วิธีใช้ HP LaserJet P2055 Printer series

background image

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet P2050 Series

คู่มือผู้ใช้้

background image
background image

เครื่องพิมพ HP LaserJet P2050 Series

คูมือผูใช

background image

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

หามทําการผลิตซ้ํา ดัดแปลงหรือแปลโดยไมไดรับ
อนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษร ยกเวนตามที่
อนุญาตภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์

ขอมูลที่ปรากฏในที่นี่อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

การรับประกันเพียงอยางเดียวสําหรับผลิตภัณฑและ
บริการของ HP ปรากฏอยูในรายละเอียดการรับ
ประกันที่แสดงไวอยางชัดแจงและมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑและบริการ และไมมีขอความอื่นใดที่จะถูก
กลาวอางวาเปนการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไมรับ
ผิดตอขอผิดพลาดทางดานเทคนิคหรือการแกไขหรือ
การละเวนเนื้อหาใด

หมายเลขชิ้นสวน: CE457-90933

Edition 3, 11/2009

การรับรองเครื่องหมายการคา

Adobe

®

, Acrobat

®

และ PostScript

®

เปน

เครื่องหมายการคาของ Adobe Systems
Incorporated

Intel® Core™ เปนเครื่องหมายการคาของ Intel
Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่
อื่นๆ

Microsoft®, Windows® และ Windows®XP
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
ของ Microsoft Corporation

Windows Vista™ เปนเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ Microsoft
Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ/พื้น
ที่อื่นๆ

UNIX

®

เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ The

Open Group

ENERGY STAR และเครื่องหมาย ENERGY
STAR เปนเครื่องหมายจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา

background image

สารบัญ

1 ขอมูลเบื้องตนของเครื่องพิมพ ................................................................................................................................... 1

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ ........................................................................................................................... 2

รุน HP LaserJet P2050 Series .............................................................................................. 2

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ ............................................................................................................................ 3
ภาพรวมผลิตภัณฑ ..................................................................................................................................... 5

ภาพดานหนา ........................................................................................................................... 5
มุมมองดานหลัง ........................................................................................................................ 6
พอรตอินเตอรเฟซ ..................................................................................................................... 6
ตําแหนงฉลากแสดงรุนและหมายเลขผลิตภัณฑ ............................................................................... 6

2 แผงควบคุม .......................................................................................................................................................... 9

ลักษณะแผงควบคุม ................................................................................................................................. 10
การใชเมนูของแผงควบคุม ........................................................................................................................ 11

การใชเมนู ............................................................................................................................. 11

เมนู Reports (รายงาน) ........................................................................................................................... 12
เมนู System setup (การตั้งคาระบบ) ........................................................................................................ 13
Service (บริการ)เมนู .............................................................................................................................. 14
เมนู Network config. (การกําหนดคาเครือขาย) .......................................................................................... 15

3 ซอฟตแวรสําหรับ Windows ................................................................................................................................ 17

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนสําหรับ Windows ............................................................................................... 18
ไดรเวอรเครื่องพิมพที่สนับสนุนสําหรับ Windows ......................................................................................... 19
HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 20

โหมดการติดตั้ง UPD .............................................................................................................. 20

ลําดับความสําคัญของคาการพิมพ ................................................................................................................ 21
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ Windows ...................................................................... 22
ประเภทการติดตั้งซอฟตแวรสําหรับ Windows ............................................................................................. 23
การลบซอฟตแวรสําหรับ Windows ........................................................................................................... 24
ยูทิลิตีที่สนับสนุนสําหรับ Windows ............................................................................................................ 25

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 25

ยูทิลิตีเครือขายที่สนับสนุนสําหรับ Windows ................................................................................................ 26

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 26
เว็บเซิรฟเวอรในตัว ................................................................................................................. 26

ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการอื่น ........................................................................................................... 27

THWW

iii

background image

4 การใชเครื่องพิมพรวมกับ Macintosh .................................................................................................................... 29

ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh .............................................................................................. 30

