Hỗ trợ HP LaserJet P2055 Printer series

background image

Máy in Bộ sản phẩm HP LaserJet P2050

Hướng Dẫn Sử Dụng

background image
background image

Máy in Bộ sản phẩm HP LaserJet P2050

Hướng Dẫn Sử Dụng

background image

Bản Quyền và Giấy Phép

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Nghiêm cấm việc sao chép lại, phóng tác
hoặc dịch mà không có sự chấp thuận
trước bằng văn bản, ngoại trừ trường hợp
được luật bản quyền cho phép.

Thông tin có trong tài liệu này có thể được
thay đổi mà không cần phải thông báo.

Các bảo hành duy nhất dành cho các sản
phẩm và dịch vụ HP đều được lập ra ở trên
trong các bản tuyên bố bảo hành rõ ràng đi
cùng với những sản phẩm và dịch vụ như
thế. Không có gì trong tài liệu này được
hiểu như là sự tạo thành một bảo hành
phụ. HP sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý
đối với các lỗi hoặc sai sót kỹ thuật hoặc
biên tập ở trong tài liệu này.

Số bộ phận: CE457-90936

Edition 3, 11/2009

Công Nhận Nhãn Hiệu

Adobe

®

, Acrobat

®

, và PostScript

®

là các

nhãn hiệu thương mại của Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ là nhãn hiệu của Intel
Corporation tại Mỹ và các quốc gia/vùng
lãnh thổ khác.

Microsoft®, Windows®, và Windows®XP là
các nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft
Corporation tại Mỹ.

Windows Vista™ là một nhãn hiệu hoặc
nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft
Corporation ở Mỹ và/hoặc các quốc gia/
vùng lãnh thổ khác.

UNIX

®

là nhãn hiệu thương mại đã được

đăng ký của The Open Group.

Nhãn ENERGY STAR và ENERGY STAR
là các nhãn hiệu đã được đăng ký tại Mỹ.

background image

Mục lục

1 Thông tin cơ bản về sản phẩm ...................................................................................................................... 1

So sánh sản phẩm ............................................................................................................................... 2

Kiểu sản phẩm Bộ sản phẩm HP LaserJet P2050 .............................................................. 2

Tính năng của Sản phẩm ..................................................................................................................... 3
Mô tả sản phẩm .................................................................................................................................... 5

Mặt trước ............................................................................................................................. 5
Mặt sau ................................................................................................................................ 6
Cổng ghép nối ..................................................................................................................... 6
Vị trí nhãn số sê-ri và kiểu sản phẩm .................................................................................. 6

2 Bảng điều khiển .............................................................................................................................................. 9

Sơ đồ panen điều khiển ..................................................................................................................... 10
Sử dụng các menu bảng điều khiển ................................................................................................... 11

Sử dụng các menu ............................................................................................................ 11

Reports (Báo cáo) .............................................................................................................................. 12
menu System setup (Cài đặt hệ thống) .............................................................................................. 13
Service (Dịch vụ) ................................................................................................................................ 15
Cấu hình mạng menu ......................................................................................................................... 16

3 Phần mềm dành cho Windows .................................................................................................................... 19

Hệ điều hành được hỗ trợ dành cho máy Windows ........................................................................... 20
Các trình điều khiển máy in được hỗ trợ cho Windows ..................................................................... 21
HP Universal Print Driver (Trình Điều khiển In Chung HP - UPD) ..................................................... 22

Các chế độ cài đặt UPD .................................................................................................... 22

Ưu tiên cho cài đặt in ......................................................................................................................... 23
Thay đổi cài đặt trình điều khiển máy in cho Windows ...................................................................... 24
Các loại cài đặt phần mềm cho Windows .......................................................................................... 25
Xóa phần mềm cho Windows ............................................................................................................. 26
Các tiện ích được hỗ trợ dành cho Windows ..................................................................................... 27

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 27

Các tiện ích mạng được hỗ trợ dành cho Windows ........................................................................... 28

