HP LaserJet P2055 Printer series - Lưu tài nguyên (tài nguyên cố định)

background image

Lưu tài nguyên (tài nguyên cố định)

Thỉnh thoảng, các tiện ích hoặc lệnh in mà bạn tải xuống sản phẩm bao gồm những tài nguyên (ví
dụ: phông chữ, macro hoặc kiểu dáng). Những tài nguyên được đánh dấu bên trong máy là cố định
sẽ ở trong bộ nhớ sản phẩm cho đến khi bạn tắt sản phẩm.

Sử dụng những hướng dẫn sau khi bạn muốn sử dụng tính năng ngôn ngữ mô tả trang (PDL) để
đánh dấu tài nguyên là cố định. Để biết thông tin kỹ thuật chi tiết, xin xem phần tham khảo PDL dành
riêng cho PCL hoặc PS.

Chỉ đánh dấu tài nguyên là cố định khi tuyệt đối cần thiết phải giữ tài nguyên trong bộ nhớ trong
khi sản phẩm được bật lên.

Chỉ gửi tài nguyên cố định đến sản phẩm vào lúc bắt đầu lệnh in chứ không phải trong khi sản
phẩm đang thực hiện in.

GHI CHÚ:

Lạm dụng tài nguyên cố định hoặc tải chúng xuống trong khi sản phẩm đang thực hiện

in có thể gây ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của sản phẩm hoặc đến khả năng in các trang
phức tạp.