Pomocník služby HP LaserJet P2055 Printer series

background image
background image
background image

Tlačiareň radu HP LaserJet P2050

Používateľská príručka.

background image

Autorské a licenčné práva

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Kopírovanie, upravovanie alebo preklad
bez predchádzajúceho písomného súhlasu
sú zakázané s výnimkou podmienok, ktoré
povoľujú zákony o autorských právach.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente
sa môžu meniť bez upozornenia.

V záruke dodanej spolu s týmito produktmi
a službami sú uvedené výlučne záruky
týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti
HP. Žiadne informácie v tomto dokumente
by sa nemali chápať ako dodatočná záruka.
Spoločnosť HP nebude zodpovedná za
technické ani textové chyby, ani vynechané
časti v tomto dokumente.

Číslo publikácie: CE457-90929

Edition 3, 11/2009

Ochranné známky

Adobe

®

, Acrobat

®

a PostScript

®

obchodné známky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated.

Intel® Core™ je obchodná známka
spoločnosti Intel Corporation v USA
a v iných krajinách/oblastiach.

Microsoft®, Windows® a Windows®XP sú
americké registrované obchodné známky
spoločnosti Microsoft.

Windows Vista™ je registrovaná obchodná
známka alebo obchodná známka
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/
alebo iných krajinách/oblastiach.

UNIX

®

je registrovaná obchodná známka

skupiny The Open Group.

ENERGY STAR a znak ENERGY STAR sú
známky registrované v USA.

background image

Obsah

1 Základné informácie o tlačiarni ..................................................................................................................... 1

Porovnanie produktov .......................................................................................................................... 2

Modely Tlačiareň radu HP LaserJet P2050 ......................................................................... 2

Vlastnosti produktu ............................................................................................................................... 3
Vzhľad produktu ................................................................................................................................... 5

Pohľad spredu ..................................................................................................................... 5
Pohľad zozadu ..................................................................................................................... 6
Porty rozhrania .................................................................................................................... 6
Umiestnenie štítku s číslom modelu a sériovým číslom ...................................................... 6

2 Ovládací panel ................................................................................................................................................. 9

Rozloženie ovládacieho panela .......................................................................................................... 10
Využitie ponúk ovládacieho panela .................................................................................................... 11

Používanie ponúk .............................................................................................................. 11

Ponuka Reports (Správy) ................................................................................................................... 12
Ponuka System setup (Nastavenie systému) ..................................................................................... 13
Ponuka Service (Údržba) ................................................................................................................... 15
Ponuka Network config. (Sieťová konfigurácia) ................................................................................. 16

3 Softvér pre systém Windows ....................................................................................................................... 19

Podporované operačné systémy Windows ........................................................................................ 20
Podporované ovládače tlačiarne v systéme Windows ....................................................................... 21
Univerzálny ovládač tlačiarne (UPD) HP ............................................................................................ 22

Režimy inštalácie UPD ...................................................................................................... 22

Poradie dôležitosti pre nastavenia tlače ............................................................................................. 23
Zmena nastavení ovládača tlačiarne pre systém Windows ............................................................... 24
Typy inštalácie softvéru pre systém Windows .................................................................................... 25
Odstránenie softvéru pre systém Windows ........................................................................................ 26
Podporované pomôcky v systéme Windows ...................................................................................... 27

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 27

Podporované sieťové pomôcky v systéme Windows ......................................................................... 28

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 28
Vstavaný webový server .................................................................................................... 28

Softvér pre iné operačné systémy ...................................................................................................... 29

SKWW

iii

background image

4 Používanie tlačiarne v systéme Macintosh ................................................................................................ 31

Softvér pre systém Macintosh ............................................................................................................ 32

Podporované operačné systémy pri počítačoch Macintosh .............................................. 32
Podporované ovládače pre tlačiarne pri počítačoch Macintosh ........................................ 32
Odstránenie softvéru z operačných systémov Macintosh ................................................. 32
Priorita nastavení tlače pre počítače Macintosh ................................................................ 32
Zmena nastavení ovládača tlačiarne pre počítač Macintosh ............................................. 33
Podporované pomôcky v systéme Macintosh ................................................................... 33

Vstavaný webový server ................................................................................... 33

Použitie funkcií v ovládači tlačiarne pre systém Macintosh ................................................................ 34

Tlač .................................................................................................................................... 34

