HP LaserJet P2055 Printer series - Indeks

background image

Indeks

A

adres IP

konfiguracja automatyczna 44
konfiguracja ręczna 44
Macintosh, rozwiązywanie

problemów 132

obsługiwane protokoły 42

akcesoria

dostępne 3
numery katalogowe 139

alarmy

konfigurowanie 73
wyświetlanie za pomocą

programu HP ToolboxFX 74

alarmy e-mail, konfigurowanie 73
alternatywny tryb papieru

firmowego 70

anulowanie

drukowanie 66

anulowanie żądania

drukowania 66

arkusz danych dotyczących

bezpieczeństwa materiału
(MSDS) 161

automatyczne krzyżowanie,

ustawienie 16

B

baterie na wyposażeniu 161
blokowanie urządzenia 81
błędy niedozwolonej operacji 131
błędy Spool32 131

C

Centrum Serwisowe HP 106
cotygodniowy serwis na

miejscu 150

czcionki

EPS, rozwiązywanie

problemów 133

listy, drukowanie 12
ustawienia czcionki

Courier 14

wbudowane 3
zasoby stałe 91

czyszczenie

drukarka 92
obszar kasety drukującej 92
rolka pobierająca (podajnik

1) 94

rolka pobierająca (podajnik

2) 97

D

deinstalacja oprogramowania w

systemie Macintosh 32

deklaracja zgodności 163
diagnostyka

lista kontrolna 102

DIMM, moduły

instalacja, kontrola

poprawności 90

numery katalogowe 139

drukowanie

podawanie ręczne 57
podłączenie do sieci 43
rozwiązywanie

problemów 128

drukowanie dupleksowe

orientacja papieru podczas

ładowania 55

drukowanie dwustronne

orientacja papieru podczas

ładowania 55

system Windows 68

drukowanie n-up

system Windows 68

drukowanie po obu stronach

system Windows 68

drukowanie z podawaniem

ręcznym 57

duplekser

system Windows 68

Dziennik zdarzeń 73

E

energia

zużycie 155

EPS, rozwiązywanie

problemów 133

etykiety

pojemnik wyjściowy,

wybieranie 59

EWS. Patrz wbudowany serwer

internetowy

F

fałszywe materiały

eksploatacyjne 82

FastRes 3
fińskie oświadczenie w sprawie

bezpieczeństwa lasera 164

folie

pojemnik wyjściowy 59

formaty, materiały

domyślne, ustawienia 13

formatyzator

zabezpieczenia 81

funkcje 2, 3
funkcje bezpieczeństwa 79, 81
funkcje dostępu 4

G

górny pojemnik wyjściowy

drukowanie 59
pojemność 53
umiejscowienie 5
zacięcia papieru 122

PLWW

Indeks 167

background image

gwarancja

kasety drukujące 144
licencja 145
rozszerzona 151
samodzielna naprawa przez

klienta 148

urządzenie 142

H

HP SupportPack 151
HP ToolboxFX

informacje 27
karta Alarmy 74
karta alarmy e-mail 74
karta Pomoc 74
karta Stan 73
karta Ustawienia sieci 77
karta ustawienia

systemowe 77

karta Ustawienia

urządzenia 75

HP Universal Print Driver

(UPD) 22

HP Web Jetadmin 28, 79

I

Infolinia HP zgłaszania

oszustw 82

infolinia zgłaszania oszustw 82

J

jakość

ustawienia HP ToolboxFX 76
ustawienie druk archiwalny 15

jakość druku

jasny lub wyblakły druk 124
obwódka toneru wokół

znaków 127

papier 123
pionowe linie 125
plamki toneru 124
pofalowanie 127
poprawianie 124
powtarzające się pionowe

defekty 126

przekrzywiony druk 126
rozmazanie toneru 125
rozwiązywanie

problemów 123

sypki toner 125
szare tło 125

środowisko 123
ubytki 124
ustawienie druk archiwalny 15
zacięcie, po 123
zagięcia 127
zawijanie 127
zmarszczki 127
zniekształcone znaki 126

