HP LaserJet P2055 Printer series - Sử dụng tính năng của sản phẩm

background image

Sử dụng tính năng của sản phẩm

EconoMode (Chế độ Tiết kiệm)

Chế độ không ồn

VIWW

61