HP LaserJet P2055 Printer series - Hỗ trợ khách hàng

background image

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ qua điện thoại, miễn phí khi vẫn trong thời hạn bảo
hành, dành cho quốc gia/vùng lãnh thổ bạn sinh sống

Chuẩn bị sẵn sàng tên sản phẩm, số sê-ri, ngày mua hàng
và thông tin mô tả sự cố.

Bạn có thể xem các số điện thoại cho mỗi quốc gia/vùng
lãnh thổ trên tờ rơi đi kèm trong hộp sản phẩm bạn đã mua
hoặc xem tại

www.hp.com/support/

.

Hỗ trợ Internet thường trực 24 giờ

www.hp.com/support/ljp2050series

Hỗ trợ cho các sản phẩm được sử dụng với máy tính
Macintosh

www.hp.com/go/macosx

Tải xuống thông tin về các phần mềm tiện ích, trình điều
khiển thiết bị, và các thông tin điện tử

www.hp.com/go/ljp2050series_software

Đặt mua thêm dịch vụ HP hoặc đặt hợp đồng bảo trì

www.hp.com/go/carepack

VIWW

Hỗ trợ khách hàng 149