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนสําหรับ Macintosh ............................................................................ 30
ไดรเวอรเครื่องพิมพที่สนับสนุนสําหรับ Macintosh ...................................................................... 30
การลบซอฟตแวรออกจากระบบปฏิบัติการ Macintosh .................................................................. 30
ลําดับความสําคัญสําหรับการตั้งคาการพิมพสําหรับ Macintosh ........................................................ 30
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ Macintosh ................................................... 31
ยูทิลิตีที่สนับสนุนสําหรับ Macintosh .......................................................................................... 31

เว็บเซิรฟเวอรในตัว ................................................................................................ 31

ใชคุณสมบัติตางๆ ในไดรเวอรเครื่องพิมพของ Macintosh ............................................................................. 32

พิมพ .................................................................................................................................... 32

การสรางและใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพใน Macintosh ............................................ 32
การปรับขนาดเอกสารหรือการพิมพลงในขนาดกระดาษที่กําหนดเอง ................................. 32
การพิมพหนาปก .................................................................................................... 32
การใชลายน้ํา ......................................................................................................... 33
การพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวใน Macintosh ..................................................... 33
การพิมพทั้งสองดานของกระดาษ ............................................................................... 34
การใชเมนู Services (การบริการ) ............................................................................ 35

5 การเชื่อมตอ ........................................................................................................................................................ 37

การกําหนดคา USB ................................................................................................................................ 38

เชื่อมตอสาย USB .................................................................................................................. 38

การกําหนดคาเครือขาย ............................................................................................................................. 39

โปรโตคอลเครือขายที่ไดรับการสนับสนุน ..................................................................................... 39
ติดตั้งเครื่องพิมพบนเครือขาย .................................................................................................... 40
กําหนดคาเครื่องพิมพเครือขาย .................................................................................................. 41

ดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย ................................................................................. 41
ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผานเครือขาย ................................................................................ 41
ที่อยู IP ................................................................................................................ 41

การตั้งคาคอนฟกอัตโนมัติ ....................................................................... 42
คาคอนฟเกอเรชันที่ตั้งดวยตนเอง .............................................................. 42
การตั้งคา IPv4 และ IPv6 ....................................................................... 42

การตั้งคาความเร็วลิงค ............................................................................................. 42

6 กระดาษและวัสดุพิมพ ........................................................................................................................................... 45

การทําความเขาใจเรื่องกระดาษและการใชวัสดุพิมพ ....................................................................................... 46
ขนาดกระดาษและวัสดุพิมพที่สนับสนุน ........................................................................................................ 47
กระดาษในขนาดที่กําหนดเอง .................................................................................................................... 49
ชนิดกระดาษและวัสดุพิมพที่สนับสนุน ......................................................................................................... 50
ความจุของถาดกระดาษและถาดรับกระดาษออก ............................................................................................. 51
ขอกําหนดเกี่ยวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ .............................................................................................. 52
การใสกระดาษลงในถาด ........................................................................................................................... 53

iv

THWW

background image

การวางแนวกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษ ............................................................................... 53
ถาด 1 .................................................................................................................................. 53
ถาด 2 และถาดเสริม 3 ............................................................................................................. 54

ใสกระดาษขนาด A6 ............................................................................................... 54

ปอนกระดาษดวยตนเอง ........................................................................................................... 55

กําหนดคาถาดกระดาษ ............................................................................................................................. 56
การใชตัวเลือกถาดกระดาษออก .................................................................................................................. 57

การพิมพงานไปยังถาดรับกระดาษออกดานบน (มาตรฐาน) .............................................................. 57
การพิมพงานไปยังทางผานกระดาษในแนวตรง (ถาดกระดาษออกดานหลัง) ........................................ 57

7 การใชคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ................................................................................................................................ 59

EconoMode ........................................................................................................................................ 60
โหมดเงียบ ............................................................................................................................................. 61

8 งานพิมพ ............................................................................................................................................................ 63

ยกเลิกงานพิมพ ....................................................................................................................................... 64

การหยุดงานที่กําลังพิมพที่แผงควบคุม ......................................................................................... 64
การหยุดงานที่กําลังพิมพออกมาในโปรแกรมซอฟตแวร ................................................................... 64