Vytvorenie a používanie predvolieb pre tlač pri počítačoch Macintosh ............. 34
Zmena veľkosti dokumentov alebo tlač na papier vlastnej veľkosti .................. 34
Tlač titulnej strany ............................................................................................. 34
Použitie vodoznakov ......................................................................................... 35
Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera pri počítači Macintosh ................. 35
Tlač na obe strany papiera ................................................................................ 36
Používanie ponuky služieb ................................................................................ 37

5 Pripojiteľnosť ................................................................................................................................................ 39

Konfigurácia USB ............................................................................................................................... 40

Pripojenie USB kábla ......................................................................................................... 40

Konfigurácia siete ............................................................................................................................... 41

Podporované sieťové protokoly ......................................................................................... 41
Inštalácia produktu do siete ............................................................................................... 43
Nastavenie sieťového zariadenia ...................................................................................... 43

Zobrazenie alebo zmena nastavení siete ......................................................... 43
Nastavenie alebo zmena sieťového hesla ........................................................ 44
IP adresa ........................................................................................................... 44

Automatická konfigurácia ................................................................. 44
Manuálna konfigurácia ..................................................................... 44
Nastavenia IPv4 a IPv6 .................................................................... 45

Nastavenie rýchlosti linky .................................................................................. 45

6 Papier a tlačové médiá ................................................................................................................................. 47

Vysvetlenie používania papiera a tlačových médií ............................................................................. 48
Podporované veľkosti papiera a tlačových médií ............................................................................... 49
Vlastné rozmery papiera .................................................................................................................... 51
Podporované typy papiera a tlačových médií ..................................................................................... 52
Kapacita zásobníkov a priehradiek .................................................................................................... 53
Špeciálne pokyny týkajúce sa papiera alebo tlačových médií ............................................................ 54
Napĺňanie zásobníkov ........................................................................................................................ 55

Orientácia papiera pri napĺňaní zásobníkov ...................................................................... 55

iv

SKWW

background image

Zásobník č. 1 ..................................................................................................................... 55
Zásobník č. 2 a voliteľný zásobník č. 3 .............................................................................. 56

Vkladanie papiera formátu A6 ........................................................................... 56

Manuálne podávanie ......................................................................................................... 57

Konfigurácia zásobníkov .................................................................................................................... 58
Používanie výstupných zásobníkov ................................................................................................... 59

Tlač do horného (štandardného) výstupného zásobníka ................................................... 59
Tlač pomocou priamej dráhy papiera (zadného výstupu) .................................................. 59

7 Používanie funkcií výrobku .......................................................................................................................... 61

Nastavenie EconoMode (Ekonomický režim) ..................................................................................... 62
Tichý režim ......................................................................................................................................... 63

8 Tlačové úlohy ................................................................................................................................................ 65

Zrušenie tlačovej úlohy ....................................................................................................................... 66

Zastavenie aktuálnej tlačovej úlohy z ovládacieho panela ................................................ 66
Zastavenie aktuálnej tlačovej úlohy zo softvérového programu ........................................ 66

Používanie funkcií v ovládači tlačiarne pre systém Windows ............................................................ 67

Otvorenie ovládača tlačiarne ............................................................................................. 67
Používanie klávesových skratiek pre tlač .......................................................................... 67
Nastavenie papiera a možností kvality .............................................................................. 67
Nastavenie efektov dokumentu ......................................................................................... 68
Nastavenie možností dokončovania dokumentov ............................................................. 68
Získanie podpory a informácií o stave produktu ................................................................ 70
Nastavenie rozšírených možností tlače ............................................................................. 70

9 Správa a údržba tlačiarne ............................................................................................................................ 73

Tlač informačných stránok ................................................................................................................. 74
Používanie softvéru HP ToolboxFX ................................................................................................... 75

Zobrazenie programu HP ToolboxFX ................................................................................ 75
Status (Stav) ...................................................................................................................... 75

Event log (Denník udalostí) ............................................................................... 75

Alerts (Výstrahy) ................................................................................................................ 76

Nastavenie výstrah o stave ............................................................................... 76
Nastavenie e-mailových výstrah ....................................................................... 76

Pomocník ........................................................................................................................... 76
Nastavenia zariadenia ....................................................................................................... 77

Informácie o zariadení ....................................................................................... 77
Manipulácia s papierom .................................................................................... 77
Tlač ................................................................................................................... 78
PCL5c ............................................................................................................... 78
PostScript .......................................................................................................... 78
Print quality (Kvalita tlače) ................................................................................. 78

SKWW

v

background image

Typy papiera ..................................................................................................... 79
Nastavenie systému .......................................................................................... 79
Riešenie problémov .......................................................................................... 79