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 28
Máy chủ Web nhúng .......................................................................................................... 28

Phần mềm cho các hệ điều hành khác .............................................................................................. 29

VIWW

iii

background image

4 Sử dụng sản phẩm với máy Macintosh ...................................................................................................... 31

Phần mềm dành cho Macintosh ......................................................................................................... 32

Các hệ điều hành được hỗ trợ cho Macintosh .................................................................. 32
Các trình điều khiển được hỗ trợ cho Macintosh .............................................................. 32
Xóa phần mềm khỏi hệ điều hành Macintosh .................................................................... 32
Ưu tiên cho cài đặt in cho Macintosh ................................................................................. 32
Thay đổi cài đặt trình điều khiển máy in cho Macintosh .................................................... 33
Các tiện ích được hỗ trợ dành cho Macintosh .................................................................. 33

Máy chủ Web nhúng ......................................................................................... 33

Sử dụng các tính năng trong trình điều khiển máy in Macintosh ....................................................... 34

In ........................................................................................................................................ 34

Tạo và sử dụng các cài đặt sẵn máy in trong Macintosh .................................. 34
Chỉnh lại kích thước tài liệu hoặc in trên kích thước giấy tùy chỉnh .................. 34
In trang bìa ........................................................................................................ 34
Sử dụng các hình mờ ....................................................................................... 35
In nhiều trang tài liệu trên một trang giấy trong Macintosh ............................... 35
In trên cả hai mặt giấy ....................................................................................... 36
Sử dụng menu Services (Dịch Vụ) .................................................................... 37

5 Khả năng kết nối ........................................................................................................................................... 39

Cấu hình USB .................................................................................................................................... 40

Cắm cáp USB .................................................................................................................... 40

Cấu hình mạng ................................................................................................................................... 41

Các giao thức mạng được hỗ trợ ...................................................................................... 41
Cài đặt sản phẩm trên mạng ............................................................................................. 42
Cấu hình sản phẩm mạng ................................................................................................. 43

Xem hoặc thay đổi cài đặt mạng ....................................................................... 43
Đặt hoặc thay đổi mật khẩu mạng. ................................................................... 43
Địa chỉ IP ........................................................................................................... 44

Cấu hình tự động .............................................................................. 44
Cấu hình thủ công ............................................................................ 44
Các cài đặt IPv4 và IPv6 .................................................................. 44

Cài đặt tốc độ liên kết ........................................................................................ 45

6 Giấy và vật liệu in .......................................................................................................................................... 47

Hiểu cách sử dụng giấy và phương tiện in ........................................................................................ 48
Các cỡ giấy và vật liệu in được hỗ trợ ............................................................................................... 49
Tùy chỉnh cỡ giấy ............................................................................................................................... 51
Các kích thước giấy và vật liệu in được hỗ trợ .................................................................................. 52
Dung tích ngăn và khay giấy .............................................................................................................. 53
Các nguyên tắc đối với giấy hay các vật liệu in đặc biệt .................................................................... 54
Nạp khay ............................................................................................................................................ 55

Định hướng giấy khi nạp khay giấy ................................................................................... 55

iv

VIWW

background image

Khay 1 ................................................................................................................................ 55
Khay 2 và Khay 3 tùy chọn ................................................................................................ 56

Nạp giấy A6 ....................................................................................................... 56

Tiếp giấy thủ công ............................................................................................................. 57

Cấu hình các khay .............................................................................................................................. 58
Sử dụng các tùy chọn giấy ra ............................................................................................................. 59

In ra ngăn giấy ra trên (chuẩn) .......................................................................................... 59
In qua đường dẫn giấy ra thẳng (đầu ra phía sau) ............................................................ 59

7 Sử dụng tính năng của sản phẩm ............................................................................................................... 61

EconoMode (Chế độ Tiết kiệm) .......................................................................................................... 62
Chế độ không ồn ................................................................................................................................ 63