ใชคุณลักษณะตางๆ ในไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ Windows ......................................................................... 65

เปดไดรเวอรเครื่องพิมพ ........................................................................................................... 65
การใชช็อตคัทสําหรับการพิมพ ................................................................................................... 65
ตั้งคาตัวเลือกกระดาษและคุณภาพการพิมพ .................................................................................. 65
ตั้งคาลักษณะเอกสาร ............................................................................................................... 66
ตั้งคาตัวเลือกการตกแตงเอกสาร ................................................................................................. 66
รับการสนับสนุนและขอมูลสถานะของเครื่อง ................................................................................. 67
การตั้งคาตัวเลือกในการพิมพขั้นสูง ............................................................................................. 67

9 การจัดการและบํารุงรักษาเครื่องพิมพ ....................................................................................................................... 69

พิมพหนาขอมูล ....................................................................................................................................... 70
การใชซอฟตแวร HP ToolboxFX ............................................................................................................ 71

การดู HP ToolboxFX ........................................................................................................... 71
สถานะ .................................................................................................................................. 71

ล็อกแสดงบันทึกการทํางาน ....................................................................................... 71

การแจงขอมูล ......................................................................................................................... 72

ตั้งคาการแจงขอมูลสถานะ ........................................................................................ 72
ตั้งคาการแจงขอมูลดวยอีเมล ..................................................................................... 72

ความชวยเหลือ ....................................................................................................................... 72
การตั้งคาอุปกรณ .................................................................................................................... 72

ขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณ ............................................................................................. 73
การจัดการกระดาษ ................................................................................................. 73
ขณะพิมพ ............................................................................................................. 73
PCL5c ............................................................................................................... 73
PostScript .......................................................................................................... 74

THWW

v

background image

คุณภาพการพิมพ ................................................................................................... 74
ประเภทกระดาษ .................................................................................................... 74
การตั้งคาระบบ ...................................................................................................... 74
Troubleshooting (การแกไขปญหา) ........................................................................ 74

การตั้งคาเครือขาย .................................................................................................................. 74
ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ..................................................................................................................... 75
ลิงคอื่นๆ ............................................................................................................................... 75

การจัดการเครื่องพิมพบนเครือขาย .............................................................................................................. 76

เว็บเซิรฟเวอรในตัว ................................................................................................................. 76

เปดเว็บเซิรฟเวอรในตัว ........................................................................................... 76
แถบ Status (สถานะ) ............................................................................................ 76
แท็บการตั้งคา ........................................................................................................ 76
แท็บเครือขาย ........................................................................................................ 77
ลิงค ..................................................................................................................... 77

การใชซอฟตแวร HP Web Jetadmin ...................................................................................... 77
ใชคุณสมบัติดานความปลอดภัย .................................................................................................. 77

การรักษาความปลอดภัยเว็บเซิรฟเวอรในตัว ................................................................. 77

ล็อคเครื่องพิมพ ....................................................................................................................................... 78
การจัดการอุปกรณสิ้นเปลือง ...................................................................................................................... 79

อายุใชงานอุปกรณสิ้นเปลือง ...................................................................................................... 79
การจัดการตลับหมึกพิมพ .......................................................................................................... 79

การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ ......................................................................................... 79
ใชตลับหมึกพิมพของแทของ HP .............................................................................. 79
นโยบายของ HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP ................................................. 79
การรับรองตลับหมึกพิมพ ......................................................................................... 79
ศูนยฮอตไลนแจงเรื่อง HP ของปลอมและเว็บไซต ......................................................... 79

การเปลี่ยนอุปกรณสิ้นเปลืองและชิ้นสวน ....................................................................................................... 81

คําแนะนําในการเปลี่ยนวัสดุในการพิมพ ...................................................................................... 81
การเกลี่ยผงหมึก ..................................................................................................................... 81
การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ .......................................................................................................... 82

การติดตั้งหนวยความจํา ............................................................................................................................ 84