Nastavenia siete ................................................................................................................ 79
Nakúpenie spotrebného materiálu ..................................................................................... 79
Iné prepojenia .................................................................................................................... 79

Správa sieťového produktu ................................................................................................................ 80

Vstavaný webový server .................................................................................................... 80

Otvorenie zabudovaného webového servera .................................................... 80
Karta Status (Stav) ............................................................................................ 80
Karta Settings (Nastavenia) .............................................................................. 81
Karta Networking (Použitie siete) ...................................................................... 81
Prepojenia ......................................................................................................... 81

Používajte softvér HP Web Jetadmin ................................................................................ 81
Používanie funkcií zabezpečenia ...................................................................................... 81

Zabezpečenie vstavaného webového servera .................................................. 82

Uzamknutie produktu ......................................................................................................................... 83
Správa spotrebných materiálov .......................................................................................................... 84

Životnosť spotrebného materiálu ....................................................................................... 84
Hospodárenie s tlačovou kazetou ...................................................................................... 84

Uskladnenie tlačových kaziet ............................................................................ 84
Používajte originálne tlačové kazety od spoločnosti HP .................................. 84
Stratégia spoločnosti HP vo vzťahu k tlačovým kazetám od iných výrobcov .... 84
Overenie tlačovej kazety ................................................................................... 84
Protipirátska linka a webová lokalita spoločnosti HP ........................................ 85

Výmena spotrebného materiálu a náhradných dielov ........................................................................ 86

Usmernenie k výmene spotrebného materiálu .................................................................. 86
Zmena rozloženia tonera ................................................................................................... 86
Výmena tlačovej kazety ..................................................................................................... 87

Inštalácia pamäte ............................................................................................................................... 89

Inštalácia pamäte do tlačiarne ........................................................................................... 89
Kontrola inštalácie modulu DIMM ...................................................................................... 92
Šetrenie prostriedkov (trvalé prostriedky) .......................................................................... 93
Zapnutie pamäte pre Windows .......................................................................................... 93

Čistenie tlačiarne ................................................................................................................................ 94

Čistenie priestoru tlačovej kazety ...................................................................................... 94
Vyčistite dráhu papiera ...................................................................................................... 95
Čistenie podávacieho valčeka zásobníka č. 1 ................................................................... 96
Čistenie podávacieho valčeka zásobníka č. 2 ................................................................... 99

10 Riešenie problémov .................................................................................................................................. 103

Riešenie všeobecných problémov .................................................................................................... 104

Postupnosť krokov pri riešení problémov ........................................................................ 104

vi

SKWW

background image

Faktory, ktoré majú vplyv na výkon produktu .................................................................. 105

Obnovenie výrobných nastavení ...................................................................................................... 106
Význam hlásení na ovládacom paneli .............................................................................................. 107

Hlásenia na ovládacom paneli ......................................................................................... 107

Zaseknutia ........................................................................................................................................ 112

Bežné príčiny zaseknutia média ...................................................................................... 112
Miesta zaseknutia ............................................................................................................ 113
Odstránenie zaseknutí ..................................................................................................... 113

Vnútorné časti ................................................................................................. 114

Priestor tlačovej kazety a dráha papiera ........................................ 114
Dráha papiera pri obojstrannej tlači (iba modely podporujúce
obojstrannú tlač) ............................................................................. 116

Vstupné zásobníky .......................................................................................... 118

Zásobník č. 1 .................................................................................. 118
Zásobník č. 2 .................................................................................. 119
Zásobník č. 3 .................................................................................. 121

Výstupné zásobníky ........................................................................................ 123

Riešenie problémov s kvalitou tlače ................................................................................................. 124

Problémy kvality tlače spojené s papierom ...................................................................... 124
Problémy kvality tlače spojené s prostredím ................................................................... 124
Problémy s kvalitou tlače zapríčinené zaseknutím médií ................................................ 124
Príklady chýb obrazu ....................................................................................................... 124

Svetlá alebo vyblednutá tlač ........................................................................... 125
Tonerové škvrny .............................................................................................. 125
Výpadky .......................................................................................................... 125
Vertikálne čiary ................................................................................................ 126
Sivé pozadie .................................................................................................... 126
Šmuhy od toneru ............................................................................................. 126
Uvoľnený toner ................................................................................................ 126
Vertikálne opakované chyby ........................................................................... 127
Deformované znaky ........................................................................................ 127
Zošikmená strana ............................................................................................ 127
Skrútenie alebo zvlnenie ................................................................................. 128
Záhyby alebo pokrčenie .................................................................................. 128
Tonerový rozptýlený obrys .............................................................................. 128