8 Tác vụ in ........................................................................................................................................................ 65

Hủy lệnh in ......................................................................................................................................... 66

Dừng lệnh in in hiện tại từ bảng điều khiển ....................................................................... 66
Dừng lệnh in hiện tại từ chương trình phần mềm ............................................................. 66

Sử dụng các tính năng trong trình điều khiển máy in Windows ......................................................... 67

Mở trình điều khiển máy in ................................................................................................ 67
Sử dụng các lối tắt in ......................................................................................................... 67
Đặt các tùy chọn chất lượng và giấy in ............................................................................. 67
Đặt các hiệu ứng cho tài liệu ............................................................................................. 68
Đặt tùy chọn kết thúc tài liệu .............................................................................................. 68
Xem thông tin hỗ trợ và thông tin về tình trạng sản phẩm ................................................. 70
Đặt các tùy chọn in nâng cao ............................................................................................ 70

9 Quản lý và bảo trì sản phẩm ........................................................................................................................ 73

In trang thông tin ................................................................................................................................ 74
Sử dụng phần mềm HP ToolboxFX ................................................................................................... 75

Xem HP ToolboxFX ........................................................................................................... 75
Tình trạng ........................................................................................................................... 75

Event log (Nhật ký sự kiện) ............................................................................... 75

Cảnh báo ........................................................................................................................... 76

Set up Status Alerts (Cài đặt Cảnh báo Tình trạng) .......................................... 76
Set up E-mail Alerts (Cài đặt Cảnh báo E-mail) ................................................ 76

Trợ giúp ............................................................................................................................. 76
Cài đặt Thiết bị ................................................................................................................... 77

Thông tin Thiết bị .............................................................................................. 77
Quản lý Giấy ..................................................................................................... 77
Đang in .............................................................................................................. 78
PCL5c ............................................................................................................... 78
PostScript .......................................................................................................... 78
Chất lượng in .................................................................................................... 78

VIWW

v

background image

Paper Types (Loại Giấy) ................................................................................... 78
System Setup (Cài đặt Hệ thống) ..................................................................... 79
Gỡ rối ................................................................................................................ 79

Các Cài đặt Mạng .............................................................................................................. 79
Shop for Supplies (Mua Nguồn Cung Cấp) ....................................................................... 79
Liên kết Khác ..................................................................................................................... 79

Quản lý sản phẩm hỗ trợ mạng .......................................................................................................... 80

Máy chủ Web nhúng .......................................................................................................... 80

Mở máy chủ Web nhúng ................................................................................... 80
Tab Tình trạng ................................................................................................... 80
Tab thiết lập ...................................................................................................... 81
Tab mạng .......................................................................................................... 81
Liên kết .............................................................................................................. 81

Sử dụng phần mềm Web Jetadmin software của HP ........................................................ 81
Sử dụng tính năng an toàn ................................................................................................ 81

Bảo vệ máy chủ Web nhúng ............................................................................. 82

Khóa sản phẩm .................................................................................................................................. 83
Quản lý nguồn cung cấp .................................................................................................................... 84

Thời gian sử dụng nguồn cung cấp ................................................................................... 84
Quản lý hộp mực in ........................................................................................................... 84

Lưu giữ hộp mực .............................................................................................. 84
Sử dụng hộp mực in HP chính hãng ................................................................. 84
Chính sách của HP về các loại hộp mực in không phải của HP ....................... 84
Xác thực hộp mực in ......................................................................................... 84
Đường dây nóng và trang web về gian lận của HP .......................................... 84

Thay thế nguồn cung cấp và bộ phận ................................................................................................ 86

Hướng dẫn thay thế nguồn cung cấp ................................................................................ 86
Phân phối lại bột mực ........................................................................................................ 86
Thay đổi hộp mực in .......................................................................................................... 87

Cài đặt bộ nhớ .................................................................................................................................... 89