jakość obrazu

ustawienia HP ToolboxFX 76
ustawienie druk archiwalny 15

jakość wydruków

ustawienie druk archiwalny 15

jakość wydruku

ustawienia HP ToolboxFX 76

Jetadmin, HP Web 28, 79
język, panel sterowania 13

K

kabel USB, numer

katalogowy 139

kable

USB, podłączanie 40
USB, rozwiązywanie

problemów 128

kanadyjska deklaracja zgodności

(DOC) 164

karta Alarmy, HP ToolboxFX 74
karta alarmy e-mail, HP

ToolboxFX 74

karta Pomoc, HP ToolboxFX 74
Karta Rozwiązywanie problemów

Ustawienia HP ToolboxFX 77

karta Services (Usługi)

Macintosh 37

karta Sieć (wbudowany serwer

internetowy) 79

karta Stan, HP ToolboxFX 73
Karta Stan (wbudowany serwer

internetowy) 78

karta Ustawienia (wbudowany

serwer internetowy) 79

karta Ustawienia sieci, HP

ToolboxFX 77

karta ustawienia systemowe, HP

ToolboxFX 77

karta Ustawienia urządzenia, HP

ToolboxFX 75

karton

pojemnik wyjściowy,

wybieranie 59

karty Ethernet, numery

katalogowe 139

karty pocztowe

pojemnik wyjściowy,

wybieranie 59

kasety

częstość wymiany 82
czyszczenie obszaru 92
funkcje 3
gwarancja 144
inni producenci 82
komunikat o zamawianiu 110
komunikat wymień 110
komunikaty o stanie 10
numery katalogowe 139
oryginalne materiały

eksploatacyjne HP 82

przechowywanie 82
sprawdzanie oryginalności 82
stan, wyświetlanie w programie

HP ToolboxFX 73

strona stanu materiałów

eksploatacyjnych 12

utylizacja 159
wymiana 82

kasety, drukowanie

stan komputera Macintosh 37

kasety drukujące

częstość wymiany 82
czyszczenie obszaru 92
funkcje 3
gwarancja 144
inni producenci 82
komunikat o zamawianiu 110
komunikat wymień 110
komunikaty o stanie 10
numery katalogowe 139
oryginalne materiały

eksploatacyjne HP 82

przechowywanie 82
rozprowadzanie toneru 84
sprawdzanie oryginalności 82
stan, wyświetlanie w programie

HP ToolboxFX 73

stan komputera Macintosh 37
strona stanu materiałów

eksploatacyjnych 12

168 Indeks

PLWW

background image

utylizacja 159
wymiana 82
zacięcia w obszarze 113

kasety z tonerem. Patrz kasety

drukujące

kolejność stron, zmiana 70
komunikat o awarii

drukowania 106

komunikat o błędzie blokady

transportowej 110

komunikat o błędzie

drukowania 108

komunikat o błędzie - serwis 108
komunikat o błędzie

urządzenia 108

komunikat o błędzie

wentylatora 108

komunikat o zamawianiu

materiałów
eksploatacyjnych 110

komunikat wymień materiały

eksploatacyjne 110

komunikaty

kontrolki, panel sterowania 10

komunikaty o błędach

kontrolki, panel sterowania 10

komunikat zainstaluj materiały

eksploatacyjne 109

Konfiguracja sieciowa Menu 16
kontrolki, panel sterowania 10
koperty

ładowanie orientacja 55
pojemnik wyjściowy,

wybieranie 59

kopie, liczba

Windows 70

Koreańskie oświadczenie

dotyczące kompatybilności
elektromagnetycznej 164

L

licencja, oprogramowanie 145
licznik stron 12
Lista czcionek PCL 12
Lista czcionek PS 12