Riešenie problémov s výkonom ....................................................................................................... 129
Riešenie problémov s pripojením ..................................................................................................... 130

Riešenie problémov s priamym pripojením ...................................................................... 130
Riešenie sieťových problémov ......................................................................................... 130

Riešenie bežných problémov v systéme Windows ......................................................................... 132
Riešenie bežných problémov v systéme Macintosh ......................................................................... 133
Riešenie problémov so systémom Linux .......................................................................................... 136

SKWW

vii

background image

Príloha A Spotrebný materiál a príslušenstvo ............................................................................................ 137

Objednajte si diely, príslušenstvo a spotrebný materiál ................................................................... 138

Objednávanie priamo zo spoločnosti HP ......................................................................... 138
Objednávanie prostredníctvom poskytovateľov služieb alebo technickej podpory .......... 138
Objednávanie priamo cez softvér HP ToolboxFX ............................................................ 138

Čísla dielov ....................................................................................................................................... 139

Príslušenstvo na manipuláciu s papierom ....................................................................... 139
Tlačové kazety ................................................................................................................. 139
Pamäť .............................................................................................................................. 139
Káble a rozhrania ............................................................................................................. 139

Príloha B Servis a podpora ........................................................................................................................... 141

Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou Hewlett-Packard ............................ 142
Vyhlásenie o obmedzenej záruke na tlačové kazety ........................................................................ 144
Licenčná zmluva pre koncového používateľa .................................................................................. 145
Záručná služba opravy zo strany zákazníka .................................................................................... 148
Podpora zákazníkov ......................................................................................................................... 149
Servisné zmluvy spoločnosti HP ...................................................................................................... 150

zmluvy o servise u zákazníka .......................................................................................... 150

Servis u zákazníka v nasledujúci deň ............................................................. 150
Servis u zákazníka do týždňa (hromadný servis) ............................................ 150

Opätovné zabalenie produktu .......................................................................................... 150
Rozšírená záruka ............................................................................................................. 151

Príloha C Technické parametre .................................................................................................................... 153

Fyzikálne technické údaje ................................................................................................................ 154
Spotreba energie, elektrické technické údaje a zvukové emisie ...................................................... 155
Prevádzkové prostredie .................................................................................................................... 156

Príloha D Informácie o predpisoch .............................................................................................................. 157

Smernice komisie FCC ..................................................................................................................... 158
Program ekologického dozoru nad nezávadnosťou výrobkov ......................................................... 159

Ochrana životného prostredia .......................................................................................... 159
Produkcia ozónu .............................................................................................................. 159
Spotreba energie ............................................................................................................. 159
Spotreba tonera ............................................................................................................... 159
Spotreba papiera ............................................................................................................. 159
Plasty ............................................................................................................................... 159
Spotrebný materiál tlačiarne HP LaserJet ....................................................................... 159
Pokyny k vráteniu a recyklácii .......................................................................................... 160

Spojené štáty a Portoriko ................................................................................ 160

Viacnásobné vrátenie (viac ako jednej kazety) .............................. 160
Vrátenie jednotlivých kaziet ............................................................ 160

viii

SKWW

background image

Preprava ......................................................................................... 160

Vrátenia mimo USA ......................................................................................... 161

Papier .............................................................................................................................. 161
Obmedzenia materiálov ................................................................................................... 161
Odstránenie opotrebovaných zariadení používateľmi v domácnostiach v rámci
Európskej únie ................................................................................................................. 161
Hárok s údajmi o bezpečnosti materiálu (MSDS) ............................................................ 161
Ďalšie informácie ............................................................................................................. 161

Vyhlásenie o zhode .......................................................................................................................... 162

Vyhlásenie o zhode ......................................................................................................... 162

vyhlásenia o bezpečnosti ................................................................................................................. 163

Bezpečnosť laserového zariadenia ................................................................................. 163
Predpisy a vyhlásenie o spôsobilosti výrobku pre Kanadu .............................................. 163
Vyhlásenie VCCI (Japonsko) ........................................................................................... 163
Vyhlásenie o sieťovom elektrickom kábli (Japonsko) ...................................................... 163
Vyhlásenie EMC (Kórea) ................................................................................................. 163
Vyhlásenie o laserovom zariadení pre Fínsko ................................................................. 163
Tabuľka susbtancií (Čína) ................................................................................................ 165

Register ............................................................................................................................................................ 167

SKWW

ix

background image

x

SKWW

background image

1