Cài đặt bộ nhớ sản phẩm .................................................................................................. 89
Kiểm tra cài đặt DIMM ....................................................................................................... 92
Lưu tài nguyên (tài nguyên cố định) .................................................................................. 93
Bật bộ nhớ dành cho Windows .......................................................................................... 93

Lau dọn sản phẩm .............................................................................................................................. 94

Lau chùi khu vực chứa hộp mực in ................................................................................... 94
Hãy làm sạch đường dẫn giấy ........................................................................................... 95
Lau chủi trục nạp Khay 1. .................................................................................................. 96
Lau chùi trục nạp Khay 2 ................................................................................................... 99

10 Giải quyết sự cố ........................................................................................................................................ 103

Xử lý vấn đề chung .......................................................................................................................... 104

Danh sách kiểm tra xử lý sự cố ....................................................................................... 104

vi

VIWW

background image

Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất sản phẩm .............................................. 105

Khôi phục cài đặt của nhà sản xuất ................................................................................................. 106
Hiểu các thông báo ở bảng điều khiển ............................................................................................. 107

Các thông báo ở bảng điều khiển .................................................................................... 107

Kẹt giấy ............................................................................................................................................ 111

Những nguyên nhân kẹt giấy thường gặp ....................................................................... 111
Các vị trí kẹt giấy ............................................................................................................. 112
Xử lý kẹt giấy ................................................................................................................... 112

Các vùng bên trong ......................................................................................... 112

Vùng hộp mực in và đường dẫn giấy ............................................. 112
Đường dẫn giấy in hai mặt (chỉ dành cho kiểu in hai mặt) ............. 114

Khay tiếp giấy .................................................................................................. 117

Khay 1 ............................................................................................ 117
Khay 2 ............................................................................................ 118
Khay 3 ............................................................................................ 120

Ngăn giấy ra .................................................................................................... 121

Xử lý vấn đề về chất lượng in .......................................................................................................... 123

Vấn đề về chất lượng in liên quan đến giấy .................................................................... 123
Vấn đề về chất lượng in liên quan đến môi trường ......................................................... 123
Vấn đề về chất lượng in liên quan đến kẹt giấy .............................................................. 123
Ví dụ về lỗi hình ảnh ........................................................................................................ 123

Bản in mờ hoặc không rõ ................................................................................ 124
Vết bột mực ..................................................................................................... 124
Ký tự bị bỏ mất ................................................................................................ 124
Sọc dọc ........................................................................................................... 125
Xám nền .......................................................................................................... 125
Hoen bột mực ................................................................................................. 125
Bột mực không bám dính chặt ........................................................................ 125
Vết sọc lặp đi lặp lại ........................................................................................ 126
Định hình ký tự kém ........................................................................................ 126
Trang lệch ....................................................................................................... 126
Cuộn hoặc quăn .............................................................................................. 126
Nhăn hoặc nếp gấp ......................................................................................... 127
Phân tán bột mực ra phía ngoài ...................................................................... 127

Xử lý vấn đề về hoạt động ............................................................................................................... 128
Xử lý vấn đề về khả năng kết nối ..................................................................................................... 129

Xử lý vấn đề kết nối trực tiếp ........................................................................................... 129
Xử lý vấn đề về mạng ...................................................................................................... 129

Xử lý vấn đề thường gặp đối với máy Windows ............................................................................. 131
Xử lý vấn đề thường gặp đối với máy Macintosh ............................................................................ 132
Xử lý các vấn đề với Linux ............................................................................................................... 135

VIWW

vii

background image

Phụ lục A Nguồn cung cấp và phụ kiện ...................................................................................................... 137

Đặt mua các chi tiết máy, phụ tùng, và mực in ................................................................................ 138

Đặt mua trực tiếp từ HP ................................................................................................... 138
Đặt mua qua các nhà cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ ....................................................... 138
Đặt hàng trực tiếp bằng phần mềm HP ToolboxFX ......................................................... 138

Số của bộ phận ................................................................................................................................ 139