Ł

ładowanie materiałów

komunikaty o błędach 109
opcjonalny podajnik 3 56

papier formatu A6 56
podajnik 1 55
podajnik 2 56

ładowanie papieru formatu A6 56

M

Macintosh

obsługiwane systemy

operacyjne 32

pomoc techniczna 149
problemy, rozwiązywanie

problemów 132

sterowniki, rozwiązywanie

problemów 132

USB, karta, rozwiązywanie

problemów 134

ustawienia sterownika 33, 34
usuwanie oprogramowania 32
zmiana rozmiaru

dokumentu 34

materiały

drukowanie ręczne 57
niestandardowy format,

ustawienia komputera
Macintosh 34

obsługiwane formaty 49
pierwsza strona 34
stron na arkuszu 35
ustawienia domyślne 13, 75
ustawienia HP ToolboxFX 75
ustawienia zwijania 15

materiały eksploatacyjne

częstość wymiany 82
inni producenci 82
komunikat o błędzie blokady

transportowej 110

komunikat o zamawianiu 110
komunikat wymień 110
numery katalogowe 139
podrabiane 82
sprawdzanie oryginalności 82
stan, komunikaty panelu

sterowania 10

stan, wyświetlanie w programie

HP ToolboxFX 73

strona stanu 12
utylizacja 159
wymiana kaset

drukujących 82

zamawianie 77

materiały eksploatacyjne innych

producentów 82

materiały specjalne

wskazówki 54

menu, panel sterowania

dostęp 11
konfiguracja sieciowa 16
mapa, drukowanie 12
Obsługa 15
Raporty 12
Ustawienia systemowe 13

menu Obsługa 15
menu Raporty 12
Menu Ustawienia systemowe 13
moc

diagnostyka 102

modele, porównanie funkcji 2
moduły DIMM

dostęp 5

N

nietypowe formaty papieru 51
n stron na arkuszu 35
numery katalogowe

kasety drukujące 139
pamięć 139
podajniki 139

O

obsługa

system Linux 135

obsługa klienta

online 106
ponowne pakowanie

urządzenia 150

obsługa klientów

system Linux 135

obsługiwane materiały 49
obsługiwane systemy

operacyjne 20, 32

odinstalowywanie

oprogramowania w systemie
Windows 26

odzysk

program ochrony środowiska i

zwrotu materiałów
eksploatacyjnych firmy
HP 160

ogólny błąd zabezpieczenia —

wyjątek OE 131

PLWW

Indeks 169

background image

ograniczenia dotyczące

materiałów 161

okładki 34, 67
oprogramowanie

deinstalacja w systemie

Macintosh 32

HP Web Jetadmin 28
obsługiwane systemy

operacyjne 20, 32

odinstalowywanie w systemie

Windows 26

umowa licencyjna na

korzystanie z
oprogramowania 145

ustawienia 23, 32
wbudowany serwer

internetowy 28, 33

oprogramowanie HP-UX 29
oprogramowanie Linux 29
oprogramowanie Solaris 29
oprogramowanie UNIX 29
orientacja

papier, podczas ładowania 55
ustawianie, system

Windows 68

orientacja pionowa

ustawianie, system

Windows 68

orientacja pozioma

ustawianie, system

Windows 68

oświadczenia dotyczące

bezpieczeństwa 164

oświadczenia dotyczące

bezpieczeństwa lasera 164

oświadczenie VCCI dla

Japonii 164

P

pakowanie urządzenia 150
pamięć

DIMM, zabezpieczenia 81
instalacja, kontrola

poprawności 90

komunikaty o błędach 108
numery katalogowe 139
zasoby stałe 91

panel sterowania

język 13

konfiguracja sieciowa

Menu 16

kontrolki 10
mapa menu, drukowanie 12
menu 11
menu Obsługa 15
menu Raporty 12
menu Ustawienia

systemowe 13

przyciski 10
strona czyszcząca,

drukowanie 77

umiejscowienie 5
ustawienia 23, 32
wyświetlacz 10

papier

format, wybieranie 67
format A6, prowadnice

podajnika 56

ładowanie orientacja 55
niestandardowy format,

ustawienia komputera
Macintosh 34

niestandardowy format,

wybieranie 67

nietypowe formaty 51
obsługiwane formaty 49
obsługiwane rodzaje 52
okładki, używanie innego