การติดตั้งหนวยความจําเครื่องพิมพ ............................................................................................ 84
ตรวจสอบการติดตั้ง DIMM ...................................................................................................... 87
การบันทึกแหลงขอมูล (ที่เก็บถาวร) ............................................................................................. 87
การใชหนวยความจําใน Windows ............................................................................................ 88

การทําความสะอาดเครื่องพิมพ ................................................................................................................... 89

ทําความสะอาดบริเวณตลับหมึกพิมพ ........................................................................................... 89
การนํากระดาษที่ติดทางผานกระดาษออก ..................................................................................... 90
การทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษถาด 1 .................................................................................. 91
การทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษถาด 2 .................................................................................. 94

10 การแกไขปญหา ................................................................................................................................................. 97

การแกปญหาทั่วไป .................................................................................................................................. 98

vi

THWW

background image

รายการตรวจสอบการแกไขปญหา .............................................................................................. 98
ปจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องพิมพ .......................................................... 99

การเรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน .............................................................................................................. 100
การทําความเขาใจขอความบนแผงควบคุม .................................................................................................. 101

ขอความบนแผงควบคุม .......................................................................................................... 101

กระดาษติด .......................................................................................................................................... 105

สาเหตุทั่วไปของปญหากระดาษติด ............................................................................................ 105
ตําแหนงที่กระดาษติด ............................................................................................................ 105
แกปญหากระดาษติด ............................................................................................................. 106

พื้นที่ภายใน ........................................................................................................ 106

บริเวณตลับหมึกพิมพและทางผานกระดาษ ................................................ 106
ทางผานกระดาษพิมพสองดาน (รุนที่พิมพสองดานไดเทานั้น) ........................ 108

ถาดปอน ............................................................................................................. 111

ถาด 1 ............................................................................................... 111
ถาด 2 ............................................................................................... 112
ถาด 3 ............................................................................................... 114

ถาดกระดาษออก .................................................................................................. 115

การแกไขปญหาคุณภาพงานพิมพ ............................................................................................................. 117

ปญหาคุณภาพการพิมพที่เกี่ยวกับกระดาษ .................................................................................. 117
ปญหาคุณภาพการพิมพที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม .......................................................................... 117
ปญหาคุณภาพการพิมพเกี่ยวกับกระดาษติด ................................................................................ 117
ตัวอยางภาพที่มีขอบกพรอง ..................................................................................................... 117

งานพิมพซีดหรือจาง ............................................................................................. 118
จุดดางของผงหมึก ................................................................................................ 118
ตัวอักษรขาดหาย .................................................................................................. 118
เสนในแนวดิ่ง ...................................................................................................... 118
พื้นหลังเปนสีเทา .................................................................................................. 119
รอยเปอนจากผงหมึก ............................................................................................. 119
ผงหมึกไมติดแนนกับกระดาษ ................................................................................. 119
ความผิดพลาดซ้ําๆ ในแนวตั้ง ................................................................................. 119
ตัวอักษรผิดรูปราง ................................................................................................ 120
หนาเอียง ............................................................................................................ 120
โคงงอหรือเปนคลื่น ............................................................................................... 120
ยนหรือเปนรอยพับ ............................................................................................... 121
ผงหมึกกระจายเปนเสนขอบ .................................................................................... 121

การแกปญหาประสิทธิภาพการทํางาน ........................................................................................................ 122
การแกปญหาการเชื่อมตอบนเครือขาย ....................................................................................................... 123

การแกปญหาการเชื่อมตอโดยตรง ............................................................................................ 123
การแกปญหาเครือขาย ........................................................................................................... 123

การแกปญหาทั่วไปของ Windows .......................................................................................................... 125
การแกไขปญหาที่พบโดยทั่วไปในเครื่อง Macintosh ................................................................................... 126
การแกไขปญหา Linux .......................................................................................................................... 129

THWW

vii

background image

ภาคผนวก A อุปกรณสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม ......................................................................................................... 131

การสั่งซื้ออะไหล อุปกรณเสริม และอุปกรณสิ้นเปลือง .................................................................................... 132

สั่งซื้อโดยตรงจาก HP ............................................................................................................ 132
สั่งซื้อผานผูใหบริการหรือฝายสนับสนุน ..................................................................................... 132
สั่งซื้อโดยตรงผานซอฟตแวร HP ToolboxFX ........................................................................... 132