Phụ kiện xử lý giấy .......................................................................................................... 139
Hộp mực .......................................................................................................................... 139
Bộ nhớ ............................................................................................................................. 139
Dây cáp và mạch ghép nối .............................................................................................. 139

Phụ lục B Dịch vụ và hỗ trợ .......................................................................................................................... 141

Chế độ bảo hành có giới hạn của Hewlett-Packard ......................................................................... 142
Tuyên bố bảo hành có giới hạn dành cho hộp mực ......................................................................... 144
Thỏa thuận Cấp giấy phép Người dùng cuối ................................................................................... 145
Dịch vụ bảo hành khách hàng tự sửa chữa ..................................................................................... 148
Hỗ trợ khách hàng ............................................................................................................................ 149
Thỏa thuận về bảo trì của HP ........................................................................................................... 150

Thỏa thuận về sử dụng dịch vụ trực tuyến ...................................................................... 150

Dịch vụ hỗ trợ tại chỗ hôm sau ....................................................................... 150
Dịch vụ tại chỗ (số lượng nhiều) hàng tuần .................................................... 150

Đóng gói lại sản phẩm ..................................................................................................... 150
Bảo hành mở rộng ........................................................................................................... 151

Phụ lục C Thông số kỹ thuật ........................................................................................................................ 153

Các đặc điểm kỹ thuật về hình thể ................................................................................................... 154
Lượng điện tiêu thụ, thông số kỹ thuật điện và độ ồn ...................................................................... 155
Môi trường sử dụng ......................................................................................................................... 156

Phụ lục D Thông tin về Tuân Thủ Quy Định ................................................................................................ 157

Các qui định của FCC ...................................................................................................................... 158
Chương trình quản lý sản phẩm bảo vệ môi trường ........................................................................ 159

Bảo vệ môi trường ........................................................................................................... 159
Sản sinh ra khí ozone ...................................................................................................... 159
Điện năng tiêu thụ ............................................................................................................ 159
Tiêu hao mực in ............................................................................................................... 159
Sử dụng giấy ................................................................................................................... 159
Bộ phận làm bằng chất dẻo ............................................................................................. 159
Nguồn cung cấp HP LaserJet .......................................................................................... 159
Hướng dẫn Hoàn trả và Tái chế ...................................................................................... 160

Hợp chủng quốc Hòa Kỳ và Puerto Rico ........................................................ 160

Hoàn trả nhiều sản phẩm (nhiều hơn một hộp mực) ..................... 160
Hoàn trả đơn lẻ ............................................................................... 160

viii

VIWW

background image

Vận chuyển ..................................................................................... 160

Hoàn trả ngoài phạm vi Hoa Kỳ ...................................................................... 160

Giấy in .............................................................................................................................. 161
Hạn chế về Nguyên liệu ................................................................................................... 161
Vứt bỏ thiết bị thải ra bởi người dùng ở hộ gia đình riêng tại Liên minh Châu Âu .......... 161
Tờ Thông tin An toàn đối với Nguyên Liệu (MSDS) ........................................................ 161
Thông tin thêm ................................................................................................................. 161

Tuyên bố về tính thích hợp ............................................................................................................... 162

Tuyên bố về tính thích hợp .............................................................................................. 162

Tuyên bố về an toàn ......................................................................................................................... 163

An toàn laser .................................................................................................................... 163
Các quy định DOC tại Canada ........................................................................................ 163
Tuyên bố VCCI (Nhật) ..................................................................................................... 163
Tuyên bố về dây dẫn (Nhật) ............................................................................................ 163
Tuyên bố EMC (Hàn Quốc) ............................................................................................. 163
Tuyên bố về laser cho Phần Lan ..................................................................................... 163
Bộ phận Hóa chất (Trung Quốc) ...................................................................................... 165

Bảng chú dẫn .................................................................................................................................................. 167

VIWW

ix

background image

x

VIWW

background image

1