papieru 67

pierwsza i ostatnia strona,

używanie innego papieru 67

pierwsza strona 34
rodzaj, wybieranie 67
rozwiązywanie

problemów 123

stron na arkuszu 35
ustawienia domyślne 13, 75
ustawienia programu

HP ToolboxFX 77

ustawienia zwijania 15

papier firmowy, ładowanie 70
papier o dużej gramaturze

pojemnik wyjściowy,

wybieranie 59

papier o małym formacie,

drukowanie na 59

papier specjalny

wskazówki 54

papier szorstki

pojemnik wyjściowy,

wybieranie 59

parametry

funkcje 3
środowisko pracy 156
wymiary i waga 154

parametry akustyczne 155
parametry elektryczne 155
parametry temperatury 156
pierwsza strona

użyj innego papieru 34

pierwszeństwo, ustawienia 23
pliki opisu drukarki PostScript

(PPD)

rozwiązywanie

problemów 132

pliki PPD

rozwiązywanie

problemów 132

podajnik 1

ładowanie 55
pojemność 53
ustawienia 13
zacięcia papieru 117

Podajnik 1 36
podajnik 2

ładowanie 56
pojemność 53
ustawienia 13
zacięcia papieru 118

podajnik 3

ładowanie 56
pojemność 53
wymiary i waga 154
zacięcia papieru 120

podajniki

drukowanie dwustronne 36
komunikaty o błędach

dotyczących załadowania
podajnika 109

konfigurowanie 58
numery katalogowe 139
orientacja papieru 55
pojemność 53
umiejscowienie 5
ustawienia 13, 75

podajnik wejściowy

ładowanie materiałów 56

170 Indeks

PLWW

background image

podrabiane materiały

eksploatacyjne 82

pojemniki, wyjście

pojemność 53

pojemniki, wyjściowe

umiejscowienie 5
wybieranie 59

pomoc

ponowne pakowanie

urządzenia 150

pomoc techniczna

online 70, 77, 106
ponowne pakowanie

urządzenia 150

system Linux 135

pomoc techniczna online 106
ponowne pakowanie

urządzenia 150

poprawianie jakości druku 124
porównanie

urządzeń 2

port USB

podłączanie 40
rozwiązywanie

problemów 128

ustawienia prędkości 15

porty

obsługiwane 3
rozwiązywanie problemów

Macintosh 134

USB 40

porty USB

obsługiwane 3

prawy panel boczny,

umiejscowienie 5

prędkość procesora 3
priorytet, ustawianie 32
produkt

rejestracja 77

produkt wolny od rtęci 161
program ochrony środowiska 159
ProRes 3
prosta ścieżka papieru

zacięcia papieru 122

protokoły, sieci 41
przechowywanie

kasety drukujące 82

przełącznik wł./wył., położenie 5
przyciski, panel sterowania 10

przywracanie ustawień

domyślnych 15

puste strony

rozwiązywanie

problemów 128

R

recykling 159
rejestracja, produkt 77
rolka pobierająca

podajnik 1 94
podajnik 2 97

rozdzielczość

funkcje 3
rozwiązywanie problemów z

jakością 123

rozprowadzanie toneru 84
rozszerzona gwarancja 151
rozwiązywanie

jasny lub wyblakły druk 124
obwódka toneru wokół

znaków 127

pionowe linie 125
plamki toneru 124
pofalowanie 127
powtarzające się pionowe

defekty 126

problemy z połączeniem

bezpośrednim 129

problemy z siecią 102
przekrzywiony druk 126
rozmazanie toneru 125
sypki toner 125
szare tło 125
ubytki 124
zagięcia 127
zawijanie 127
zmarszczki 127
zniekształcone znaki 126

rozwiązywanie problemów

EPS 133
jakość wydruków 123
kable USB 128
Linux 135
Macintosh 132
papier 123
pobieranie papieru (podajnik