หมายเลขชิ้นสวน ................................................................................................................................... 133

อุปกรณเสริมสําหรับการจัดการกระดาษ ..................................................................................... 133
ตลับหมึกพิมพ ...................................................................................................................... 133
หนวยความจํา ...................................................................................................................... 133
สายเคเบิลและอินเตอรเฟส ...................................................................................................... 133

ภาคผนวก B บริการและการสนับสนุน ....................................................................................................................... 135

ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard .................................................................. 136
ขอแถลงเรื่องขอจํากัดในการรับประกันของตลับหมึกพิมพ .............................................................................. 137
ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขั้นสุดทาย ..................................................................................... 138
บริการรับประกันโดยใหลูกคาซอมแซมดวยตนเอง ........................................................................................ 140
การสนับสนุนลูกคา ................................................................................................................................ 141
ขอตกลงในการบํารุงรักษาของ HP ........................................................................................................... 142

ขอตกลงในการบริการถึงที่ ...................................................................................................... 142

บริการถึงที่ในวันทําการถัดไป ................................................................................. 142
บริการถึงที่รายสัปดาห (สําหรับลูกคารายใหญ) ............................................................ 142

การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ ..................................................................................................... 142
การขยายเวลารับประกัน ......................................................................................................... 142

ภาคผนวก C ขอกําหนดรายละเอียด .......................................................................................................................... 143

ขอกําหนดทางกายภาพ ........................................................................................................................... 144
การใชกระแสไฟ ขอกําหนดทางไฟฟา และการกอใหเกิดเสียง ......................................................................... 145
สภาพแวดลอมในการทํางาน .................................................................................................................... 146

ภาคผนวก D ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ ......................................................................................................................... 147

ขอกําหนดของ FCC .............................................................................................................................. 148
โครงการผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม ................................................................................................ 149

การคุมครองสิ่งแวดลอม ......................................................................................................... 149
การกอกาซโอโซน ................................................................................................................. 149
การสิ้นเปลืองพลังงาน ............................................................................................................ 149
การใชผงหมึก ...................................................................................................................... 149
การใชกระดาษ ..................................................................................................................... 149
พลาสติก ............................................................................................................................. 149
อุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับงานพิมพของ HP LaserJet .................................................................. 149
คําแนะนําในการสงคืนและการรีไซเคิล ...................................................................................... 150

สหรัฐอเมริกาและเปอรโตริโก .................................................................................. 150

การสงคืนจํานวนมาก (ตลับหมึกพิมพมากกวาหนึ่งตลับ) ............................... 150
สงคืนครั้งเดียว .................................................................................... 150

viii

THWW

background image

การจัดสง ........................................................................................... 150

การสงคืนนอกสหรัฐฯ ............................................................................................ 150

กระดาษ .............................................................................................................................. 150
ขอจํากัดของวัสดุ ................................................................................................................... 151
การทิ้งอุปกรณที่ไมใชแลวโดยผูใชในครัวเรือนสวนตัวในสหภาพยุโรป ............................................. 151
เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) ................................................................. 151
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ............................................................................................................. 151

คําประกาศดานความสอดคลองกับมาตรฐาน ................................................................................................ 152

คําประกาศดานความสอดคลองกับมาตรฐาน ............................................................................... 152

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย ................................................................................................................. 153

ความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอร .......................................................................................... 153
ขอบังคับ DOC ของประเทศแคนาดา ........................................................................................ 153
ประกาศ VCCI (ญี่ปุน) .......................................................................................................... 153
ประกาศเกี่ยวกับสายไฟ (ญี่ปุน) ................................................................................................ 153
ประกาศ EMC (เกาหลี) ......................................................................................................... 153
ประกาศเรื่องเลเซอรของประเทศฟนแลนด ................................................................................. 153
ตารางสสาร (จีน) .................................................................................................................. 154

ดัชนี .................................................................................................................................................................... 155

THWW

ix

background image

x

THWW

background image

1