшемді параққа орналастыру үшін масштабтай аласыз.

1.

File (Файл) мəзірінен Print (Басып шығару) батырмасын таңдаңыз.

2.

Paper Handling (Қағаз жүктеу) мəзірін ашыңыз.

3.

Destination Paper Size (Арнаулы Парақ Өлшемі) аумағынан Scale to fit paper size (Парақ
өлшеміне орналастыру үшін масштабтау) мəзірін таңдап, жайыомалы тізімнен өлшемді
таңдаңыз.

4.

Егер Сіз құжаттан кіші парақтарды ғана пайдаланғыңыз келсе, Scale down only (Тек төмен
қарай масштабтау) батырмасын таңдаңыз.

KKWW