1) 94

pobieranie papieru (podajnik

2) 97

powolne drukowanie

stron 128

problemy z połączeniem

bezpośrednim 129

problemy z siecią 102
puste strony 128
strony nie są drukowane 128
środowisko 123
zacięcia

papieru 102, 113, 117, 118
, 122

S

serwer druku HP Jetdirect

numery katalogowe 139

serwer druku Jetdirect

numery katalogowe 139

serwer internetowy,

wbudowany 28

serwis na miejscu następnego

dnia 150

sieci

HP Web Jetadmin 79
konfiguracja 41
raport ustawień 12
strona konfiguracji 12
ustawienia 16

sieć

hasło, ustawianie 44
hasło, zmiana 44
konfiguracja adresu IP 44
obsługiwane protokoły 41
port, konfigurowanie 43
ustawienia, wyświetlanie 43
ustawienia, zmiana 43
ustawienia szybkości łącza 45
wykrywanie urządzenia 41

SIMM, niezgodność 87
skalowanie dokumentów

Macintosh 34
Windows 68

skróty 67
specyfikacje

elektryczne i akustyczne 155

stan

alarmy, HP ToolboxFX 73
karta Services (Usługi) na

komputerze Macintosh 37

materiały eksploatacyjne,

drukowanie raportu 12

PLWW

Indeks 171

background image

materiały eksploatacyjne,

komunikaty panelu
sterowania 10

wyświetlanie w programie HP

ToolboxFX 73

stan materiałów eksploatacyjnych,

karta Services (Usługi)

Macintosh 37

stan materiałów eksploatacyjnych,

karta Usługi

Windows 70

stan urządzenia

karta Services (Usługi) na

komputerze Macintosh 37

sterowniki

Macintosh, rozwiązywanie

problemów 132

na wyposażeniu 3
obsługiwane 21
rodzaje papieru 52
skróty (Windows) 67
strona zużycia 12
uniwersalny 22
ustawienia 23, 24, 32, 33
ustawienia komputera

Macintosh 34

ustawienia wstępne

(Macintosh) 34

Windows, otwieranie 67

sterowniki PCL

uniwersalny 22

sterowniki systemu Linux 135
strona demonstracyjna 12
strona konfiguracji 12
strona serwisowa 12
strona zużycia 12
stron na arkuszu 35
strony

na arkusz, system

Windows 68

nie są drukowane 128
powolne drukowanie 128
puste 128

strony informacji

drukowanie 28

strony internetowe

arkusz danych o

bezpieczeństwie materiałów
(MSDS) 161

wsparcie systemu Linux 135
zamawianie materiałów

eksploatacyjnych 138

SupportPack, HP 151
system Windows

ustawienia sterownika 24

Szybkie zestawy 67

Ś

ścieżka papieru

zacięcia papieru 113

ścieżka papieru przy drukowaniu

dupleksowym

zacięcia papieru 115

środowisko pracy

parametry 156

środowisko urządzenia

rozwiązywanie

problemów 123

T

TCP/IP

obsługiwane protokoły 41
ustawienia 16

tekst kolorowy

druk w czerni 70

toner

niski poziom 124
obwódka toneru 127
plamki 124
rozmazanie 125
rozprowadzanie 84
sypki toner 125

transport urządzenia 150
tryb cichy

włączanie 13, 63

tylne wyjście

pojemnik, umiejscowienie 5

tylny pojemnik wyjściowy

drukowanie do 59

typy, materiały

ustawienia HP ToolboxFX 77

U

umowy serwisowe 150
umowy serwisowe na

miejscu 150

Unia Europejska, usuwanie

zużytych urządzeń 161

Uniwersalny sterownik drukarki

HP z emulacją języka
postscript 21

uniwersalny sterownik druku 22
USB, porty

rozwiązywanie problemów

Macintosh 134

usługa

ponowne pakowanie

urządzenia 150

ustawienia

drukowanie w sieci 43
HP ToolboxFX 75
menu Ustawienia

systemowe 13

pierwszeństwo 23
priorytet 32
przywracanie ustawień

fabrycznych 15

raport sieci 12
sterowniki 24, 33
wstępne ustawienia sterownika

(Macintosh) 34

Ustawienia czcionki Courier 14
ustawienia domyślne,

przywracanie 15

ustawienia fabryczne,

przywracanie 15

ustawienia niestandardowego

formatu papieru

Macintosh 34

ustawienia PCL, HP

ToolboxFX 76

ustawienia PostScript, HP

ToolboxFX 76

ustawienia sterownika komputera

Macintosh

karta Services (Usługi) 37
papier o niestandardowym

formacie 34

znaki wodne 35

ustawienia szybkości łącza 45
ustawienia wstępne

(Macintosh) 34

ustawienie druk archiwalny 15
ustawienie EconoMode 62
usuwanie, zużyte 161
usuwanie oprogramowania w

systemie Macintosh 32

172 Indeks

PLWW

background image

usuwanie zacięć

ścieżka papieru przy

drukowaniu
dupleksowym 115

umiejscowienie 112

usuwanie zacięć papieru

podajnik 1 117
podajnik 2 118
podajnik 3 120

usuwanie zaciętego papieru

górny pojemnik

wyjściowy 122

obszar kasety drukującej 113
prosta ścieżka wydruku 122
ścieżka papieru 113

Patrz także zacięcia papieru

usuwanie zużytych 161
utrwalacz

błędy 107

W

waga, urządzenie 154
wbudowany serwer

internetowy 28, 33

wbudowany serwer internetowy

(EWS)

karta Networking (Sieć) 79
karta Settings (Ustawienia) 79
karta Stan 78
pomoc techniczna 79
używanie 28
zabezpieczenie 80
zamawianie materiałów

eksploatacyjnych 79

wiele stron na arkusz

system Windows 68

wiele stron na jednym arkusz 35
wilgotność

parametry 156
rozwiązywanie

problemów 123

Windows

obsługiwane sterowniki 21
obsługiwane systemy

operacyjne 20

oprogramowanie dla 27
uniwersalny sterownik

druku 22

witryny

obsługa klienta 106

obsługa klientów,

Macintosh 149

uniwersalny sterownik

druku 22

witryny sieci Web

HP Web Jetadmin,

pobieranie 79

zgłaszanie oszustw 82

wsparcie techniczne

online 106

wstrzymanie żądania

drukowania 66

wykrywanie urządzenia w

sieci 41

wymiana kaset drukujących 82
wymiary, urządzenie 154
wymiary i waga 154

Z

zaawansowane opcje druku

Windows 70

zachowanie zasobów 91
zachowanie zasobów, pamięć 91
zacięcia

jakość druku po 123
śledzenie liczby 12
typowe powody

występowania 111

umiejscowienie 112

zacięcia <lokalizacja>

komunikaty o błędach 106

zacięcia materiałów. Patrz zacięcia
zacięcia papieru. Patrz zacięcia

Patrz także usuwanie zaciętego

papieru

zadania drukowania 65
zamawianie

materiałów

eksploatacyjnych 138

materiałów eksploatacyjnych i

urządzeń dodatkowych 138

numery katalogowe 139
urządzeń dodatkowych 138

zarządzanie siecią 43
zasilanie

włącznik, umiejscowienie 5

zasoby stałe 91
zatrzymanie żądania

drukowania 66

zatrzymywanie polecenia

drukowania 66

zmiana rozmiaru dokumentów

Windows 68

zmiana rozmiaru dokumentu

Macintosh 34

znaki wodne

Windows 68

zwijanie, papieru

ustawienia 15

PLWW

Indeks 173

background image

174 Indeks

PLWW

background image
background image

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CE457-90925*

*CE457-90925*

CE457-90925